AdSense: zbyte?ný skepticismus ?eských blogger?1.January

Poslední den tohoto roku p?inesl na ?eské blogerské scén? pom?rn? negativní ?lánek Marka Prokopa na jeho weblogu Sova v síti, na který reagovalo pár dalších webmaster? používajících AdSense. Marek s odkazem na další ?lánek, který informuje o upadající sláv? AdSense konstatuje, že AdSense vlastn? není až taková bomba.

Poslední odstave?ek tohoto ?lánku zní následovn?:

Jist?, zatím se z nové hra?ky ješt? t?šit m?žete, ale s rostoucími zkušenostmi inzerent? p?jdou vaše p?íjmy dol? a nijak tomu nezabráníte. AdSense jsou fajn pro studenty, kte?í pot?ebují z n??eho zaplatit hosting, ale pokud chcete na internetu opravdu vyd?lávat, za?n?te si v?as hledat n?co jiného.

Takovéto tvrzení necelý m?síc po uvedení AdSense na ?eský trh považuji za pon?kud nerozvážné. Tak jak jsem se snažil nazna?it v komentá?i k tomuto ?lánku, nevidím jediný d?vod pro? by m?li inzerenti postupn? snižovat cenu za proklik. Naopak, rostoucí konkurence, kdy bude p?ibývat stále více a více zadavatelé reklamy povede tém?? ur?it? spúe k r?stu t?chto cen.

Aby se totiž reklamy takovýchto inzerent? zobrazovaly na p?edních pozicích (a generovaly tak prokliky), musí držet krok s cenou ostatních. Když prost? n?kdo nabídne více, automaticky se objeví v banneru na vaší stránce nebo p?i vyhledávání v Googlu na prvním nebo nejh??e t?eba druhém míst?. A statistiky v tomto hovo?í jasn?, první místo bere naprostou v?tšinu proklik?, zatímco t?eba 5.odkaz v po?adí už vícemén? nemá šanci.

Je sice pravda, že “šikovní” zadavatelé reklamy mohou vypnout zobrazování jejich reklam s vysokou hodnotou za proklik pro obsah (to znamená pro váš blog / web) a nechat tyto reklamy pouze pro vyhledávání v Googlu. Zde je totž mnohem vyšší pravd?podobnost konverze, tzn. že hledající m?že být potenciální zákazník, který si díky reklam? t?eba n?co koupí. I tak se ale díky neustále rostoucímu po?tu zadavatel? reklamy vždy najde n?jaký ten ?ekn?me t?eba dolarový odkaz. Koneckonc? AdWords z kterých se reklamy ?erpají je otev?ený pro ?eské uživatele už mnohem déle než AdSense.

Bez práce to samoz?ejm? nejde

P?edstava, že byl p?íchod AdSense na ?eský trh n?jakým spasením nebo naprostým genera?ním zlomem je opravdu mylná. Tento systém je samoz?ejm? nejvýhodn?jší pro jeho majitele, spole?nost Google, a webmaste?i zobrazující reklamy na svých webech jsou v tomto systému až na samém dn?. Kdo si myslel, že nasazením reklamních blok? AdSense na sv?j blog se z n?j stane v pár okamžicích milioná?, asi docela tvrd? narazil.

I tak se ale jedná o neuv??iteln? št?drý systém, který p?i správném použití m?že p?inést nemalý zisk. A jakkoliv to m?že znít pro n?koho nereálné, existuje obrovské množství lidí, které ?ist? AdSense živí. Ano, nechodí do práce, nemusí mít vystudované 3 vysoké školy a pracují v pohod? z klidu domovu. U nás si asi na podobného š?astlivce, ale ne?ekl bych že je úpln? nereálné, aby se to v budoucnosti stalo.

Jako zahrani?ní motivace mohou sloužit t?eba následující osobnosti: Steve Pavlina, Jeremy Shoemaker, Jeremy Zawodny, Jennifer Slegg, Darren Rowse a stovky dalších. Toto jsou jenom nejv?tší ryby, které psaním svých weblog? vyd?lávají desetitisíce dolar? m?sí?n?. Ano, psaním blogu nebo dalšího webu, který sami založili a který hlavn? díky AdSense p?ináší opravdu solidní zisky. U nás je podobnému statusu zatím asi nejblíže kontroverzní R.H., který vícemén? jako jediný zve?ejnil svoje p?íjmy pohybující se kolem slušných $35 za den. To už je vedle b?žného zam?stnání docela p?kný bonus.

