10 otázek, které byste si m?li položit p?ed napsáním nového ?lánku30.January

Spousta blogger? se ?asto dostává do fáze, kdy prakticky nemá o ?em psát. Jelikož ale cht?jí zachovat alespoň frekvenci nových ?lánk?, na kterou jsou jejich ?tená?i zvyklí, plodí další a další p?ísp?vky. Takovýto obsah je však v naprosté v?tšin? p?ípad? zcela o ni?em a jeho p?idaná hodnota tém?? nulová.

Zde je seznam deseti otázek, které je dobré položit si sám sob? p?ed napsáním nového p?ísp?vku na váš blog. Možná bude tento seznam fungovat jako dobrý filtr vašeho potenciálního obsahu, ale v??te mi že dodržením t?chto krok? stoupne kvalita vašeho blogu o n?kolik t?íd.

1. Hlavní zám?r p?ísp?vku?

Co bylo hlavním d?vodem pro nový ?lánek? Zaslouží si tento nám?t v?bec nový p?ísp?vek? Nepúu prost? “jen tak”, abych m?l na blogu n?jaký nový ?lánek?

2. Co o?ekávám od ?tená?e?

Dobrý ?lánek by m?l v ?tená?ovi vyvolat reakci, a? již pozitivní nebo negativní, která se nejsnadn?ji projeví v komentá?ích respektive ve zp?tných odkazech na váš text.

3. P?inesl jsem n?jakou p?idanou hodnotu?

Dává ?lánek vaším ?tená??m n?co užite?ného, n?jakou novou informaci, p?idanou hodnotu? Mnoho ?lánk? pouze vlastními slovy sd?luje to, co je již jinde dostupné – vy byste m?li vždy nabídnout ?tená??m nový pohled, informaci a užitnou hodnotu.

4. Použil jsem dobrý titulek?

úsp?ch v?tšiny p?ísp?vk? závisí na vhodn? zvoleném nadpise / titulku. Ten se totiž objevuje ve vyhledáva?ích, v RSS ?te?kách, lidé na n?j odkazují a pokud návšt?vníka zaujme na první pohled, je zde velká šance že si p?e?te celý váš p?ísp?vek. V dnešní usp?chané dob? je dobrý nadpis opravdu efektivní zbraní v boji za vyšší návšt?vnost.

5. Nemám v textu gramatické chyby nebo p?eklepy? 

Není nic otravn?jšího než ?íst blog plný gramatických chyb, zbyte?ných p?eklep? a nesrozumitelného textu. Po napsání každého p?ísp?vku byste si m?li celý text vždy znova v klidu p?e?íst a opravit p?ípadné nedostatky.

6. Byl jsem dostate?n? stru?ný?

?tená?i nemají rádi dlouhé texty. Nikdo nemá p?íliš ?asu na ?tení zdlouhavé omá?ky. Snažte se psát co nejstru?n?ji a p?echázejte k jádru problému bez zbyte?ného zaobírání se nepodstatnými detaily.

7. Odkázal jsem na p?íbuzné ?lánky?

Odkazováním na vaše starší ?lánky s podobnou tématikou m?žete znateln? zvýšit po?et zobrazených ?lánek na vašem webu a ?tená?i tím nabízíte šanci detailn?jší analýzy daného problému, kterou návšt?vník ve v?tšin? p?ípad? rád využije.

8. Nechal jsem prostor pro komentá?e?

Weblog bez komentá?? jakoby ani nebyl – zp?tná vazba s vašimi ?tená?i je jednou z nejd?ležit?jších aspekt? úsp?šného blogu, a také jakýmsi zdrojem zábavy pro vás jako autora. Zkuste schváln? vyzvat ?tená?e na konci p?ísp?vku k vyjád?ení jejich názor? nebo zkušeností, sami budete p?ekvapeni pozitivní odezvou.

9. Použil jsem vhodná klí?ová slova?

Každý ?lánek je souborem slov – vy byste si p?edem m?li ujasnit, jaké výrazy chcete zvýraznit a na n? se v textu zam??it. P?i vhodné volb? klí?ových slov m?že být výsledný efekt opravdu znatelný, a optimalizovaný traffic z vyhledáva?? vám bude zaslouženou odm?nou.

10. Odkázal jsem na zdroje a inspiraci?

Odkazováním na cizí weblogy nikdy neud?láte škodu. Krom? toho, že se jedná o slušnost, je zmín?ní zdroje nebo p?inejmenším textu který vás inspiroval vhodné i z hlediska zlepšení pozice ve vyhledáva?ích a zvýšení trafficu.

Rozum vít?zí, Google upravuje zm?ny pro Doporu?ení21.January

Neoby?ejn? silná kritika Googlu za zm?ny, které byly naplánovány pro Google Doporu?ení, nakonec p?inesla své ovoce. Zam?stnanci v Googlu situaci ješt? jednou zvážili a p?edchozí velice nep?íznivé zprávy pro ?eské uživatele hned vypadají o n?co veseleji, alespoň tedy pro ur?itou skupinu webmaster?.

Tou nejd?ležit?jší zm?nou je zrušení geografického omezení uživatele AdSense. Nyní již nemusíte mít adresu v Americe nebo Japonsku, abyste mohli propagovat službu Google Doporu?ení. Namísto toho ale bude záležet, kde se nachází webmaster, kterého do AdSense naverbujete.

