únorové zm?ny v AdSense25.February

Od posledního p?ísp?vku uplynul již n?jaký ten ?as, a tak je zde dobrá p?íležitost krátce p?ipomenout to nejd?ležit?jší, co se za uplynulý m?síc ve vztahu k AdSense událo. Bylo to totiž na události docela bohaté období.

Obrázky vedle reklam AdSense

Oblíbeným trikem ke zvýšení CTR na n?kterých webech bylo umíst?ní malých obrázk? p?ímo vedle reklamního bloku AdSense. Ve finále to na mnoha stránkách vypadalo tak, že obrázek byl na první pohled sou?ástí reklamy a dokázal p?ilákat pozornost mnoha návšt?vník?, kte?í by si normáln? reklamy ani nevšimnuli. Nemusím asi p?ipomínat, že nej?ast?jším “lákadlem” byly nap?íklad pon?kud odvážné fotky sli?ných sle?en.

P?i použití této techniky jste ale mohli narazit na ?adu problém?: tak p?edn?, nikdy nevíte, kolik se zrovna zobrazí reklamních odkaz?. Po?et obrázk? vedle reklamního banneru nijak dynamicky m?nit nem?žete, a tak bylo ?asto k vid?ní stránky, kde byly t?eba 4 malé obrázky vedle populárního ?tverce s ší?kou 336 pixel?, ale v n?m se místo 4 odkaz? zobrazily jenom dva, a výsledek tak nebyl moc p?sobivý. Pokud se ale poda?í trefit do stejného po?tu obrázk? a odkaz?, m?že se jednat o výrazné zlepšení.

Tomu všemu je ale nyní ?áste?n? konec. Google totiž v poslední aktualizaci pravidel AdSense tuto techniku zakázal. P?esn?ji ?e?eno, omezil jí tím, že mezi obrázkem a reklamním blokem musí být svislá ?ára z?eteln? odd?lující tyto dva elementy. I p?esto lze ale stále potkat mnoho stránek, které toto pravidlo porušují a riskují tak postih ze strany Googlu.

AdSense s jinými kontextovými programy

O této významné zm?n? jsem psal v samostatném ?lánku, kde najdete podrobn?jší informace. Nyní tak m?žete využívat nap?íklad programu AdFox a AdSense na jedné stránce.

YouTube bude odm?ňovat autory videí

Tato zm?na nesouvisí p?ímo s AdSense jako s produktem pro váš web, ale zprost?edkovan? se ho také týká. Google totiž oznámil, že pracuje na novém systému, který bude odm?ňovat autory videí, kte?í nahrávají svojí tvorbu na web YouTube.com. Detailní informace zatím nejsou známy, ale odm?na bude ur?ité procento z kliknutí na reklamní bannery na YouTube, pokud se vaše video dostane mezi tzv. Featured videos.

$250 za doporu?ení uživatele

Na za?átku února Google p?edstavil nový model doporu?ení AdSense. Tento pon?kud opomíjený zp?sob výd?lk? dokáže p?i vhodném nasazení vyd?lat také pom?rn? dost pen?z. S rostoucí popularitou a všeobecnou známostí Googlu ale tato možnost klesá, a tak ur?it? v?tšina administrátor? tuto zm?nu ocení. Detailn? jsem nový model popsal v samostatném ?lánku.

Google Checkout p?ímo v reklamách

Odpov?? Googlu na sv?tovou dominanci PayPalu v podob? Google Checkouts dostává novou injekci. Google totiž za?al p?ed n?kolika dny experimentovat se zobrazováním malých nákupních vozí?k? p?ímo vedle titulku inzerátu. Tato ikonka ve zkratce znamená, že daný inzerent je majitelem n?jakého elektronického obchodu, ve kterém m?žete platit práv? pomocí služby Google Checkout.

Služba Google Checkout je v?bec zajímavá. Pro nové uživatele nabízí do za?átku 10 dolar? jako vstupní bonus. Pak je pot?eba nahrát další peníze, nej?ast?ji pomocí kreditní karty. Nyní už vám nic nebrání vesele utrácet ve stále se rozši?ujícím portfoliu eshop? podporujících tuto službu. Na Google Checkout je sympatické to, že sdružuje vy?izování všech objednávek na jednom míst? – vidíte tak jaké zboží jste již obdrželi, jaké je na cest?, a jaké se zrovna hledá ve skladu. PayPal má zatím stále mnohem v?tší oblast p?sobnosti, ?asem se ale pravd?podobn? do?káme zna?ného rozší?ení i této služby.

Co se ?eských luh a háj? tý?e, ikonku nákupního vozíku asi jen tak neuvidíte. Je to samoz?ejm? dáno tém?? (nebo možná úpln?) nulovou podporou obchodník? této služby. I to se ale m?že snadno postupem ?asu zm?nit. Ikonky Google Checkout m?žete nyní vid?t i p?ímo ve výsledcích hledání Googlu.

AdSense v hebrejštin?

Nakonec pon?kud mén? významná novinka – Google p?ed n?kolika dny spustil AdSense pro obsah pro weby psané v hebrejštin?. Mnoho lidí z Izraele a dalších zemí tak pravd?podobn? nyní zažívá stejné vzrušení, jako jste zažívali vy po p?íchodu AdSense na ?eský trh. Seznam podporovaných jazyk? AdSense pro obsah se tak rozší?il již na úctyhodných 24.

