Zásady efektivní inzerce (v ETARGETu)12.April

Jelikož se pom?rn? ?asto ocitám i na druhé strany barikády, na stran? zadavatele reklamy, zve?ejním následující text, který by vám m?l pomoci zvýšit efektivitu vašich reklam, pokud jste v podobné pozici. Tento text byl rozeslán inzerent?m ?eského reklamního systému eTarget, který si i p?es zna?ný rozmach Google AdSense drží pevné postavení na mnoha významných ?eských webech (namátkou t?eba tém?? všechny projekty Computer Pressu, iDnes.cz, Lidovky.cz, Aktualne.cz a další).

eTarget funguje docela podobn? jako Google AdWords, nebo t?eba Sklik od Seznamu. Ono také není až tak co vymýšlet, Google prost? stanovil ur?ité zásady a metody a jak už to tak bývá, nikdo jiný s ni?ím lepším zatím nep?išel. Proto m?žete tyto zásady celkem dob?e použít i u jiných reklamních systém?.

Vytvo?te si zdarma v?tší po?et odkaz?

Vytvo?te si více odkaz?, které budou p?esn?ji popisovat vaše produkty na základ? hledaných slov. Konkrétn?jší odkazy zvyšují prodej.

P?íklad: Na hledané slovo „NíBYTEK“ je vhodný odkaz ve zn?ní „Široký sortiment nábytku pro kancelá?e, domácnosti a hotely“, avšak pro hledané slovo ‎IDLI?KA“ je vhodn?jší odkaz ve zn?ní „Široký sortiment židli?ek v cenách už od 980,- K?â€œ

Uživatelé internetu hledají konkrétní odpov?di na své otázky, proto jsou inzerenti s p?esn?jšími odpov??mi na zadané požadavky úsp?šn?jší. Systém ETARGET vám umožÅˆuje tvorbu neomezeného
po?tu odkaz? bez dodate?ných poplatk?.

Hledané výrazy použijte v textu odkazu
Používejte hledané výrazy p?ímo v textu odkazu. Pr?m?rn? takovéto použití zvyšuje efektivitu o 35%. P?íklad: Na hledané slovo ‎IDLI?KA“ je vhodné zobrazit odkaz ve zn?ní ‎idli?ky od sv?tových výrobc? v cenách od 980,- K?â€œ. Pokud pro tento hledaný výraz zvolíte odkaz „Nabízíme zna?kový nábytek“, sníží se jeho efektivita a ztrácíte tak nové zákazníky.

Systém ETARGET umožÅˆuje dynamickou tvorbu odkaz?, takže pokud plánujete inzerovat na více než 300 slov, kontaktujte nás prosím, rádi vám pom?žeme se zjednodušením správy odkaz?. Uvád?jte v odkazu lokalitu, ve které podnikáte

Jestliže je p?sobení vašeho podnikání vymezeno ur?itou lokalitou, informujte o tom zájemce o vaše produkty p?edem. Vytvo?te také více odkaz? pro lokální hledání. Tímto snížíte náklady na reklamu, protože vaši stránku nenavštíví zájemci z iných lokalit. Atraktivitu vašich odkaz? zvýšíte také tím, že uživatelé up?ednostňují dodavatele ze svého m?sta nebo kraje.

P?íklad: Máte prodejnu s nábytkem v Plzni a Olomouci. Na vyhledávaný výraz „NíBYTEK PLZEŇ“ použijte odkaz „D?m nábytku Plzeň“, zatímco pro vyhledávání „NíBYTEK OLOMOUC“ použijte zn?ní odkazu „D?m nábytku Olomouc“. Takto formulovaný odkaz m?že zvýšit efektivitu reklamy až o 50%. Zohledňujte konkurenci

P?i tvorb? odkaz? si pozorn? p?e?t?te odkazy Vašich konkurent? a formulujte vlastní odkazy tak, aby sa odlišovaly od ostatních. Nabídn?te klient?m takové výhody, které nenabízejí jiní.

Zadejte si zdarma více klí?ových slov
úsp?šné kampan? si žádají od zadavatele v?novat pozornost výb?ru klí?ových slov, jelikož každý uživatel na internetu hledá zboží a služby prost?ednictvím jiných slov. úsp?šn?jším je ten inzerent, který lépe zná svého zákazníka (jeho zvyky, jazyk který používá apod.)

P?íklad: Nákup židli?ek do kancelá?e za?íná hledáním možných dodavatel? na internetu. Zákazník m?že hledat nap?. židli?ka, židli?ky, nábytek, za?ízení kancelá?e, k?eslo, kancelá?ský nábytek, prodej nábytku Olomouc, d?m nábytku, prodej židli?ek anebo seda?ka.

B?žná úsp?šná kampaň v systému ETARGET obsahuje více než 250 slov, ty nejúsp?šn?jší p?esáhnou 2024 slov.

Zadáním v?tšího po?tu klí?ových slov zvyšujete cílenost vaší reklamy, p?ivádíte na vaši stránku více zákazník? a snižujete náklady na takovouto reklamu (na specifická slova je nižší konkurence, proto je cena nižší). Více než polovina vyhledávání má 2 a více slov.

Sm?rujte správn? vaše návšt?vníky
Uživatelé internetu jsou pohodlní a p?i hledání informací necht?jí procházet celou web stránku. Z tohoto d?vodu sm?rujte návšt?vníky p?es odkazy p?ímo na podstránky, které prezentují hledaný produkt.

P?íklad: P?i hledání slova ‎IDLI?KY“ sm?rujte zákazníky na stránku www.ABCnabytek.cz/zidlicky , na které najdou informace o hledaném produktu, a nikoliv na stránku www.ABCnabytek.cz , na které je prezentovaný celý sortiment spole?nosti.

Takovéto sm?rování zvyšuje úsp?šnost prodeje prost?ednictvím web stránky 2 až 3 krát, jelikož p?i každém prokliknutí m?žete ztratit až 30% návšt?vník?, kte?í stránku zav?ou.

Inzerujte nep?etržit?
Analýza chování uživatel? internetu prokázala, že si ?asto pamatují cestu, kterou se dostali na zajímavou web stránku, ale nepamatují si její název. Z tohoto d?vodu doporu?ujeme inzerovat nep?etržit?, aby vaši web stránku našel i zákazník, který si ji vyhledal a navštívil p?ed ?asem, avšak nakupovat se rozhodl až dnes.

P?istupujte individuáln? k cen? slov
Vyberte si ta klí?ová slova a klí?ové výrazy, které podle vás nejp?esn?ji vystihují váš produkt a zvyšte cenu na tato slova tak, abyste byli p?ed vaší konkurencí. Takovým zp?sobem maximalizujete po?et zákazník? získaných z internetu. Taktéž nezapomínejte na všeobecné odkazy, které vám umožní rozší?it zásah vaší reklamy. I u všeobecných odkaz? vyšší cena znamená více zobrazení a více oslovených uživatel? internetu.

Kontrolujte své náklady
Nastavte si, kolik jste ochotni maximáln? v systému ETARGET proinzerovat za m?síc. Tímto nastavením získáte kontrolu nad tím, kolik vás bude reklama stát. Nestane se vám, že by se kredit vy?erpal d?íve, než byste cht?li. M?sí?ní limit si m?žete nastavit po nalogování do systému v sekci Nastavení/ Finan?ní limit odkaz?.