Pro majitele ?eských web? je tato zm?na bohužel tém?? nepodstatná, nic se pro n? nem?ní, odm?nu za p?ivedení nových ?eských uživatel? do AdSense nedostanou. Pokud ale mají n?kte?í webmaste?i své weby v angli?tin?, mohou dále v propagaci AdSense pokra?ovat s možností zisku. Ideální je samoz?ejm? mít co nejvíce trafficu z USA, Jižní Ameriky a Japonska.

V p?íprav? na p?vodn? oznámení zrušení Google Doporu?ení pro náš region bylo také mnoho uživatel? AdSense postiženo odstran?ním výsledk? konverzí pro tento program. Toto je však pouze do?asná chyba, na které již Google pracuje a vaše statistiky by se m?ly b?hem n?kolika dn? op?t objevit.

P?edoslední zm?nou je snížení odm?ny za balík aplikací Google Pack z dvou dolar? na jeden. Tento software ale p?íliš popularity stejn? nezískal a na ?eských webech jsem n?jakou výrazn?jší propagaci nezaznamenal. Pravd?podobn? zcela mimo zájem ?eských blogger? pak spadá poslední cenová úprava, a sice snížení odm?ny za instalaci prohlíže?e Firefox uživateli v ?ín?. Tam?jší potenciál internetové populace by pravd?podobn? mohl Google snadno zruinovat. :-)

2 zásadní zm?ny v Google AdSense12.January

Za?átek nového roku p?inesl dv? zásadní zm?ny v programu Google AdSense. Tyto novinky vyvolaly zna?nou míru nevole a mnoho uživatel? AdSense pravd?podobn? p?ipravily o tu?né zisky. Tyto zm?ny se v obou dvou p?ípadech týkají i ?eských webmaster? využívající tento systém a mnoho z nich asi nebude mít zrovna radost.

1. Zm?na odm?n za p?ivedení nového uživatele AdSense

Google b?hem n?kolika posledních m?síc? zkoušel nový platební model pro Google doporu?ení, neboli Google Refferals. Jedná se o bannery a textové odkazy lákající k zaregistrování do služby AdSense, které se i na mnoha ?eských webech do?kaly zna?né obliby. Z neznámého d?vodu se Googlu nový platební model nelíbil, a tak se s platností od konce ledna navrátí k tomu p?vodnímu.

Zaniká tak možnost vyd?lat 5 dolar? za p?ivedení webmastera, který b?hem 180 dn? po registraci vyd?lá minimáln? 5 dolar?. Stejn? tak byla zrušena odm?na $250, pokud tento nový webmaster vyd?lal za 180 dn? s AdSense alespoň $100. Od konce ledna tak bude odm?na jediná, v p?vodní form?: 100 dolar? v moment?, kdy váš naverbovaný uživatel AdSense taktéž vyd?lá svých prvních 100 dolar?.

Tyto zm?ny mají celkem zásadní význam. Snížení té vyšší ?ástky z $250 na $100 je více než znatelné. Ve finále ale m?že mnohem v?tší roli hrát ono zrušení p?tidolarové odm?ny. Naprostá v?tšina uživatel? AdSense totiž nikdy na 100 dolar? nedosáhne a $5 je tak mnohem reáln?jší hranice. Nyní tato možnost relativn? snadného výd?lku kon?í a vy budete muset doufat v p?ivedení šikovných majitel? webových projekt? s vyšší návšt?vností. Ale …

2. Zrušení Google doporu?ení pro všechny zem? krom? USA, jižní Ameriky a Japonska. 

Toto je naprosto ne?ekaná rána pod pás, která ve výsledku znamená konec Refferal programu pro ?eské uživatele. Z naprosto nepochopitelného d?vodu totiž Google se stejnou platností od posledního týdne v lednu ruší Google doporu?ení pro všechny zem? krom? USA, latinské Ameriky a Japonska. Webmaster zaregistrovaný s ?eskou adresou tak již nebude mít možnost získat ani korunu za naverbování nových uživatel?.

Touto zm?nou Google naštve asi hlavn? ?eské majitele zahrani?ních web?, kte?í mohli mnohem snadn?ji získávat provize za p?ivedení nových uživatel?. Google jaksi neberu v úvahu, že váš web m?že mít klidn? 80% návšt?vník? z USA a vy p?esto sídlíte v ?eské republice. Pokud prost? máte v nastavení AdSense ?eskou adresu, celý produkt pro vás kon?í.

Jako malá út?cha m?že posloužit fakt, že alespoň ostatní Doporu?ení bude možné stále propagovat (odm?na za vypln?ní formulá?e, nákup, objednávku služeb, …). Tento model se ale na místním trhu nesetkal práv? s velkým ohlasem a výb?r nabídek k propagování je v ?R zna?n? omezen. Já osobn? našt?stí n?jaké významné propagování systému Google AdSense neprovád?l, mnoho ostatních uživatel? ale tato novinka pravd?podobn? nepot?ší. A Google se prozatím netvá?í, že by nám cht?l ješt? n?kdy Doporu?ení AdSense zp?ístupnit…