Jaký druh lidí kliká na reklamy AdSense?31.January

P?i procházení jednoho diskuzního fóra jsem narazil na zajímavou otázku: Jaký druh lidí kliká na reklamní bannery AdSense? Možná si ?eknete, že se to nedá takhle zobecňovat a žádný univerzální návšt?vník klikající na reklamu neexixtuje – p?esto se dá ale vysledovat n?kolik zajímavých trend? a zvláštností.

Na za?átek to vezmu z té druhé strany – kdo na reklamy nekliká. Takovým trefným p?íkladem uživatele, který kliká na reklamy AdSense opravdu z?ídka je tém?? jakýkoliv webmaster. Takový ?lov?k totiž v?tšinou tuto službu zná a ví, že kliknutím na reklamu p?ivede n?komu zisk. A p?iznejte si to nebo ne, po?ád zde existuje konkurence a sout?živost, která vám ?asto v klikání na reklamu zabrání. Osobn? znám dokonce pár administrátor?, kte?í by radši zkopírovali nebo p?epsali zobrazenou adresu, než aby n?komu p?ivyd?lali pár cent?. To už je ale opravdu extrém.

Neznalostí k vyšším zisk?m

Pokud se nyní vrátím zpátky k tématu, lze u?init jednoduchý záv?r: na reklamu kliká nej?ast?ji ten, kdo netuší že se v?bec o n?jakou reklamu jedná. To m?že být zp?sobeno neznalostí internetového prost?edí jako celku, nebo dorbým umíst?ním reklamního bloku na stránce. Vhodná pozice je základním klí?em k úsp?chu a vhodné barevné slad?ní se zbytkem stránky hraje také obrovskou roli. Nezkušený uživatel si tak m?že myslet, že se jedná o b?žnou sou?ást stránek a nev?domky na reklamu klikne.

Významnou roli samoz?ejm? hraje samotný text reklamy – když n?jaký inzerent dokáže vhodnou v?tou zaujmout b?žného návšt?vníka natolik, že mu zv?davost nedovolí odejít bez kliknutí na reklamu, má vyhráno. Je až s podivem, kolik reklam v AdSense je opravdu špatn? napsáno. Výjimkou nejsou ani p?eklepy, ?i dokonce hrubky. Když vezmeme v potaz množství zobrazení a cenu za reklamu, je až s podivem že n?kdo m?že takovou reklamu zadat, bez toho aby si krátký text po sob? párkrát zkontroloval.

Obecn? je také známo, že na reklamy klikají více ženy. T?žko ?íct, zda to souvisí s menší znalostí prost?edí internetu nebo jednoduše v?tší ovlivnitelností. Znám ale p?ípady n?kolika stránek, které se tematicky zam??ují výhredn? na ženy od 40 let výše – a dosahují naprostou neuv??itelných hodnot CTR v ?ádu desítek procent. Bez jakéhokoliv podvád?ní.

Mladá síla

Vhodnou cílovou skupinou jsou také teenage?i. Ti naopak nemají problémy s pohybováním se na internetu, ale jsou schopni proklikat t?eba všechny odkazy na stránce. Jeden m?j známý v USA, který má obchod se svatebními šaty o tom ví své – s pomocí AdLoggeru celkem pravideln? zaznamenává p?ivaly návšt?vnic hledající vhodné svatební nebo jiné slavnostní šaty. Takové dívky ?i ženy jsou prý schopny ud?lat t?eba 6 proklik? b?hem jedné návšt?vy.

Poslední specifickou skupinou notn? nahán?jící zisky majitel?m webových stránek jsou všeobecn? návšt?vníci p?icházející z vyhledáva??. Pokud se poda?í Google zobrazit vhodné a hlavn? relevantní odkazy, máte velikou šanci na získání pár kliknutí na reklamu. Takový návšt?vník totiž o?ividn? n?co hledá – a málokdy se povede hned p?i návšt?v? první stránky najít požadovanou informaci. Pokud ale takový ?lov?k uvidí vhodnou reklamu, nebude moc váhat a rychle na ni klikne, ve snaze zjistit odpov?? na sv?j dotaz. Proto je traffic z fulltextových vyhledáva?? tak cen?ný.

