Kolik procent Google vyplácí administrátor?m v AdSense?31.December

Jedna z velice kontroverzních otázek ohledn? programu Google AdSense je oficiální procento p?íjm?, které Google vyplácí ú?astník?m v tomto partnerském programu. Dle komentá?? zde na úsp?šném blogu m?že být pro n?koho i tato skute?nost jedním z d?vod? mírné nespokojenosti a chladného vztahu k AdSense.

Procento vyplácené webmaster?m bylo opravdu docela dlouhou dobu velkou neznámou. Google ho nikde v podmínkách služby nezmiňuje a žádné oficiální stranovisko tak ani neexixtuje. Od po?átku fungování služby AdSense v roce 2024 se tato hodnota pravd?podobn? n?kolikrát zm?nila, a to bez v?tšího v?domí samotných ú?astník? programu.

U v?tšiny zahrani?ních affiliate program? se zisk vyplácený majiteli webové prezenta b?žn? pohybuje p?ibližn? mezi 50 a 70%. Zbytek této ?ástky pak p?ipadá majiteli reklamního systému. V ?eských podmínkách je tato hodnota nastavena obvykle mnohem níže – d?kazem m?že být dost sm?šných 30% u pravd?podobn? nejpoužívan?jšího ?eského reklamního systému AdFox.

Všechny zisky Googlu plynou z reklamního systému AdWords, který je s AdSense úzce provázán – poskytuje mu totiž všechny reklamy tak, jak si je zadají jednotliví inzerenti. Pomyslná vlna tajemství kolem procentra vyplácená na mzdách byla odtajn?na letos v lednu, kdy na americkém webu New York Times vyšel ?lánek o AdSense, který poodkryl tuto hodnotu. ?lánek je b?žn? dostupný pouze pro platící zákazníky NY Times, díky popularit? ale auto?i umožnili i náhlednutí pro b?žné, neplatící návšt?vníky.

Google.com and the company’s foreign search sites contribute more to Google’s bottom line than AdSense, because for every dollar the company brings in through AdSense and other places that distribute its ads, it pays roughly 78.5 cents back to sites like Digital Point that display the ads. 

Z tohoto odstave?ku lze tedy usoudit, že Google vyplácí uživatel?m AdSense plných 78.5 %. To je i v pom?rech internetové reklamy suma pom?rn? nadstandardní, která se jenom t?žko p?ekonává.

Konkétn? ?lánek obsahuje rozhovor s majitelem jednoho z nejv?tších diskuzních fór o internetu v?bec – Digitalpoint.com. Vzhledem k návšt?vnosti tohoto webu lze p?edpokládat, že má s Googlem dohodnuté mírn? nadstandardní detaily stejn? jako mnoho dalších “prémiových” web?, a b?žný webmaster tak dostává z jednoho dolaru o n?co mén? než uvedených 78 a p?l centu.

Hojn? navšt?vované weby mohou krom? vyšších výd?lk? t?žit i ze speciální podoby reklamního banneru – ?asto m?žete narazit na mírn? nestandardní vzhled, který ve vašem ú?tu nem?žete nijak nastavit. V??te, že v takovém p?ípad? se jedná o výsledek pozitivních vztah? mezi majitelem takého webu a spole?ností Google. Podle dalších vyjád?ení Googlu ale rozdíly nejsou nijak extrémn? veliké a váš podíl se tak v naprosté v?tšin? p?ípad? drží nad 70%. Což je alespoň dle mého názoru velice p?íjemná hodnota…

Jaké je “dobré” CTR v AdSense?30.December

Je tady další pokra?ování cyklu nej?ast?ji kladených otázek nových uživatel? Google AdSense. V p?edchozích ?láncích jste si mohli p?e?íst Jak ?asto aktualizuje AdSense statistiky a Kolik lze vyd?lat za jedno kliknutí na reklamu.

Další z velice ?astých otázek za?ínajících uživatel? je Kolik procent je v AdSense dobré CTR. CTR se rozumí Click Through Rate, aneb míra prokliku na vaší stránce (viz. slovní?ek). Toto ?íslo udává kolik procent vašich návšt?vník? klikne p?i procházení webu na reklamní blok a p?inese vám tak n?jakou provizi.