Zm?ny v doporu?ení uživatel? do AdSense25.February

Na za?átku února Google p?edstavil novou strukturu doporu?ení AdSense. Ta je pro valnou v?tšinu mnohem výhodn?jší, než p?edchozí model. Nový systém je dvoufázový a funguje následovn?. Za p?ivedení nového uživatele do systému AdSense dostanete 5 dolar? v moment?, kdy daný uživatel vyd?lá tuto ?ástku (má na to 180 dní). Nemusíte tak ?ekat až vyd?lá prvních 100 dolar? s AdSense, jak tomu bylo doposud.

Tím ale všechno nekon?í: pokud se tomuto webmasterovi poda?í opravdu vyd?lat on?ch $100, vy dostanete bonus další, a tentokrát mnohem vyšší: 250 dolar? k dobru vašeho ú?tu. Op?t zde platí lh?ta p?l roku. Jedná se tak o pom?rn? významný nár?st a zvýšenou možnost výd?lku. Je sice pravda, že alespoň u nás už asi v?tšina aktivních administrátor? o AdSense ví a je tak pom?rn? t?žké získat nového aktivního uživatele, m?že se to ale ur?it? poda?it. I kdybyste m?li sbírat bonusy po on?ch p?ti dolarech, bude se jednat o p?íjemné obohacení. A na ?ástku p?ti dolar? b?hem 180 dn? by m?l dosáhnout snad opravdu každý.

Drobné zm?ny se týkají i doporu?ení Google AdWords. Zde byla ?ástka taktéž zm?n?na na 5 dolar?, pokud zadavatel inzerce b?hem prvních 90 dn? od aktivace ú?tu utratí alespoň 5 dolar?. Pokud inzerent rozhodne investovat 100 dolar? b?hem 90 dn?, dostanete dalších $40.

Kone?n?, do hry vstupují také speciální bonusy. V p?ípad? AdSense je to velice slušných 2 tisíce dolar? za p?ivedení 25 minimáln? 25 nových uživatel? AdSense, z nichž každý vyd?lá v rozp?tí 180 dn? od registrace alespoň $100. Podobn? je tomu u verbování nových sil do AdWords, zde je akorát po?et lidí snížen na 20 a odm?na na $600. Na tyto speciální bonusy ale pravd?podobn? dosáhne opravdové minimum webmaster?, i tak se ale jedná o p?íjemnou motivaci, která se Googlu nakonec stejn? vyplatí…

Google oznámil rekordní zisky ve 4.?tvrtletí1.February

Rekordní zisky spole?nosti Google ve ?tvrtém ?tvrtletí roku 2024, to je záv?r ?erstv? zve?ejn?né tiskové zprávy Google Inc. V ?e?i ?ísel to znamená hrubý zisk v hodnot? 3.21 miliardy amerických dolar?, což je nár?st o 67% oproti stejnému období v loňském roce ($1.92 mld). Hlavní podíl na tomto hospodá?ském výsledk? má podle o?ekávání reklamní systém Google AdWords.

Podle odhad? ekonom? m?l zisk spole?nosti p?epo?tený na jednu akcii spole?nosti skon?it na hodnot? $2.92 za akcii – i tady se ale Google poda?ilo p?ekonat o?ekávání a obchodování ukon?il na hodnot? $3.18 za jednu akcii. Do budoucna se o?ekává další r?st cen akcií i výd?lk? spole?nosti. Google nyní zam?stnává p?es 10 tisíc pracovník? po celém sv?t?, p?esné údaje však nezve?ejňuje.

Zmín?ný reklamní systém AdWords stál za hrubým ziskem 1.2 miliardy amerických dolar?, z ?ehož bylo 81% ($976 milion? dolar?) vyplaceno zpátky majitel?m stránek a dalším partner?m, zobrazujícím tyto reklamy. Nyní se ?eká hlavn? na výsledky jednání Google spolu s majiteli práv na filmové a hudební klipy, které jsou zobrazeny na portálu YouTube. Google tento server koupil p?ed n?kolika m?síci za ne?ekan? vysokou sumu $1.8 miliardy dolar?.

Z pohledu uživatele AdSense je asi nejzajímav?jším údajem práv? on?ch 81%. Toto ?íslo sice vyjad?uje kolik asi získáváte z jednoho kliknutí na reklamu, je ale t?eba brát ho pon?kud s nadhledem. Google totiž spolupracuje s mnoha megalomanskými spole?nostmi, kterým b?žn? platí mnohem v?tší ?ást zisku, než b?žným webmaster?m. Mezi tyto partnery se ?adí nap?íklad AOL, portál MySpace, nebo Mozzila Foundation, autor Firefoxu.

Lze tedy snadno ?íct, že Google nadále pokra?uje v ovládnutí internetového trhu a velice snadno válcuje svojí konkurenci v podob? vyhledáva?e Yahoo nebo MSN. Spolu s otevíráním AdSense / AdWords pro nové zem? dochází i k neustálému r?stu zisk? v oblasti internetové reklamy a asi se to hned tak nezm?ní…