Odpovídejte na komentá?e na vašem blogu18.October

Jednou z nejsnadn?jších ?inností, kterou m?že každý administrátor nového blogu brzo po spušt?ní provád?t je odpovídání na komentá?e od vašich ?tená??. Tato ?innost vám nezabere moc ?asu, ale m?že mít vysoký význam v prvních dnech utvá?ení komunity kolem vašich stránek. Takový ?tená? se pak m?že snadno stát pravidelným návšt?vníkem a aktivním komentátorem (což je jeden z faktor? ur?ující, zda web n?kdo navšt?vuje nebo ne – blog bez komentá?? okamžit? vysílá signál, že n?co není v po?ádku).

P?estože to v prvních dnech m?že vypadat pon?kud zvláštn? (dost možná budete mít pocit, že si povídáte sami se sebou), odpovídání na komentá?e vašich návšt?vník? je opravdu d?ležité. P?ístup? je spousta – nového ?tená?e m?žete p?ivítat, pod?kovat mu za komentá?, reagovat na jeho názor nebo t?eba vyjád?it nesouhlas a okamžit? se zeptat na další otázku, která pom?že udržet diskuzi.

Váš p?ístup v po?átcích nového blogu pak bude mít zna?ný vliv na množství komentá?? v ?ase, kdy se stránky stanou více populární a návšt?vníci již budou diskutovat sami mezi sebou. Tento trend je možné na zab?hnutých blozích snadno vypozorovat – p?estože vám n?které weblogy p?ijdou úžasné, množství komentá?? se u nich m?že pohybovat v minimálních hodnotách, zatímco jiné, zdánliv? neatraktivní stránky, mohou být komentá?i doslova zaplaveny.

9 tip? jak vydržet s blogováním17.October

Jedním z tradi?ních problém? za?ínajících bloger? je udržení morálky a frekvence psaní nových p?ísp?vk?. Již n?kolikrát jsem tady zmiňoval, že p?es 80% nových blog? po pár dnech prost? skon?í – autor zjistí, že jeho stránky nikdo nenavšt?vuje, blogování ho p?estane bavit, dojdou nápady a celkov? opadné ono po?áte?ní nadšení. Touto fází si musí projít každý, ale pouze ti co vytrvají mají šanci vybudovat úsp?šný a populární web.

Existují ale ur?ité tipy, které vám mohou s p?ekonáním t?žkého období pomoci. I po letech psaní na vás m?že p?ijít ona nálada, kdy se sami sebe zeptáte, zda vám to za to stojí, psát párkrát do týdne pro skupinu neznámých lidí. Aby vás podobné myšlenky v?bec nenapadaly, zkuste se ?ídit t?mito radami:

1. Téma je alfa i omega

Extrémn? d?ležitý poznatek, o kterém jsem se rozepsal v samostatném ?lánku. Pokud zakládáte blog, m?li byste ho psát o tématu, které je pro vás opravdu blízké a v kterém se dostate?n? vyznáte. Jen tak se vyhnete omu “vyschnutí” nových nápad? a jen tak budete moci zab?hnout do hloubky probíraného materiálu. Jestli pracujete jako programátor, pak prost? pište o programování, o problémech s kterými jste se setkali a co zrovna ?ešíte. Téma blogu musí být n?co, co máte rádi a do ?eho se nebudete nutit. Z psaní musíte mít radost p?edevším vy.

2. Za?n?te zlehka

Nemá cenu si stanovovat od zá?atku nereálné cíle. První okamžiky, dny a týdny budou pravd?podobn? dost t?žké a tak je lepší za?ít s nevelkými ambicemi a v p?ípad? nar?stajícího úsp?chu si trošku p?idat. Nem?žete mít hned po prvním dni blogování stovky návšt?vník? denn?, ale ?asem se k této hranici m?žete pom?rn? lehce dopracovat.

3. Ud?lejte z blogování váš zvyk

Stanovte si ur?itou frekvenci, s kterou budete psát. Pro za?átek bych to nijak nep?ehán?l, pár p?ísp?vk? za týden bude opravdu sta?it. Musí se ale jednat o zajímavé ?lánky s ur?itou hodnotou pro ?tená?e. D?ležité je tuto frekvenci udržet. V p?ípad? rostoucí popularity m?žete samoz?ejm? p?ejít t?eba ne jeden nový ?lánek denn?, ale vždy je pot?eba ohlídat onu kontinuality a té se držet.