Na za?átek by asi bylo dobré ?íct, že odhalování p?esné míry vašeho CTR je v rozporu s pravidly služby AdSense. M?žete sice zve?ejňovat celkový výd?lek, ale konrétní ?ísla CTR by m?la z?stat utajena. Budeme se tak omezovat pouze na hodnoty zaokrouhlené v procentech, které by nám m?ly pro ú?ely tohoto ?lánku sta?it.

Není vejce jako vejce…

Základní problém p?i odpov?di na tuto otázku se naskýtá hned v úvodu. Každý blog, nebo web je totiž zcela unikátní, jedine?ný. Z tohoto d?vodu je tém?? nemožné porovnávat míru prokliku mezi jednotlivými blogy nebo projekty (stejn? jako všechny ostatní statistiky AdSense). Míra CTR je totiž ovlivn?na obrovským množstvím faktor?, které se budou ve v?tšin? p?ípad? diametráln? lišit. To pak snadno zp?sobí rozdílné CTR i u relativn? podobných web?.

Zde je seznam faktor? ovlivňujících CTR, zároveň odpovídající na otázku pro? je takový problém porovnávat tyo hodnoty u více web?:

CTR se odlišuje podle tématu – toto je asi nejd?ležit?jší poznatek, o kterém jsem se již párkrát zmiňoval. R?zné zam??ení vašeho webu s sebou nese také r?znou míru prokliku. Šel by zde op?t aplikovat p?íklad, který jsem uvedl v ?lánku o odm?n? za jedno kliknutí – zákazník hledající n?jaký specifický výrobek s úmyslem koupit ho asi bude klikat na reklamu mnohem ?ast?ji než regulérní ?tená? vašeho blogu, který každý den kliknutím na váš blog v záložkách o?ekává nový ?lánek, ale nechce nic kupovat.

M?žete mít tedy vzhledov? i naprosto shodné blogy, se stejným designem, se stejnými reklamními formáty – ale díky rozdílnému zam??ení budou mít diametráln? odlišné CTR. Vezm?me t?eba weblog pojednávající o nelegálním stahování, kde už z principu uživatel odmítá n?co kupovat nebo za n?co platit. Na stran? druhé stránka o za?izování domácnosti, s odkazy na internetové obchody, doporu?ením r?zného zboží a návody na vylepšení vašeho bytu. Je naprosto z?ejmé, že v druhém p?ípad? bude mít takovýto projekt vyšší míru CTR, nehled? na všechny další faktory.

CTR se zvyšuje s relevantními odkazy – je asi zcela z?ejmé, že weblog o luxusních perech bude mít vyšší míru prokliku, pokud se na n?m budou zobrazovat reklamy na toto zboží t?eba v n?jakém papírnictví, než když se ?ist? náhodou objeví reklama na psí žrádlo. To je momentáln? menší problém ?eské verze AdSense – zadavatel? reklamy ješt? není tolik, a tak míra relevance odkaz? ob?as trošku pokulhává. Sledovat jsem to mohl i na tomto webu, kde se ob?as objeví odkazy absolutn? nesouvisející s tématem. Taková reklama pak výrazn? snižuje CTR a celkové výd?lky.

CTR se m?ní s ro?ním obdobím – stejn? jako obchodní ?et?zce mají n?kolikanásobné tržby p?ed Vánocemi, i váš blog m?že zažívat r?zné výkyvy podle ro?ní doby. Pokud púete o n?jakém produktu který se dá zakoupit, je dost pravd?podobné že práv? v adventním ?ase, kdy lidé shán?jí dárky, bude míra proklik? mnohem vyšší. Stejn? tak stránky o zimním vybavení budou pravd?podobn? vyd?lávat mnohem více v zim?, když je venku sníh a lidé se poohlížejí po novém oble?ení, lyžích atd.

Zde ovšem nyní op?t trošku narážíme na limitaci ?eského trhu, který není ješt? tak rozvinutý. V budoucích m?sících se ale se zvyšujícím se po?tem inzerent? bude i tento d?vod více projevovat – momentáln? se jedná spúe o efekt zahrani?ních stránek.