Jaké zkušenosti máte vy, zaznamenali jste n?jakou anomálii v chování vašich návšt?vník?? Máte na svém webu n?jakou stránku, která funguje mnohem lépe než všechny ostatní? Jaké další skupiny návšt?vník? se vám osv?d?ily v honb? za vysokou mírou prokliku?

AdSense lze nyní používat s ostatními kontextov? orientovanými programy27.January

Jedno z nejzásadn?jších omezení Google AdSense p?ed n?kolika dny padlo. Google totiž vydal novou verzi Podmínek služby AdSense (Terms of Service, TOS) a ta obsahuje celou ?adu zm?n, mezi nimiž je i odstran?ní klauzule o zákazu použití ostatních reklamních program? spolu s AdSense v p?ípad? že se jedná o aplikace zobrazující reklamy podle obsahu vašeho webu.

Poslední zm?na Podmínek AdSense prob?hla již pom?rn? dávno – n?kdy na konci roku 2024. Od té doby nedošlo k žádné význ?mn?jší zm?n? v pravidlech služby, hlavn? proto, že každá zm?na musí být odsouhlasena všemi uživateli AdSense. Podmínky služby byly také pom?rn? vyvážené a všechno dob?e fungovalo, a tak nebyl d?vod nic m?nit.

Celou v?c potvrdil Brian Axe z teamu podpory AdSense:

“When it comes to enforcing policies on third-party contextual ads, we’ll be following the updated program policies instead of the T&Cs on this point. That is to say, publishers may now display other contextual ads on the same site or page as Google ads as long as they don’t have the same look and feel as our ads.”

To zkrátka znamená, že nyní m?žete používat ostatní kontextov? zam??ené programy, pokud nepoužívají stejný vzhled jako AdSense. T?žko ?íct co Google považuje za stejný vzhled, ale vybráním mírn? odlišného barevného schématu nebo formátu banneru byste se m?li snadno vyvarovat všech problém?m.

Co to znamená pro ?eské uživatele

V souvislosti s ?eskými partnerskými programy se jedná také o vítanou zm?nu. Asi nejv?tší využití umožní tato zm?na v p?ípad? reklamního systému AdFox. Majitelé web? si tak nyní mohou na jednu stránku dát jak reklamní banner AdSense, tak ten od AdFoxu.

Zajímavou možností m?že být i nastavení AdFoxu jako defaultní reklamy, v p?ípad? že AdSense nedokáže vybrat žádnout vhodnou reklamu pro vaše stránky. Získáte tak druhotnou šanci výd?lk?, který m?že být vždy lepší, než kdybyste zobrazovali pouze ve?ejné neziskové reklamy nebo dokonce prázdný reklamní banner.

Zm?na v podmínkách AdSense by m?la teoreticky umožnit umíst?ní reklam AdSense i na stránce s reklamním blokem služby eTarget. Tento partnerský program jsem však nikdy nepoužil, a tak si nejsem jistý, zda to naopak eTarget dovoluje – je možné, že v p?ípad? použití t?chto reklam musíte mít stejnou exkluzivitu, jako to bylo dote? s AdSense.

úsp?šný blog samoz?ejm? pokra?uje26.January

V n?kolika posledních týdnech se pár internetových detektiv? asi z nedostatku smysluplné práce jalo pon?kud vyšet?ovat tyto stránky a naházet na m? trochu špíny. Je až s podivem co se o sob? ?lov?k b?hem krátké doby dozv?d?l. Å koda jenom, že naprostá v?tšina uvedených informací byly naprosté výmysly a pouhé domn?nky.

Jak už to tak bývá, když se objeví n?jaký problém, síla davu ?asto p?evládne. To se stalo i v tomto p?ípad? a ?ada rádoby profesionál? se svezla na vln? zájmu o zav?ení mého ú?tu AdSense. Každý zopakoval fakta a p?idal n?jaký ten bonbónek navíc. Nebudu zde uvád?t žádné odkazy, oni pochybova?i sami dob?e ví, že se jedná práv? o n?. Vememe to hezky popo?ad?.