4. Stanovte si p?esný ?as

V?tšina lidí má relativn? hodn? volného ?asu, to pouze náš mozek nám neustále namlouvá, že máme n?co lepšího na práci a n?jaké volno vlastn? v?bec neexistuje. Všechno je otázkou preferencí – a pokud chcete vytvo?it úsp?šný blog, m?li byste z blogování ud?lat práv? takovou preferenci, na kterou si vždycky najdete ?as. Ideální je stanovení p?esného ?asu, t?eba ve?er po zprávách, v polední p?estávce, to už záleží na vás. Když se tohoto plánování budete držet, nem?že se vám stát, že najednou p?ijde den, kdy si prost? namluvíte, že volný ?as nemáte. Takovýto okamžik je pak ?asto za?átkem konce.

5. D?lejte si poznámky

Vytvo?ení ur?itého seznamu je velice dobrou pom?ckou pro budoucí p?ísp?vky. P?e?etli jste si v novinách zajímavý ?lánek, který vás donutil k n?jakému zamyšlení? Poznamenejte si vaše myšlenky a ve vašem pravidelném blogovacím ?ase se o nich zmiňte na vašich stránkách. Seznam takovýchto nápad? pro vás pak bude sloužit jako snadná inspirace pro nové ?lánky.

6. Nechte se inspirovat

Druhou metodou pro hledání inspirace pravidelné ?tení ostatních blog? ve vaší oblasti. Ve vašem prohlíže?i si vytvo?te složku záložek t?ch stránek, které pravideln? informují o vývoji ve vaší problematice a ?as od ?asu si je projd?te. Najdete tak snadno inspiraci pro vaše další psaní, které m?žete využít i k získání nových návšt?vník? (viz další bod). Pokud pracujete ?asto na r?zných po?íta?ích, vyplatí se použití služeb pro tvorbu záložek jako delicio.us.

7. Vytvo?te si vztahy s ostatními blogery

Po p?e?tení n?jakého toho komentá?e na blogu vašeho kolegy m?žete velice snadno získat ?ást jeho ?tená??. Sta?í poslat p?ísp?vek reagující na jeho názor, s odkazem na originální ?lánek. Velice údernou zbraní je také p?idání nesouhlasného komentá?e, s odkazem na váš web, kde detailn?ji rozeberete váš názor. Pokud se dostanete do podv?domí ostatních bloger?, i oni za?nou reagovat na vaše p?ísp?vky a vaše popularita i návšt?vnost p?jde nahoru. Tyto vztahy ?asto kon?í i poznáním toho druhého v reálném sv?t?, což se m?že op?t velice hodit.

8. Komentujte chyt?e

Dobrým zp?sobem na p?ilákání nových návšt?vník? pro vaše p?ísp?vky je chytré komentování na ostatních stránkách. Co tím myslím? Je to snadné – zkuste se na napsání komentá?e chvíli soust?edit, aby za n?co stál. P?idejte vaše praktické zkušenosti, nebojte se nesouhlasit. Kvalitní komentátor dokáže nalákat pozornost a náhodný ?tená? pak bude zv?davý, bude si chtít p?e?íst více vašich názor? a zkušenosti, což logicky vyústí v nášt?vu vašeho webu.

9. Pomáhejte ostatním

Pokud znáte ?ešení n?jakého problému, nad kterým ostatní tápou, neváhejte ani okamžik s jeho zasláním na vašich stránkách. Krom? v?elých dík? se pravd?podobn? do?káte i mnoha odkaz? z ostatních blog? a vaše renomé zna?n? stoupne. Já jsem nap?íklad napsal n?kolik jednoduchých plugin? pro WordPress a p?ineslo mi to prakticky bez práce desítky odkaz? a zmínek na ostatních stránkách.

D?ležitost kontakt? a stránky “O webu”16.October

Tém?? každý den narážím na nové zajímavé projekty. Nemusí to být nutn? vlastní blogy, ?asto se jedná pouze o projekt hostovaný na n?jaké blgoovací platform? nabízené zadarmo (lide.cz, bloguj.cz a další). A stejn? ?asto vidím tu samou chybu, po?ád a po?ád dokola: auto?i blogu zapomínají p?idat na takový projekt kontaktní informace, cíle projektu a pár slov o autorovi.