CTR závisí na vaších ?tená?ích – na tento d?vod t?žkého ur?ování míry prokliku jsem již narazil o pár ?ádk? výše. Weblog s pravidelným zástupem ?tená??, kte?í stránky kontrolují tém?? každý den bude mít pravd?podobn? nižší CTR než jiný web s ?tená?i p?icházejícími hlavn? z vyhledáva??. Když je uživatel na n?jaké stránce poprvé, je vždy vyšší pravd?podobnost že se “uklikne”, t?eba i kv?li tomu že není na design webu zvyklý a vy máte reklamní banner dob?e “zamaskovaný” mezi ostatními odkazy. Toto je velice známá v?c a mnoho obchodník? tak dává p?ednost trafficu z vyhledáva?? (kdy je jasné že uživatel n?co hledá) p?ed návšt?vníky odkazovanými z n?jakého jiného webu.

CTR závisí na designu a umíst?ní reklam – o tomto faktoru není pochyb, vhodné umíst?ní a stylizace reklamních banner? dokáže ud?lat opravdu velký rozdíl. Platí zde pravidla o volb? vhodných barev, stejn? jako o umíst?ní reklam (t?žko vám n?kdo bude n?jak masivn? klikat na banner ležící na samém konci stránky, kam v?tšina návšt?vník? ani nedoscrolluje). O vhodném umíst?ní reklamních blok? chystám detailní ?lánek.

CTR závisí na designu webu – o tomto také není pochyb, profesionáln? vypadající web s vhodn? umíst?nou reklamou dokáže vždycky vypordukovat více kliknutí než zmatený, blikající a všemi barvami hrající rádoby blog. Mnoho administrátor? se snaží ješt? CTR mírn? pomoci nap?íklad umíst?ním obrázk? k reklamám, vynecháním volného místa kolem panelu s reklamami nebo stylizací pozadí (reklama pak vypadá nap?íklad jako novinový výtisk). Toto jsou ale spúe pokro?ilé techniky, které vás nyní nemusí až tolik trápit, zam??te se spúe na vylad?ní celkového vzhledu webu.

CTR se liší podle dalších možností kliknutí – tento faktor m?že sehrát velice významnou roli p?i závare?ném s?ítání vašeho CTR. Dalšími možnostmi kliknutí myslím po?et dalších odkaz? krom? reklam AdSense na vašem webu – jedná se hlavn? o linky na cizí weby. P?i kliknutí na web sm??ující na váš web se obvykle zobrazí další reklama, takže o možnost výd?lku nep?icházíte, v p?ípad? že ale odkaz sm??uje na úpln? cizí web obvykle p?icházíte o potenciálního zákazníka.

P?edstavte si nap?íklad situaci, kdy na ur?ité stránce webu nejsou žádné další odkazy. Řekn?me treba n?jaký b?žn? dlouhý a zajímavý ?lánek a k tomu jeden v?tší blok reklam, žádné další odkazy. ?tená?, který na takovou stránku p?ijde má po p?e?tení ?lánku vícemén? možnost bu? zmá?knout tla?ítko zpátky, stránku úpln? zav?ít, nebo kliknout na reklamu. A velice ?asto se d?je práv? poslední varianta. Mnoho webmaster? tohoto využívá, musíte ale mít dost specifický web, který by absencí jakýchkoliv dalších odkaz? p?íliš netrp?l.

Toto jsou tedy faktory ovlivňující míru prokliku na vašem webu. Není jich málo a existují i n?které další, postranní, o kterých jsem se ani nezmiňoval. Je tedy asi jasné, že ?íct n?jakou ideální hodnotu CTR se prost? nedá, bude se lišit u každého projektu.

P?esto existují ur?ité hodnoty, do kterých se vejde v?tšina web?. Existuje n?kolik blog?, u kterých je míra CTR pod 1%. Tyto jsou ale spúe v menšin?, u v?tšiny blog? se CTR pohybuje v rozmezí 2-5 %. Ano, dv? až p?t procent pokud provedete ur?itou optimalizaci stránek, umístite vhodné reklamní formáty a dob?e je sladíte s okolním designem.

