Registrace domén: 10 užite?ných nástroj? pro originální doménové jméno30.March

Pokud myslíte vaše p?sobení v online sv?t? vážn?, zcela ur?it? pot?ebujete vlastní doménové jméno a n?jaký slušný hosting. Poskytovatel? webhostingu zdarma jsou sice desítky, ale p?i dnešních cenách domén už je vyložen? nevhodné mít svojí prezentaci na domén? t?etího ?ádu, nedejbože kdesi za lomítkem vaše hostéra.

Výb?r té správné domény je téma, na které se dají napsat dlouhé odstavce, o to mi ale nyní až tak úpln? nejde. Cílem tohoto p?ísp?vk? je nabídnout vám n?kolik zajímavých tip? na weby, které vám s registrací domény zna?n? pomohou. Pokud používáte na internetu n?jakou p?ezdívku, je v?tšinou o výb?ru domény p?edem jasno (za p?edpokladu, že je cílová adresa ješt? volná).

Pokud ale vymýšlíte název pro zcela nový projekt, který prost? pot?ebujete originální a chytlavý název, m?že být jedna z následujících stránek významným pomocníkem. P?estože se jedná bez výhrady o anglické weby, s ur?itými omezeními se dají použít i pro tvorbu ?eských doménových jmen. Sta?í zadat jedno nebo více slov a aplikace vám vrátí možné varianty, v?etn? p?ehledu, které adresy jsou ješt? volné a které jsou již zabrané.

Druhou velice užite?nou metodou použití následujících web? je nahlédnutí do seznamu expirujících domén. Pokud budete mít trochu št?stí, m?žete takto snadno p?ijít k velice zajímavému jménu, ?asto v?etn? slušného pageranku do rozjezdu.

Nyní již tedy slibovaný seznam:

  • Domain Hacks – užite?ný pomocník pro tvorbu vtipných URL adres s pomocí nadnárodních TLD .
  • SaveSpell – seznam expirujících domén, tvorba domén s pomocí slovníku.
  • Domain Hunter – obsahuje užite?ný seznam nejpopulárn?jších doménových jmen.
  • Pool Hotlist – expirující a prémiové domény.
  • DomainsBot – aplikace p?idávající nejr?zn?jší synonyma k názvu vašeho webu.
  • Dislexicon – umí šikovn? p?idat p?edponu nebo p?íponu k zadanému názvu.
  • OneLook – slovníkové vyhledávání s použitím wildcards.
  • NameBoy – chytré vyhledávání doménových jmen.
  • RhymeZone – hledání rýmujících se slov, výborné pro hledání chytlavých a originálních názv?.
  • DYYO – speciální aplikace na vyhledávní ?ty?znakových domén.