Na za?átku bylo obvin?ní z provozu n?kolika erotických portál? a warez web?. Dozv?d?l jsem se že mám desítky web?, o kterých v?bec nevím, navíc zaregistrované asi na 6 r?zných jmén ?i identit. K tomu navrch prý používám ješt? n?kolik email?, o kterých jsem až dote? také nem?l žádné tušení. Když pominu fakt, že je v?cí každého jedince jaké weby provozuje, byl jsem opravdu p?ekvapen jaké všechny stránky to vlastním.

Další plivanec jsem utržil od jakéhosi naprosto neznámého a ne?teného blogu. Fakt, že jsem po p?l roce provozu on?ch úto?n? nalad?ných stránek vložil úpln? první komentá? na celém webu hovo?í za vše. Vtipné na celé situaci bylo také to, že autor t?chto stránek vychvaloval konkuren?ní weby o AdSense, já jsem prý pouze p?eložil nápov?du. Rychlé porovnání WHOIS m? opravdu rozesmálo: za ob?ma weby stojí jedna osoba, takže tady nakonec chválí n?kdo sám sebe.

Další novodobý Sherlock Holmes kdesi vypátral, že jsem díky úsp?šnému blogu vyd?lal 165 dolar?. Opravdu vtipné. Já sám nevím kolik tyto stránky od za?átku p?inesly, nikde jsem se o výd?lcích ani nezmiňoval, ale n?kdo úpln? cizí to ví na dolar p?esn?. Asi tu máme n?jaké telekinetiky. Kolik pen?z by si onen pán ?ekl za nastín?ní mé budoucnosti? Docela by m? to zajímalo…

Obvin?ní s mazání komentá?? ve kterých jsem údajn? nadával n?komu do idiot? a pitomc? m? pobavilo snad nejvíc. N?kdo zde o?ividn? vidí víc než já, vkládá za m? komentá?e a následn? je okamžit? maže. Že by nová bezpe?nostní díra v redak?ním systému? Rád se dozvím více detail?.

Poslední chytrolín se zase vysmívá rychlému konci t?chto stránek. Již n?kolikrát jsem zde nazna?il, že jeden z d?vod? vznik? úsp?šného blogu byla snaha vyzkoušet možnost zpen?žení takovýchto stránek, nemám d?vod to skrývat. P?estože po zablokování ú?tu je možnost výd?lku nulová a já mám mnohem více lepších možností n?jakého finan?ního obohacení, budu v psaní i nadále pokra?ovat. Krátký výpadek ve frekvenci nových ?lánk? byl zp?soben zkouškovým obdobím ve škole, na?ež jsem si odlet?l na pár dní na dovolenou do Francie. Nyní jsem ale zpátky a nové ?lánky budou op?t p?ibývat. Ironií osudu je také to, že onen posm?vá?ek již nejmén? dvakrát oznámil konec svého blogu, a následn? po n?jakém ?ase zase pokra?oval.

Nemá cenu se dále bavit o n?jakých dohadech a polopravdách ší?ených o t?chto stránkách. Desítky lidí p?icházejících každý den z vyhledáva?? a p?ední místa ve výsledcích vyhledávání na ur?itá klí?ová slova sv?d?í o opaku. T?ch pár jedinc?, kterým jsou stránky proti srsti doporu?uji triviální ?ešení: necho?te sem. Nikdo vás k tomu nenutí a d?láte tak zcela dobrovoln?. Jsou zde i lidé, kte?í dokáží n?jaké ty rady ocenit (a denn? jich je n?kolik stovek, párkrát i p?es tisíc) a kterým n?který z publikovaných ?lánk? v za?átcích práce s AdSense pomohl. Nejsem žádný expert, ale rád se pod?lím o moje pom?rn? bohaté zkušenosti s AdSense a tvorbou weblog?…

Prohlédn?te si všechny reklamy AdSense na vašem webu25.January

Pokud na svém webu nebo blogu používáte AdSense, je dost dob?e možné že se vám stále zobrazují ty stejné reklamy. Zvlášt? pokud nep?idáváte nový obsah, je tém?? jisté že se zde nic m?nit nebude. Pokud vás ale zajímá, které reklamy vidí ostatní návšt?vníci, mám zde n?kolik tip?.