A k jakému CTR jste se zatím dostali vy?

Nenavád?jte své návšt?vníky ke klikání na reklamy AdSense!30.December

Jedním z ?astých problém? za?ínajících uživatel? AdSense je snaha trošku popohnat výd?lky. Z tohoto d?vodu je pom?rn? ?asto k vid?ní text navád?jící ke kliknutí na reklamní blok AdSense a tím pádem odevzdání n?jakého toho výd?lku majiteli webu.

Toto jednání je ale jedno z nejzávažn?jších porušení pravidel Google AdSense. Ty výslovn? zakazují takovoutu ?innost vedoucí kvyší mí?e prokliku. A je relativn? jedno, jestli se o “dobro?inném” prokliku jednou denn? zmíníte v textu n?jakého ?lánku, nebo prost? nad reklamní blok p?idáte nápis “prosím klikn?te”.

Je až s obdivem, že se práv? tohoto p?estupku dopustil i pravd?podobn? nejkontroverzn?jší ?eský blogger Radek Hulán, který na svém webu n?kolik dní nabádal ke kliknutí na reklamy AdSense. Pro jeho št?stí si však Google nápisu “Klikn?te si” nesta?il všimnout, respektive ho nesta?il nikdo nabonzovat, a on tento text zm?nil.

Pokud jste si pe?liv? p?e?etli pravidla AdSense, ur?it? byste si všimli d?l?žité ?ásti referující práv? o zákazu podobných praktik:

Webové stránky nesm?jí obsahovat žádné pobídky uživatel?m, aby klikali na reklamy. V to spadá podn?cování uživatel?, aby na reklamy klikali nebo aby navštívili sponzorské stránky nebo to, že budete na reklamy nepat?i?n? odvád?t pozornost. Vaše stránky nap?íklad nesm?jí obsahovat fráze typu “klikn?te zde”, “podpo?te nás”, “navštivte tyto odkazy” nebo jiné podobné výzvy, které se mohou vztahovat k libovolné reklam? bez ohledu na její obsah. Tyto aktivity jsou p?ísn? zakázány z d?vod? možného zvyšování náklad? inzerent?.

Co vám za takovýto p?estupek hrozí? Docela drsný trest – v lepším p?ípad? zablokování zobrazování reklam na dané domén?, v tom horším p?ípad? zav?ení celého ú?tu. Google si prost? nebere servítky a dodržování podmínek programu ?ádn? hlídá.

Pokud by se vám nedejbože povedlo toto pravidlo porušit a Google si toho všimnul (a? už manuálním procházením, robotem, nebo na n??í udání), ?eká vás následující email, respektive jeho ?eská varianta pokud máte jako jazyk nastevnou ?eštinu:

Hello,

While reviewing your account, we noticed that you are currently displaying Google ads in a manner that is not compliant with our policies. For instance, we found violations of AdSense policies on pages such as { URL vašeho webu }.

Publishers are not permitted to encourage users to click on Google ads or bring excessive attention to ad units. For example, your site cannot contain phrases such as “click the ads,” “support our sponsors,” “visit these recommended links,” or other similar language that could apply to the Google ads on your site. Publishers may not use arrows or other symbols to direct attention to the ads on their sites, and publishers may not label the Google ads with text other than “sponsored links” or “advertisements.”

As stated in our program policies, AdSense publishers are not permitted to place Google ads on pages with adult or mature content.

As a result, we have disabled ad serving to the site.

Your AdSense account remains active. However, we strongly suggest that you take the time to review our program policies (https://www.google.com/adsense/policies ) to ensure that all of your remaining pages are in compliance.

Please note that we may disable your account if further violations are found in the future.

Sincerely,

The Google AdSense Team

Ve stru?nosti – jedná se o výňatek z pravidel uvedený o pár ?ádku výše, dopln?ný o p?esnou adresu stránky na které jste se provinili. Jako výsledek tohoto porušení pravidel bylo vypnuto zobrazování reklam pro celou doménu na které web b?ží (a Googlu je celkem jedno že na ní máte 10 kompletn? odlišných web?). Na záb?r Google p?idává varování, že p?i dalším porušení pravidel m?že být váš ú?et kompletn? zablokován – to je pravd?podobn? vaše celoživotní kone?ná v AdSense, jelikož p?i zablokování ú?tu již nejste oprávn?ni zaregistrovat si ú?et nový.

