Revoluce: Google rozjíždí kampaň proti MFA web?m24.May

Systém Google AdSense se za?íná pomalu ot?ásat v základech a mnoho internetových zbohatlík? pravd?podobn? velice rychle p?ijde o svojí jedinou živnost. Google se totiž rozhodl za?ít boj proti všem MFA web?m. To jsou stránky, které zobrazují pouze minimum textu, za to však velké množství velice výrazných reklamních banner? AdSense. Více o fenoménu MFA web? (Made For AdSense) v jednom z p?edchozích ?lánk?.

Co se vlastn? stalo? Vždy? Google n?kolik let všechny MFA weby tiše akceptoval, p?estože naprosto jasn? porušovaly pravidla systému. Google ale z takových proklik? také získával nemalé sumy, a tak nebyl d?vod zbavit se tohoto ziskového kanálu. Nyní ale i velkému G došla trp?livost: v n?kolika posledních dnech rozeslal obrovskému množství majitel? MFA web? emaily varující o nelegálnímu provozu AdSense na jejich stránkách. Žádné oficiální prohlášení krom? t?chto email? však nebylo vydáno, jedná se vícemén? o insider informace.

“Pro?išt?ní” od reklamních chytrák? má oficiáln? za?ít prvního ?ervna. V tento termín má údajn? dojít ke zav?ení velké v?tšiny web?, které vyd?lávají na p?eprodávání reklamy. Sou?asn? má pokra?ovat rozesílání email? s žádostí o odstran?ní AdSense kód? ze závadných stránek. Zajímavým faktem je skute?nost, že všechny výd?lky získané do 1.?ervna mají být majitel?m Made For AdSense web? beze zbytku vyplaceny, pak bude ale jejich ú?et uzav?en.

Hlavním d?vodem pro tento nový a ve svém zp?sobu revolu?ní postup je nespokojenost zadavatel? inzerce s takovými weby. P?estože si mohou p?i zadávání reklam skrze Google AdWords zacílit pouze na výsledky vyhledávání, mohou i kvalitní weby znamenat výborný zdroj nových zákazník?. Pokud se ale vaše placené odkazy zobrazují na MFA webu, možnost zisk? je velice nízká.

CTR na takových stránkách je podstatn? nižší než na obsahov? kvalitních a ?ádn? udžovaných webech. Není t?ké vyvodit, že inzerenti nebudou pokra?ovat v zadávání reklamy, pokud za své peníze nedostanou kvalitní reklamní prostor. Není až takovým problémem najít alternativní reklamní sí?, ve které se reklamy zobrazují pouze na ov??ených a populárních webech.

Nep?íjemným postranním efektem i pro poctivé uživatele AdSense m?že být však snížení ceny za proklik. MFA web? je totiž obrovské množství a díky arbitráži p?i zadávání AdWords kampaní stojí také za zvýšením ceny za kliknutí na ur?itá slova. S jejich možným odchodem pochopiteln? minimální cena za proklik m?že snadno poklesnout, což sice pot?ší ?ádné zadavatele reklamy, ale již mén? vás jako vlastníka reklam AdSense na vašem webu.

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, Google pravd?podobn? ?asem vydá n?jaké oficiální prohlášení, ze kterého budeme moud?ejší. Dlouho o?ekávaná událost se ale velice pravd?podobn? práv? stala skute?ností a mnoho uživatel? AdSense m?že o?ekávat nemále problémy s vysv?tlováním umíst?ní jejich AdSense banner?.

Osobní identifika?ní ?íslo (PIN) v dopise od Google15.May

Na disku jsem v n?jaké zapadlé složce objevil dv? fotografie dopisu od Googlu, a tak je pon?kud opožd?n? p?idávám. Jedná se o dopis s Osobním identifika?ním ?íslem neboli PINem, který Google posílá po dosažení hranice 50 dolar? na vaší adresu. Takto si m?že spole?nost velice snadno ov??it, že jste do svého ú?tu zadali pravdivé údaje a vaše adresa skute?n? existuje.

p1010384.JPG

Doru?ení dopisu trvá p?ibližn? 3-4 týdny, protože je narozdíl od plateb na ú?et posílán z USA. Adresa na obálce je 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California, CA 9404, USA. Jedná se tedy p?ímo o sídlo spole?nosti Google. Ve skute?nosti se nejedná ani o po?ádný dopis, nýbrž o p?eložený papír formátu p?ibližn? A5, který uvnit? obsahuje intrukce k atkivaci a ov??ení vašeho ú?tu.

p1010385.JPG

P?ipomínám, že vedle PIN kódu pot?ebejete pro obdržení první platby v p?ípad? volby zasílání pen?z na ú?et zadat také úvodní deposit v ?ádu n?kolika korun, který vám Google poslal pro ov??ení bankovního spojení. Po zkompletování t?chto dvou údaj? již nic nebrání zasílání pravidelných m?sí?ních výplat.

Nový vzhled p?ihlašování

Poslední novinkou v rozhraní Google AdSense je mírná zm?na p?ihlašovací stránky. P?vodní verze byla nahrazena novou, o n?co modern?jší a p?ehledn?jší stránkou. Všechny texty na p?ihlašovací stránce jsou již v ?eštin?, v?etn? ukázkového banneru.

snap000524.gif

Bohužel nemohu potvrdit jestli se jedná o zm?nu u všech uživatel?, protože již d?íve na m? Google provedl n?kolik betatestování, která ostatní uživatelé vyhledáva?e v?bec nem?li šanci vid?t.