AdSense totiž vybírá z dostupných reklam nejenom podle nejvyšší možné ?ástky za proklik, ale také hlavn? podle lokace návšt?vníka. U nás zatím detailn?jší cílení nemá v?tší smysl, ale nap?íklad v Americe je možné zacílit reklamy na konkrétní stát, m?sto i ur?itou ?tvr?. Inzerenti tak mohou snadno dosáhnout detailního zacílení na potenciální zákazníky – pokud máte obchod s kv?tinami v Dallasu, nemá cenu zobrazovat tuto reklamu n?komu kdo práv? te? sedí kdesi ve Washingtonu.

Pro zobrazování reklam na vašich stránek jsem vybral 3 r?zné nástroje. Každý funguje trošku jinak a každý p?ináší mírn? odlišné výsledky, takže je pouze na vás který se vám bude nejvíce zamlouvat.

1. AdSense Preview Tool

Oficiální rozší?ení p?ímo od Googlu, které se instaluje jako plugin do Internet Exploreru. To je jeho asi nejv?tší slabina, v ostatních prohlíže?ích ho nem?žete použít. Po nainstalování pluginu m?žete snadno pomocí n?kolika klik? v novém okn? zobrazit potenciální reklamy na dané stránce, v?etn? možnosti geografického zacílení na jinou oblast, než ve které se práv? nacházíte. Je tedy celkem logické že americký návšt?vník na ?eském webu uvidí anglicky psané reklamy.

Co je na AdSense Preview Tool sympatické je fakt, že za prokliky zobrazené v rámci tohoto nástroje nikdo nedostává zaplaceno, a tak m?žete voln? klikat jak se vám zachce a vyzkoušet tak na jaké stránky reklamy sm??ují. Jedná se ale pouze o reklamy zobrazené v novém okn? Preview Tool. Více informací o tomto nástroji v?etn? instalace lze nalézt zde.

2. AdSense Sandbox

Populární nástroj od tv?rc? jednoho z nejaktivn?jších internetových for Digitalpoint. Prostým zadáním adresy n?jakého webu se vám zobrazí až 20 ukázkových reklam, v závislosti na vaší aktuální geografické pozici. Funguje samoz?ejm? i u web?, které AdSense v?bec nepoužívají.

Použití tohoto nástroje se m?že hodit nap?íklad p?i tvorb? nového weblogu. Pokud pot?ebujete zjistit, jestli je na vaši stránku dostate?né množství kontextov? p?íbuzných reklam, není nic jednoduššího než p?ed ostrým startem stránek pomocí Sandboxu všechno vyzkoušet. Na stejné stránce naleznete také nástroj pro generování graf? vašich výd?lk?, zobrazení a proklik?, o kterém jsem psal již d?íve.

3. Ad Comparison Tool

Poslední stránka nabízí podobné možnosti jako dva p?edchozí nástroje, je ale o n?co p?ehledn?jší a má více nastavení. V jednom formulá?i si snadno m?žete vybrat barevnou paletu, formát a hlavn? lokaci návšt?vníka. Následn? vám bude vygenerována stránka s ukázkou všech dostupných banner?. ?eská republika jako zem? chybí, ponecháním volby na “Auto” ale snadno docílíte zobrazení ?eských reklam.

Zajímavostí tohoto nástroje je možnost porovnání reklam AdSense spolu s výsledky dalších partnerských program? a to Yahoo Publisher Network (YPN) a Chitika. Tyto služby ale nemají pro ?eského uživatele v?tší význam, a? už kv?li nemožnosti registrace (YPN) nebo zobrazování pouze anglických reklam (Chitika). Tento nástroj lze nainstalovat i v mírn? upravené podob? jako plugin do Firefoxu.