Velice dob?e si proto vaše jednání rozmyslete a p?ípadné nedostatky okamžit? opravte. Op?tovné p?e?tení pravidel AdSense nemusí být také v?bec na škodu…

AdSense: vybíráme správný design reklam30.December

Jednou z nejzásadn?jších v?cí které je pot?eba promyslet p?ed nasazením reklamních blok? (nebo i odkazových jednotek) na váš weblog ?i web je rozvržení barev. Mnoho reklamních systém? v?bec nenabízí možnost m?nit barevné podání ?i vzhled reklam, nebo si m?žete vybrat pouze z omezeného množství barev ?i p?eddefinovaných vzhled?.

Google je ale v této oblasti mnohem vst?ícn?jší. V AdSense si totiž m?žete zvolit všechny barvy sami a kompletn? tak ovlivnit finální vzhled reklamního bloku. A v??te tomu, že barevné podání hraje velice významnou roli v po?tu proklik? a výsledném CTR daného reklamního bloku.

Google nyní umožÅˆuje v zásad? dv? možnosti: bu? si vyberete jednu z n?kolika p?eddefinovaných palet, která se hodí do vzhledu vašeho blogu, nebo si pohrajete s nastavením a barvy si zvolíte sami. V minulosti existovalo v AdSense obrovské množství barevných palet, b?hem let ale Google tento po?et zredukoval na minimum a nyní tak uživatele sm??uje spúe k tvorb? vlastního barevného podání.

adsense03.gif

AdSense umožÅˆuje vybrat p?t barev pro p?t r?zných element?: ráme?ek, pozadí, titulek, text reklamy a URL. Kliknutím na barvu vedle každé z t?chto položek p?i tvorb? kódu si m?žete vybrat jednu z p?ednastavených voleb v barevné palet?. V?tšina webmaster? ale asi využije spúe možnost zadání p?esného hexadecimálního kódu, tak aby dosáhli vlastní požadované barvy.

Trendy

Existuje mnoho názor? a pohled? na optimální design reklam, takže nelze úpln? jednozna?n? ?íct jaké nastavení je nejlepší. V poslední dob? se ale tém?? výhradn? používá možnost splynutí reklamy s designem stránky, takzvaný “blended look“.

Takový design reklamního bloku se vyzna?uje splynutím barevného podání se zbytkem designu stránky – nejd?ležit?jší roli hraje odstran?ní ráme?ku (respektive nastavení na stejnou hodnotu jako pozadí) a stejná barva pozadí a odkaz?, jako používáte na zbytku vašeho webu. I text reklamy a URL by nem?l vybo?ovat z uniformního vzhledu vaší prezentace. P?íklad takového vzhledu m?žete vid?t práv? na webu úsp?šný Blog, kde reklamy vícemén? “ladí” se zbytkem webu.

N?kdy by si mohl myslet, že mnohem v?tší míry prokliku (CTR) dosáhnete nasazením kontrastního vzhledu, který bude vystupovat ze zbytku vaší stránky a tudíž zaujme návšt?vníka. P?estože m?že tato volba p?i vhodném výb?ru barev na n?kterých webech fungovat, u v?tšiny stránek úsp?ch slavit nebude – naopak, bude pouze otravovat návšt?vníka a ni?it celkový vzhled vaší prezentace.

N?kte?í webmaste?i se snaží ješt? pon?kud zvýraznit nebo naopak zneviditelnit adresu odkazovaného webu. Ideální volbou je op?t nechat barvu URL bu? na barv? okolního textu nebo barv? odkaz? na vašem webu. Mluvím zde nyní o prezentacích s jednotným vzhledem definovaným pomocí CSS, kde se p?edpokládá stejná barva odkaz?, tak jak je tomu nap?íklad zde. Pokud váš blog hraje všemi barvami, na každý odkaz je použit jiný font a jiná barva, pak doporu?uji spúe p?ekopat celý design od za?átku a všechno pon?kud sjednotit – p?ísp?je to nejenom k vyšší p?ehlednosti ale váš web bude vypadat i mnohem profesionáln?ji.

