Google spouští zprávy v ?eštin?22.November

Po n?kolika letech jsme se kone?n? do?kali: zastoupení spole?nosti Google v ?eské republice p?ináší svoje ovoce a tak byla dneska oficiáln? spušt?na služb? Zprávy Google v ?eské lokalizaci. Pro ty, kte?í o Google News nikdy neslyšeli: jedná se o jakýsi agregátor zpravodajství, který v originále sbírá informace z více než 4500 zdroj? a t?ídí je do n?kolika ktegorií.

Celý proces je pln? automatizovaný a p?ekvapiv? efektivní. Zprávy o jedné události jsou vždy združeny dohromady, a tak si m?žete p?e?íst informace z r?zných úhl? pohledu. Je to vícemén? jako kdyby jste procházeli stovky RSS feed? najednou, ovšem s pomocí Google je vše mnohem p?ehledn?jší a uživatelsky p?ív?tiv?jší. Nechybí ani možnost personalizace pod položkou “p?izp?sobené zprávy”, nebo procházení historických výsledk?.

Google News jsem využíval tém?? denn? již v originální, anglické verzi a tak ?eskou modifikace jedin? vítám. Pro za?átek Google indexuje kolem 400 ?eských web?, což je slušné ?íslo. P?ednost ve výsledíchc samoz?ejm? dostávají významné zpravodajské servery jako Novinky, Aktualne nebo ?T24. Další užite?ná služba, která by nem?la chyb?t ve vašich záložkách…

Osudy slavných: Jeremy Shoemaker18.November

Pokud se alespoň trošku zajímáte o vyd?lávání na internetu, není vám jist? t?eba jméno Jeremy Shoemaker p?edstavit. Momentáln? jeden z nejuznávan?jších odborník? se proslavil p?ed dv?ma lety, kdy na foru Digitalpoint zve?ejnil sv?j šek z Google AdSense. ?ástka uvedená na tomto šeku byla šokující: 132 994 amerických dolar? – v té dob? tedy n?jaké 3 miliony korun, vyd?lané za jeden m?síc.

Tento šek se postupem ?asu stal na internetu ur?itým fenoménem a Jeremy byl a stále ješt? je považován za vzor mnoha za?ínajícím internetovým nadšenc?m. Jeremy ani nyní nijak neskrývá použití ur?itých kontroverzních technik, ale to mu vzhledem k uvedené ?ástce nikdo nem?l za zlé. AdSense samoz?ejm? nebyl jediný zp?sob, kterým tento internetový zbohatlík vyd?lává peníze – screenshot z administrace affiliate systému Commission Junction s více než sedmi sty tisíci dolar? na kont? není o moc mén? impozantní.

Nedávno na svém blogu pan Shoemaker zve?ejnil 7 odpov?dí na nej?ast?jší otázky, které prý tém?? každý den dostává na sv?j mail. Web, který umožnil všechny výd?lky se nachází na adrese nextpimp.com – nyní již v kompletn? p?ed?lané podob?. Hlavní náplní jsou vyzván?ní na mobilní telefony. Pomocí služby Web Archive se m?žete podívat, jak stránka vypadala zhruba p?ed dv?ma lety, tedy v dob? nejvyššího boomu.

V sedmi odpov?dích Jeremy uvádí nap?íklad to, že z celkového výd?lku byly náklady pouze 299 dolar? za hosting, žádná reklama ani propagace v té dob? na web neb?žela. Sedmdesát procent trafficu byly p?ímé p?ístupy, pouhých 15% z vyhledáva?? a zbytek jsou odkazy z jiných web?. Autor také uvádí, že pr?m?rná denní návšt?vnost tvo?ila 75 tisíc unikátních návšt?vník?.

Nezbývá než vyjád?it obdivný respekt, takovýto úsp?ch se poda?í málokomu…