Doporu?ení AdSense a pro? to (tém??) nefunguje18.January

Jedním z vedlejších produkt? AdSense je také možnost Doporu?ení – aneb “naverbování” nových uživatel? této služby. V sou?asnosti Google nabízí hned 4 možnosti, na které m?žete lákat návšt?vníky vašich stránek:

  • Google AdSense
  • Google AdWords
  • prohlíže? Mozilla Firefox
  • grafický editor Picassa

Jako web o AdSense se zam??ím hlavn? na první položku, tedy nabírání nových webmaster? do partnerského programu Google AdSense.

Jak to funguje

Systém Doporu?ení je velice jednoduchý: jedná se vlastn? o CPA (Cost Per Action) produkt, kdy dostáváte ur?itou odm?nu za novou uživatelskou registraci, ne za kliknutí nebo zobrazování reklamy. Teoreticky tak m?žete posílat AdSense tisíce kliknutí, ale dokud se n?kdo nezaregistruje a nesplní další podmínky tohoto produktu, žádnou odm?nu nedostanete.

Instalace reklamního kódu je jednoduchá, provádí se p?es váš ú?et stejn? jako všechny ostatní reklamy. M?žete si vybrat z desítek grafických banner? v r?zných barevných formátech a barevných provedeních. K dispozici je také n?kolik verzí textových odkaz? – jedná se ale o pevn? stanovený formát, který nem?žete nijak m?nit.

Za každého uživatele, který klikne na takovouto reklamu a následn? se zaregistruje do AdSense byste teoreticky m?li dostat 100 dolar?. Velice p?íjemná ?ástka. Má to ale jeden há?ek…

A pro? to nefunguje

Tím há?kem je následující podmínka: doporu?ený uživatel musí b?hem 180 dn? od registrace vyd?lat taktéž 100 dolar?. Teprve pak získáváte nárok na odm?nu, která je vám okamžit? p?ipsáná k dobru vašemu ú?tu. Ty dva tisíce Korun mohou leckoho zlákat, ale pravda je taková, že doporu?ení p?íliš nefungují.

Existují totiž v zásad? dv? skupiny webmaster? – ty co mají malý web s malou návšt?vností a o AdSense ješt? neví. Díky propaga?nímu banneru na vašem webu se sice do AdSense zaregistrují, ale b?hem on?ch 180 dn? se svojí nízkou návšt?vností tém?? ur?it? nedosáhnou na on?ch $100. P?ece jenom s odm?nou v hodnot? n?kolika cent? za kliknutí se tato ?ástka získává pom?rn? t?žce.

Druhou skupinou jsou majitelé velkých a populárních web?. Tady je ?asto ale zase trochu jiný problém: mají sice potenciál na vyd?lání sta dolar? za p?l roku, ale AdSense bu? již používají nebo naopak využívají jiný reklamní systém a o AdSense nemají zájem.

Z?staňte radši u b?žných reklam

Za p?ibližn? jeden rok jsem zobrazováním doporu?ovacích banner? na jednom menším anglickém webu Googlu poslal tisíce návšt?vník?, získal stovky zaregistrovaných uživatel? ale ani jeden z nich to nedotáhl tak daleko, abych za n?j dostal stodolarovou odm?nu. Je pravda že po?ád ješt? relativn? ?erstvý p?íchod AdSense na ?eský trh vytvo?il mnohem v?tší šanci získat nové uživatele AdSense, ale ned?lám si iluze o tom že na této možnosti výd?lku n?kdo p?íliš zbohatne.

Nemusíte být zrovna SEO expertem, abyste si spo?ítali, že ony tisíce proklik? by se p?i použití “b?žných” reklam AdSense docela p?kn? zhodnotily. Pokud se váš web nezabývá ?ist? problematikou vyd?lávání pen?z nebo produkt? Googlu, doporu?uji z?stat spúe u b?žných reklam, kde máte jistotu drobného výd?lku za každé kliknutí….

 

Starší příspěvky