Pokud se jedná o volbu p?eddefinovaných palet, mohu jedin? doporu?it defaultní vzhled. Ten se dá ale nasadit pouze na webech s bílým pozadím, jinde by byl op?t p?íkladem onoho vybo?ování z grafického vzhledu. Díky odzkoušené barevné kombinaci ale p?ináší na v?tšin? web? tato volba velice pozitivní výsledky. Hlavn? modrá barva odkaz? je ú?inná, jelikož se jedná o “defaultní” obarvení odkaz? tak jak je známe. U ostatních barevných palet už není míra proklik? obvykle tak vysoká a vyplatí se spúe pohrát s barevným nastavením.

Další možností je výb?r n?kolika barevných palet – stisknutím CTRL p?i výb?ru palet m?žete ozna?it až 4 volby, které se pak budou na webu náhodn? st?ídat. Snadno tak m?žete zabránit stále stejnému vzhledu reklam, který m?že vést k efektu popsanému o pár ?ádek níže.

Hrajte si

To nádherné na AdSense je možnost hrát si s natevením, testovat, zkoušet nové barevné kombinace a m??it jejich efektivitu. Díky kanál?m m?žete velice snadno p?i?adit každé barevné kombinaci vlastní kanál a sledovat tak odd?len? jednotlivé výsledky.

N?kdy se uplatňuje i metoda šoku. To znamená že zab?hnutý vzhled reklamy jeden den prost? zm?níte – v?tšinou tak, že se jedná o dost podstatný rozdíl oproti p?edchozí verzi. U návšt?vník? se totiž po n?jakém ?ase vytvá?í takzvaná slepota na reklamní bannery (“ad blindness“), takže je prost? p?ehlížejí a v?bec si jich nevšímají. Náhlou zm?nou vzhledu reklamního bloku je z této slepoty zaru?en? vyvedete a m?že se to velice pozitivn? odrazit na vašich výdelcích. Po n?kolika dnech ?i týdnech se m?žete op?t vrátit k p?edcházejícímu vzhledu.

Jak jsem nastínil již v za?átku ?lánku, nelze jednozna?n? doporu?it n?jaký barevný vzhled. Na každém webu funguje trošku jiná barevná kombinace, všechno záleží na designu zbytku stránky. S AdSense je ale opravdu jednoduché zkoušet najít tu správnou kombinaci: vytvo?te si jeden reklamní blok, nechte ho n?kolik dn? b?žet a sledujte výsledky. Pak zkuste zm?nit t?eba jednu barvu, nebo zvolit úpln? jiný design. Prostým porovnáním výsledk? snadno dojdete k té správné barevné kombinaci…

Ješt? p?ed tím než za?nete blogovat…29.December

Mírn? se te? odkloním od Google AdSense a pokusím se vám dát pár základních rád, které byste m?li využít ješt? p?ed tím, než v?bec za?nete psát nebo vytvá?et n?jaký blog.

Naplánování si celého blogu dop?edu vám totiž m?že ušet?it p?knou ?ádku starostí a eventuálních problém?. Je zde totiž mnoho faktor?, které byste si m?li vyjasnit ješt? p?ed tím než se v?bec za?nete poohlížet po n?jakém tom blogovacím systému nebo služb?. Zatímco n?kte?í nadšenci se prost? do blogování vrhnou hlava nehlava, vy byste si m?li nejd?íve v?ci trošku rozmyslet. Pokud tedy nehodláte skon?it jako jeden z milion? neaktivních, nenavšt?vovaných a mrtvých projekt? v mo?i internetu.

Následující t?i tipy jsou pouze tím zákadním, nad ?ím byste se m?li chvilku pozastavit. Ve h?e je mnohem více faktor?, ale ty už se tak n?jak odvodí od samostatného pr?b?hu.