P?estože to tak možná nevypadá, takováto “About” stránka je velice d?ležitým elementem vašeho projektu. Pokud se dostanete do fáze, kdy je váš web slušn? navšt?vován, ur?it? se najde n?kdo, kdo vás bude chtít kontaktovat, nebo se na n?co zeptat. Pokud žádnou stránku o sob? a o svých stránkách nemáte, o tuto možnost prost? p?ijdete. A když dodám, že spousta majitel? blog? již našlo díky svým projekt?m nové partnery, p?átele nebo t?eba i nové zam?stnání, není nad ?ím váhat.

I úsp?šný blog má v horním menu odkaz “O webu”, který supluje p?esn? tuto funkci. Nezabíhám sice p?íliš do detail?, ale základní informace na této stránce nalezenete. Co by tedy taková informa?ní záložka, viditelná z každé stránky vašeho blogu m?la obsahovat?

1. pár osobních informací – kdo jste, co jste vystudoval, kolik vám je zhruba let

2. vaše zkušenosti – v ?em se vyznáte, ?eho jste již dosáhli, od kdy se problematice v?nujete

3. cíl stránek – každý projekt by m?l vzniknout za n?jakým ú?elem, který byste zde m?li popsat. Je také vhodné p?idat n?jaký cíl, kam chcete váš web dotáhnout a ?eho chcete dosáhnout – a? už v po?tu návšt?vník? nebo množství vyd?laných pen?z.

4. kontakt – bez pochyby nejd?ležit?jší ?ást, m?la by obsahovat p?inejmenším email, hodí se p?idat i kontakt pro instatn messaging (ICQ), nebo t?eba uživatelské jméno pro skype.

U nás tomu tak pravd?podobn? moc není, protože ?eská nátura nemá zrovna ráda prozrazovat na sebe n?jaké osobní informace, natožpak zve?ejňovat fotky ?i se p?íliš chlubit, ale v zahrani?í je to zcela b?žné. Tato osobní strána pak slouží jako ur?ité spojení mezi autorem webu a ?tená?em, který se pak cítí jaksi pohodln?ji a ví, s kým má tu ?est. Znovu ale dodávám, že se to nesmí p?ehán?t, sta?í krátké a stru?né informace – nikoho totiž nezajímá, že máte doma 3 pejsky a dvoumetrové akvárium s malým žralokem…

Nepodceňujte správné formátování15.October

P?ed pár lety jsem ?etl jakousi studii o tom, že návšt?vník webových stránek se o setrvání nebo odchodu z ur?itého webu rozhoduje v prvních pár sekundách pobytu na takové stránce. Je to logické – když n?kdo poprvé p?ijde na nový web, nechce se mu zdržovat dlouhým zkoumáním jak to všechno funguje, ale podle designu a obsahu si ud?lá rychlý úsudek, zda se mu vyplatí na stránkách z?stat, nebo p?ejít na další.

Podobný p?ístup platí ješt? mnohem více pro uživatele RSS ?te?ek. Tam jde vyložen? a zaujetí na první pohled, využití originálního nadpisu, p?idání chytlavého obrázku nebo videa, nebo další originální prvek. Pokud toto neud?láte, oko potenciálního návšt?vníka už se pravd?podobn? dávno p?esunulo na úpln? jiný RSS feed a k tomu vašemu se vrátí nejd?íve p?i dalším updatu. Získání pozornosti je tak základním kamenem úsp?chu na cest? za vyšší návšt?vností.

Zde je n?kolik metod, které se snažím aplikovat a které p?inášejí zaru?ené výsledky

  • Titulek – musí být výstižný, originální a mít tendenci zaujmout. Velice dob?e fungují titulky obsahující t?eba slovo nejlepší (“10 nejlepších zp?sob? k …”). Jelikož se titulek zobrazuje v RSS ?te?kách, hlavi?ce webu a na dalších místech, je volba toho správného nadpisu opravdu d?ležitá.
  • Krátké odstavce – roz?len?ní textu na odstavce je další nutností. ?lov?k je od p?írody líný tvor a tak se p?ed jakýmkoliv delším textem zna?n? ostýchá a dvakrát si rozmyslí, jestil se mu vyplatí takto “nep?íjemný” ?lánek ?íst. Rozd?lení na krátké odstavce pak nejen zp?ehledňuje, ale také dává jakýsi pocit odleh?enosti textu.
  • Seznamy – velice dobrým prvkem pro strhnutí pozornosti jsou nejr?zn?jší seznamy a jednoduché tabulky. Zvlášt? p?i použití s originální odrážkou se jedná o velice funk?ní prvek v zachycení pozornosti ?tená?ova oka.
  • Citování – nový odstavec obsahující citát m?že být taktéž velice údernou zbraní. Pokud si ješt? trochu vyhrajete s CSS a nastavíte takovému textu t?eba speciální pozadí nebo trošku jiný font, máte úsp?ch zaru?en.
  • R?zné barvy, fonty – tato metoda je pom?rn? riskantní, ale na n?kterých webech funguje velice dob?e. P?estože by vaše stránky m?ly mít jednotný styl a formát, použití mírn? odlišného fontu, velikosti písma nebo dokonce barvy m?že být velice platné. Je zde ale opravdu d?ležité ono zvýrazn?ní nep?ehnat, aby se z vašich stránek nestaly barevné omalovánky.