Samoz?ejm?, že ?lov?k nemusí u AdSense z?stat natrvalo. S postupným r?stem výd?lku m?že svoje zájmy sm??ovat i na další obory (SEO, SEM, konzultace, affiliate marketing, …). AdSense m?že být ale velice dobrým odrazovým m?stkem, díky kterému se vám t?eba naskytne zajímavá pracovní p?íležitost, nebo díky které dosáhnete d?íve nerealizovatelného snu. Ta možnost tady existuje a je pouze na vás jak s ní naložíte.

Budete k tomu pot?ebovat možná hodn? ?asu, hodn? práce, hodn? návšt?vník? – ale i kdyby m?ly vaše výd?lky s AdSense pokrýt pouze tolikrát zmiňované náklady na zakoupení domény a hostingu, po?ád to bude alespoň n?jaké odm?na a motivace. T?eba k tvorb? dalšího webu, který vás posune op?t o kousek blíž vašemu snu.

Příbuzné články:

 • Žádné příbuzné články

6 komentářů

 1. adsense je jen bublina, ?ekám kdy praskne

 2. Po do?tení ?lánku mi sice není p?íliš jasné, zda jste cht?l negativní domn?nky spú vyvrátit, nebo potvrdit (tipoval bych spú to druhé), ale ur?it? bych polemizoval o n?kterých Vašich tvrzeních. Myslím, že výd?lky z AdSense klesat budou, což si mohu dovolit ?íct díky n?kolika nesporným fakt?m: M?na – dolar kledá a klesat asi i bude, argumenty p?ipomínající možný p?íliv nových inzerent? nejsou na míst?, jelikož platí Googlu, ne webmaster?m. Ten až na základ? spln?ní ur?ité podmínky vyplácí provize správc?m stránek (obvykle kliknutí ?i kliknutí spojeného s n?jakou akcí, reakcí). Druhým kritériem je ?as. V sou?asné dob? je AdSense po?ád ješt? novinkou, mnoho lidí jej dokonce chápe jako vysvobození ze spár? AdFoxu, zejména kv?li výše potenciálního zisku, ale tento stav jednou odezní a z reklamních box? se stane b?žná sou?ást stránek. Takže díky tomu, že sou?asný stav by se dal nazvat “krizovým”, musí se výše prokliku stabilizovat a to s nejv?tší pravd?podobností bude na nižší hranici. A s druhým bodem souvisí i bod t?etí, tedy míra ú?innosti reklamy. Jak jste sám p?ipomenul, pro inzerenty není zase tak lukrativní inzerovat na stránkách malých projekt?, bloger? z d?vodu, že je to zbyte?n? drahé. Uživatelé p?icházející odtud nemají tak vysoký nákupuchtivý náboj, prost? je text reklamy zaujal, což je jist? chvályhodné a nyní m?že namítat, že je to na schopnostech spole?nosti, která celý cílový web navrhla, ale práv? díky absenci zmín?ného náboje nemá tento návšt?vník prost? takovou cenu. Vždy? kolikrát se na Vašem blogu zobrazila reklama, která by mohla ?tená?e zaujmout?

  Kv?li výše zmín?nému si myslím, že AdSense je ur?eno hlavn? pro blogy a menší projekty, které na n?m nezávisí, ale berou jej jako p?íjemný vedlejší zdroj financí, které se mohou hodit na zaplacení domény, webhostingu, nebo n?jaké té knížky ?i hra?ky.

  Uvád?né odkazy na výd?le?ené blogery jsou hezká v?c, jenže anglicky psané blogy mají n?kolik výhod – v?tší návšt?vnost a jiné myšlení návšt?vník?. A pak, jsou výjime?ní a lidi si je oblíbili. Kolikrát ?tená? klikne na odkaz jen aby podpo?il autora ?lánku…

 3. Otázka je, zda p?íjem 35 dolar? za den je pravda nebo lež. Závratnou cifru si m?žu v grafickém editoru vytvo?it b?hem 5ti minus.. A jak znám R.H., nedivil bych se, kdyby to byp podfuk… jen aby naštval ostatní lidi, co taky adsense zkouší…

 4. Jirka:
  da sa to… a to este pri mensej navstevnosti zarobit este viac… konkretne cisla radsej uvadzat nebudem… to je este R.H. prudko neefektivny pri tej navstevnosti co ma… z casti je to tym ze dost vela navstevnikov vie rozoznat co je reklama a co nie…

 5. taky bych se priklanel spise k moznosti ze to je skutecny vydelek – me zkusenosti mi rikaji ze se da opravdu i s mensi navstevnosti vydelat podobna suma.

 6. Jirka: $35/den není p?i návšt?vnosti 7000 IP/dem nic závratného. Jeden z mých web? (FreshFolder.com), který zdaleka takovou návšt?vnost nemá, vyd?lá za den dvakrát víc.

 7.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.