1. Zam??ení blogu

Toto je zdaleka nejd?ležit?jší v?c, kterou byste si p?ed napsáním prvního ?lánku m?li dob?e rozmyslet. Jakkoliv to m?že vypadat reálné, psát o všem se prost? nedá. Musíte si vybrat n?jaké zam??ení, n?jaké téma. A u tohoto tématu byste m?li v pr?b?hu psaní blogu z?stat, nebo ho maximáln? nepatrn? rozši?ovat.

Témat je spousta. M?žete psát o hrách, o po?íta?ích, o fotografování, o kv?tinách. To je jedna z výhod blog?, m?žete psát tém?? o ?emkoliv. A pokud to budete d?lat dob?e, vždy se najde n?jaký ten zájemce, který se bude rád na váš blog vracet a ?íst vaše p?ísp?vky. Ale m?li byste u tohoto oboru z?stat.

Není nic horšího než po ro?ním blogování o mobilních telefonech za?ít najednou psát o tom jak si skv?le za?izujete nový byt. V?tšina technicky založených jedinc? nemá žádný zájem o takovéto informace a o daném oboru nic neví. Samoz?ejm?, m?žete psaní proložit jedním p?ísp?vkem o tom jak skv?lý jste si po?ídili krb, ale stále byste m?li z?stat u toho jednoho tématu.

Jestli vás nebaví psát o n?jakém konkrétním oboru nebo nemáte dostate?né znalosti o ur?ité problematice, m?žete psát klidn? i o všedním život?. Takovéto rozhodnutí ale pot?ebuje n?co navíc, n?jaký ten bonus, p?idanou hodnotu. Tém?? nikoho totiž nezajímá kolik jste si v?era koupili rohlík? nebo jak strašn? otravný byl dnešní den v práci. Tou užitnou hodnotou myslím bu? n?jaký zvláštní styl psaní, vyt?íbený jazyk nebo prost? n?co jiného ?ím zaujmete. Pamatujte, že konkurence je veliká a hlavn? v za?átcích není až tak snadné získat svoje publikum.

M?li byste si také vybrat takové téma, o kterém se dá dob?e psát. Existují obory o kterých m?žete psát vícemén? neustále, každý den, po?ád n?co nového a stejn? se vám nepovede probrat se k jádru problematiky. Druhým extrémem je úzce specializované téma, o kterém se dá napsat pár ?lánk?. Následn? zjistíte, že jste již pokryli celou problematiku tohoto oboru a dál se nedá nic vymyslet. Ani jedna z t?chto dvou voleb není ideální, m?li byste si tedy vybrat n?co mezi.

A hlavn? by vás psaní m?lo bavit. V??te tomu, že po?áte?ní nadšení jednoho ve?era opadne, a z vaší radosti se postupn? stane spúe povinnost. Nápady musí prost? jednou dojít a vy budete mít chu? se vším prásknout. V takové chvíli je opravdu dobré zvážit, co vám blogování p?ináší, pro? to vlastn? d?láte. A bu? n?co po?ádn? p?ekopat, vykašlat se na to, nebo za?ít úpln? odznova. Se správnou volbou tématu a jeho ší?ky byste se však k tomuto okamžiku m?li dostat až po opravdu dlouhé dob?.

2. Nadšení a energie

Druhým d?ležitým elementem hodným chvilky zamyšlení p?ed startem vlastního blogu je vaše nadšení a energie. K tomuto už jsem se okrajov? dostal v p?edchozím bodu – není ale nic horšího, než po pár dnech blogování zjistit, že vás to vlastn? v?bec nebaví a d?láte to spúe z n?jakého donucení nebo falešného p?esv?d?ení.

V takových situacích se nemá cenu nutit nebo n?jak p?emlouvat – ?tená?e to mimochodem v?tšinou poznají na kvalit? ?lánk? sami. Z vašich p?ísp?vk? by m?lo p?ímo sršet nadšení a chu? psát. M?li byste psát s radostí, s o?ekáváním zajímavých komentá??, se zamyšlením nad daným tématem. Toho se dá nejlépe dosáhnout v p?ípad? že vás dané téma zajímá i v život? skute?ném. Hrajete rádi tenis? Pro? nezaložit blog o tenise: profily hrá??, výsledky turnaj?, techniky hry, vaše vlastní úsp?chy. T?ch možností je opravdu mnoho, chce to jenom zkusit.