Pokud se kamarádíte s Photoshopem, je velice snadné pomoci p?edchozím metodám n?jakým zvláštním grafickým prvkem, a? už se jedná o onu zmiňovanou odrážku u seznamu nebo t?eba originálním záhlavím tabulky. Hodn? samoz?ejm? d?lá také samotný design webu, ale to už je zase trochu jiná kapitola…

Kdy je ten správný ?as na p?idání reklamy?14.October

Mnoho za?ínajících bloger? se ?asto trápí otázkou, kdy je ten správný ?as pro nasazení reklamních banner? na jejich stránky. Zatímco u nás to není až tak ožehavé téma, v zahrani?í se m?žete stát internetovou hv?zdou docela snadno a ne?ekan?, a tak se nad tímto problémem vyplatí trošku zauvažovat. Existují v zásad? dva p?ístupy – nasazení reklam hned od za?átku vašich stránek, nebo jejich pozd?jší p?idání v moment?, kdy už blog dosáhl slušné návšt?vnosti a vytvo?il kolem sebe komunitu stálých návšt?vník?.

Reklama po ?esku – co nejvíc a nejd?ív

P?evažující p?ístup majitel? web? u nás v ?R je metoda první, kdy se reklama objevuje hned od po?átku webu. Já osobn? se k tomuto p?ístupu také kloním, má to ale n?kolik há?k?. Nasazení reklamy by m?lo prob?hnout až v moment?, kdy máte na vašich stránkách ur?ité množství obsahu a ?lánk?. Není nic otravn?jšího než ?erstvý blog s jedním p?ísp?vkem ve stylu “Tak jsem to kone?n? rozjel, ?ekejte ne?ekané” a t?emi megabannery kolem dokola. Takovýto p?ísp?vek je ve v?tšin? p?ípad? i p?ísp?vkem posledním a pozitivní ohlasy u ?tená?? zaru?en? nevzbudíte.

Když ale na web nejd?íve p?idáte t?i zajímavé a relativn? obsáhlé ?lánky a budete se držet pravidelných aktualizací, ur?itá forma reklamy je více než p?ijatelná a m?že být i vhodným doplňkem obsahu (t?eba v p?ípad? kontextuálních textových odkaz?). P?idání reklamy hned od startu vám také usnadní život v tom smyslu, že nebudete muset pozd?ji m?nit design a implementovat ony reklamní bloky.

Nejd?ív traffic, pak peníze

Druhý p?ístup je mén? obvyklý, mnoho p?evážn? zahrani?ních bloger? ho ale stále používá. Taktika p?idání reklamy v okamžiku, kdy se vaše stránky stanou populárními je mnohem více logická: dokava? nemáte n?jaké ty stovky ?tená??, výd?lky z reklamy jsou vícemén? nulové a tak není d?vod ?tená?e zbyte?n? zat?žovat. T?žko vás také bude kontaktovat n?jaký inzerent, když uvidí, že váš blog se dosud nedostal p?es pár IP za den a komentá?e u p?ísp?vk? zejí prázdnotou.

Mnoho webmaster? se také obává toho, že p?íliš mnoho reklamy jim odradí návšt?vníky. Tento mýtus byl již mnohokrát p?ekonán a nejznám?jší sv?tové blogy jsou toho d?kazem – schváln? si spo?ítejte, kolik reklam najdete t?eba na webu TMZ.com, což je americký blog o celebritách. Když máte dostatek kvalitního obsahu, pravidelné aktualizace a po?ádnou uživatelskou základnu, n?jaká ta reklama navíc prost? nikoho nezabije. Samoz?ejm? se nesmí jednat o n?jak extrémn? otravné rozbalovací flashové h?í?ky p?es celou stránku nebo 5 popup oken, ale vhodn? implementované a kontextov? odpovídající reklamy.

 

Starší příspěvky