Google aktualizuje podmínky AdSense26.February

Pro?ítat se nekone?nými licen?ními podmínkami asi není zcela normální, naprostá v?tšina uživatel? takovéto texty prost? odklikne, protože ?asto ani není možné n?co kloudného z textu vy?íst. Uživatelé Google AdSense, kte?í se b?hem n?kolika posledních hodin p?ihlásili do administrace svého ú?tu pak byli postaveni p?esn? p?ed takovéto rozhodnutí.

Google mírn? zm?nil podmínky služby Google AdSense. Menším nedostatkem je fakt, že celý text je v angli?tin? – mnoho ?eských uživatel? tak ani nemá šanci zm?ny pochopit, i kdyby z neznámého d?vodu cht?li. Pokud jste ješt? aktualizované podmínky nevid?li, spat?íte je p?i vašem nejbližším p?ihlášení do AdSense.

Majitelé ú?tu mají na konci formulá?e t?i možnosti – souhlasit, zopakovat dotaz na p?ijetí ?i odmítnutí p?i p?útím p?ihlášení, nebo zm?ny odmítnout. Tím se ale automaticky ukon?uje jejich p?sobení v AdSense, což pravd?podobn? mnoho uživatel? neplánuje.

Podle oficiálního blogu AdSense se zm?ny týkají p?ípravy na uvedení nových produkt? (konkrétn? Gadget Ads) a n?kolika drobností spojených s ochranou soukromí návšt?vník? a uživatel? AdSense. Pod touto obšírnou frází se ve skute?nosti schovává požadavek na webmastery, kte?í by m?li upozornit své návšt?vníky na fakt, že Google pomocí cookies sbírá informace o návšt?vnících za ú?elem optimalizace reklam.

V praxi by tak webmaste?i m?li uvést do praxe tzv. privacy policies, alias jakési oznámení o ochran? osobních údaj?. Tato pom?rn? b?žná technika v zahrani?í se ale v ?eských internetových luzích a hájích tém?? nepraktikuje, a souhlas se zm?nami AdSense na tom zm?ní pramálo. Google o?ividn? neplánuje (a asi ani nem?že) kontrolu všech web?, zda toto oznámení obsahují, takže se není ?eho obávat.

AdSense for Video ve fázi betatestování22.February

Google v?era na svém blogu Inside AdSense oznámil spušt?ní služby Google for Video. Spole?nost tímto rozši?uje portfolio služeb na video obsah, který je momentáln? hodn? “in”, a nabízí další zdroje p?íjm?. Google for Video se zatím nachází pouze ve fázi betatestování a v ?eských podmínkách je zatím nemožné se tohoto omezeného testu zú?astnit.

Google for Video nabízí v zásad? dva typy reklam: prvním je Google InVideo, což je malý banner zabírající zhruba dolních 20% videa. Na tomto prostoru se zobrazují klasické textové odkazy, nebo ?ast?ji interaktivní bannery od zadavatel? reklamy. Výplata za tento druh reklamy bude formou CPM, takže dostanete ur?itou ?ástku za tisíc p?ehraných videí, bez ohledu na po?et kliknutí.

Druhým reklamním formátem jsou “Text Overlay Ads”, což jsou vlastn? klasické textové odkazy, které se zobrazí po skon?ení videa. Zde bude odm?na webmaster?m distribuována na CPC základ?, za po?et kliknutí, tak jak je to standardn? v Google AdSense.

Zajímavou možností je i umíst?ní YouTube video bloku na váš web – zkopírováním kódu z administra?ního rozhraní Google AdSense na vašich stránkách p?ibude okno s videoobsahem relevantním k vaší stránce, na kterém budete moci vyd?lávat pomocí dvou výše zmín?ných metod. Sou?asn? je možné vyd?lávat i na tvorb? videií, které pak nahrajete na YouTube, ale toto je již pom?rn? stará a známá v?c (viz video nad tímto odstavcem, shrnující všechny 3 možnosti).

Momentální minimální požadavky pro registraci do betatestu znemožÅˆují ú?ast ?eským webmaster?m, jelikož je t?eba anglicky psaný web s minimáln? jedním milionem p?ehraných videí za m?síc a hlavn? musíte mít adresu ve Spojených státech. Google ale do budoucna slibuje tento program rozší?it do dalších zemí a zároveň p?idat více reklamních jednotek.

Kurz dolaru: nejv?tší nep?ítel webmaster? v AdSense22.February

Váš web neustále roste, míra prokliku se drží na stabiln? vysoké úrovni a p?esto se vaše výd?lky p?ipisované na ú?et neustále zmenšují? Toto je v sou?asnosti pom?rn? b?žný jev, za kterým stojí jednoduchá odpov??: kurz dolaru, respektive posilující ?eská koruna.

Podívejme se na tento jednoduchý graf znázorňující kurz amerického dolaru k ?eské korun?. Za posledních 365 dní oslabil dolar o t?žko uv??itelných tém?? 5 K?, což znamená pokles p?ibližn? o 25% oproti p?vodní hodnot?. A taková depreciace už je opravdu znát. Radši ani nebudu dodávat, že kolem roku 2024 jsme platili za jeden americký dolar t?žko uv??itelných 40 K?.

yearsphp.png

Google vyplácí v programu AdSense výd?lky sice také v Korunách, ale ve statistikách naleznete vždy ?ástky v dolarech. A tak i p?es neustále zvyšování m?žete na svém bankovním ú?tu každý m?síc sledovat stále menší a menší ?ástku. T?žko s tím n?co ud?lat, poslední zprávy o prolomení sedmnáctikorunové hranice budou pravd?podobn? brzy následovány další rekordní hodnotou – ?eská ekonomika te? prost? jede a Americký zázrak stagnuje.

Onen pokles je ješt? mnohem viditeln?jší na konkrétních ?íslech: fiktivní webmaster, který p?ed rokem vyd?lal za m?síc $1000 vid?l na svém kont? p?ibližn? 21500 K?. Nyní za shodnou ?ástku dostanete pouze n?co málo p?es 17000 K?, což už je pom?rn? znatelný rozdíl zhruba p?ti tisíc K?, nehled? na prudce rostoucí inflaci v ?eské republice.

Co se dá proti tomuto trendu d?lat? Pravd?podobn? nic. Vést konto v dolarech nemá smysl, protože ve finále stejn? budete muset peníze utratit, tzn. v 99% p?evést na ?eskou m?nu, a kurz má velice jasný, sestupný trend. Jedná skupina lidí ale má z t?chto zpráv o vývoji kurzu pravd?podobn? radost: zadavatelé inzerce za reklamu v AdWords platí mén? a mén? (pokud tedy nezvyšují cenu za proklik)…