Naopak výb?rem tématu o kterém tém?? nic nevíte, respektive které vás až tolik nezajímá dojdete velice rychle k únav? z psaní a nový blog asi nebude mít dlouhé trvání. Nev?št? hlavu, podle posledních pr?zkum? takhle kon?í p?es 80% všech blog?, ale vy p?ece chcete být v t?ch zbývajících 20%! Dobrá volba tématu tedy souvisí i s tímto bodem.

V ?eských podmínkách to m?že vyznít sice trošku zvlášt?, ale zkuste si schváln? položit následující otázky:

  • Dokážete si sami sebe p?edstavit jak púete stejný blog za 2 roky?
  • Je pro téma o kterém chcete psát dostate?n? atraktivní?
  • Cht?li byste být povážování za experte nebo alespoň odborníka v daném tématu?

Pokud na tyto otázky odpovíte ano, pak jste na správn? cest? k úsp?šnému blogu. Pamatujte si, že vybudovat populární a navšt?vovaný weblog je dlouhodobá záležitost, ne akce na dva týdny. V?tšina populárních blog? funguje n?kolik let a svojí popularitu za?ali razantn?ji zvyšovat nap?íklad až po 12 m?sících provozu. Vytvo?ení populárního webu opravdu není chvilková záležitost – a bude vás pravd?podobn? stát dost práce a úsilí. Ale pokud je to práv? to, co chcete d?lat, ?emu chcete zasv?tit sv?j volný ?as (a pozd?ji t?eba i sv?j život – mnoho blogger? získalo díky svým stránkám zajímavou nabídku práce nebo je to v dalším život? výrazn? ovlivnilo), jste pravd?podobn? na správné cest?.

3. ?as

Nakonec další velice d?ležitá položka – množství ?asu, které jste ochotni psaní blogu zasv?tit. Blogy, tak jak je v dnešní podob? známe, jsou v naprost? v?tšin? p?ípad? pravideln? aktualizovány. To je d?lá zajímavý, proto se na n? návšt?vníci vrací.

Pokud spustíte nový blog, kam budete psát každý den jeden nový p?ísp?vek, návšt?vníci si zvyknou na takovýto web chodit a budou i do budoucna o?ekávat pravidelné aktualizace. Když pak najednou p?estanete psát, budou chvíli chodit stále. Po týdnu, kdy se bez n?jakého ohlášení neobjeví žádný nový p?ísp?vek už jim to p?ijde divné. Po dvou týdnech si pravd?podobn? ?eknou že jste se na psaní vykašlali, a když nenapúete m?síc nic nového, velice pravd?podobn? si vás smažou ze záložek a v život? už na blog nevkro?í.

Volba frekvence aktualizací je velice významná – na za?átku je to celkem jedno, ale v pr?b?hu ?asu až se blog trošku zab?hne byste m?li z?stat u stálé frekvence. Je celkem jedno jestli to jsou 4 ?lánky za den nebo jeden krátký ale zajímavý p?ísp?vek b?hem 5 dn?, ale vaše publikum si prost? na tento interval zvykne a bude o?ekávat pokra?ování.

Psaní blogu je alespoň v podob? jaké to znám já docela náro?ná záležitost. Napsání zajímavého ?lánku prost? n?jaký ten ?as vezme, a pokud chcete psát pravideln?ji, n?jakou tu hodinku denn? m?že zabrat. Proto je dobré objektivn? zvážit, zda tento ?as máte a zda byste ho nemohli využít n?jak lépe.

Pokud rozjíždít? jeden blog, dá se ta situace ješt? celkem ustát. V p?ípad? že ale spustít? více stránek najednou, nebo si prost? n?jaký ten nový blog p?iberete k b?žícímu projektu, m?žete se dostat do nep?íjemných ?asových problém?, které se pak musí logicky odrazit n?kde jinde. Vždy si pamatujte, že skute?ný život je po?ád mnohem d?ležit?jší než ten virtuální…

 

Starší příspěvky