Nový interaktivní banner pro Google AdSense21.December

Google poslední dobou opravdu nelení a p?ináší jednu novinku za druhou. Zatím posledním a pravd?podobn? velice významným p?ínosem do služby Google AdSense je testování nového reklamního formátu – jedná se o jakýsi interaktivní banner. Podle prvních informací se bude pravd?podobn? jednat o kombinaci klasických banner? a Google refferals, kdy webmaster dostává zaplaceno v moment?, kdy si zákazník zakoupí n?jaký produkt.

Podobný reklamní formát již n?kolik let nabízí ?ada konkurence: nejznámn?jší je asi spole?nost Chitika. Vzhled je s novým interaktivním bannerem od Googlu tém?? shodný: obrázek produktu dopln?ný názvem, krátkým popiskem a cenou. Návšt?vník má možnost projít n?kolik produkt?, p?i?emž pro každý z nich se vždy zobrazí aktuální informace. Tém?? shodn? vypadá widget Google Checkout, který je možné umístit na personalizovanou stránku iGoogle.

newad.jpg

Na velice podobném systému funguje i kontroverzní systém Widgetbucks, který byl spušt?n teprve nedávno. Tyto bannery jsou nejvíce ú?inné na technicky zam??ených webech typu Gizmodo nebo Engadget, kde je velká pravd?podobnost, že se v p?ípad? vhodného cílení zákazník rozhodne n?co zakoupit. Jednou z kritizovaných vlastností je velký datový p?enos a dlouhá doba pot?ebná k na?tení reklamy, která tak logicky zpomaluje na?ítání vašich stránek.

Uvidíme jak se Google k celé situaci postaví, zatím nebyla vydána žádná oficiální informace a i po spušt?ní bude asi služba dostupná hlavn? pro zahrani?ní trh. Jedná se ale o další zajímavou možnost zpen?žení obsahu vašeho webu, která je zcela v souladu s trendem Googlu expandovat do dalších a dalších oblastí internetové reklamy.

Google uvádí AdSense Ad Review Center15.December

Google na oficiálním blogu AdSense oznámil novou, velice zajímavou vlastnost systém Google AdSense. B?hem n?kolika p?útích m?síc? bude do administrace všech uživatel? p?idána záložka AdSense Review Center, která umožní mnohem v?tší kontrolu nad reklamami zobrazovanými na vašich stránkách. Konkrétn? tedy nad reklamami zacílenými práv? na váš web. To vám umožní zajistit korektnost a relevanci takovýchto reklam a v p?ípad? nevhodného obsahu takovou reklamu zablokovat.

Tuto vlastnost nabízí v?tšina pokro?ilých reklamních systém?, mnoho uživatel? ji ale nevyužívá. Možnost zablokovat konkrétní reklamu je sice zajímavá a v jistých situacích velice užite?ná, p?i nesprávném použití si ale takto m?žete velice snadno spúe uškodit. Inzerenti cílící na váš web v?tšinou platí za reklamu nemalé ?ástky, p?evyšující standardní cenovou hladinu. Tím, že je vy?adíte, tak snížíte cenu pro všechny ostatní inzerenty a ve finále m?žete znateln? prod?lat.

AdSense Ad Review Center bude postupn? spoušt?no na jednotlivých ú?tech uživatel?. V zásad? budete mít na výb?r ze dvou možností: “auto-allow”, kdy se nové reklamy automaticky schválí a za?nou zobrazovat a pak možnost manuální kontroly. Tato volba ale znamená, že budete muset pravideln? kontrolovat nové reklamy a povolovat je (nebo naopak zamítat). Po 24 hodinách bude reklama i p?i volb? manuální kontroly automaticky zobrazena.

P?estože asi v?tšina uživatel? AdSense tuto novou možnost p?íliš nevyužije, m?že se hodit na odstran?ní nevhodných reklam, hlavn? u v?tších web?, které tyto cílené inzeráty nej?ast?ji zobrazují.

P?ichází Dot Com Bubble 2.0?7.December

Mezi zahrani?ními bloggery se pomalu za?íná hovo?it o internetové bublin? ?íslo dv?. Ti z vás, kte?í o tomto termínu ješt? neslyšeli, pravd?podobn? nebudou p?íliš nadšení. První Dot Com Bubble vyvrcholila v roce 2024 po intenzivním zvyšováním cen internetových spole?ností a projekt?. Ceny b?hem n?kolika p?edchozích let p?ed rokem 2024 narostly do nereálné výšky, což muselo jednou prost? prasknout – celá bublina by se tak dala p?irovnat k ?ernému pátku na New Yorkské burze.

Události n?kolika posledních m?síc? pomalu nasv?d?ují tomu, že se brzy do?káme dalšího takového kolapsu, který je ozna?ován jako Bubble 2.0. Miliardové ?ástky za odprodej YouTube, Skypu a mnoha dalších webových aplikací a projekt? nyní vrcholí šílenstvím ohledn? Facebook – webu, který sice ješt? tém?? nevyd?lává, ale jeho hodnota už se odhaduje na neuv??itelných 15 miliard amerických dolar?, což je na první pohled opravdu nadhodnocená cena.

Jelikož se v poslední dob? objevilo n?kolik spekulativních ?lánk? ohledn? tohoto problému a momentáln? je to jedno ze žhavých témat, bylo jenom otázkou ?asu až o webové bublin? 2.0 nato?í n?kdo video nebo n?jaký song. Autor webu Richter Scales tak u?inil a nutno uznat že se jedná o povedenou a chytlavou záležitost.

Prosincové novinky v Google AdSense6.December

B?hem n?kolika posledních dn? rozesla Google všem svým registrovaným uživatelem systému Google AdSense newsletter s n?kolika zajímavými tipy a novinkami. Dnes dorazil tento email i do schránek ?eských uživatel? a tak ho zde otiskuji:

Nové a vylepšené funkce služby AdSense

Své inzerenty si vyberte na základ? Doporu?ení 2.0

Nyní mohou všichni ú?astníci využít nového vylepšení našeho programu doporu?ení: reklamy s cenou za akci od našich inzerent? AdWords. Krom? odkazování Vašich uživatel? na produkty Google si m?žete vybrat z mnoha skv?lých produkt? a služeb, které nabízí naši inzerenti. Obsah svých stránek a zájmy uživatel? m?žete propojit tak, že vyberete ur?ité reklamy, které chcete na stránce zobrazit. A navíc, ke stávajícím standardním jednotkám AdSense pro obsah m?žete na své stránce umístit až t?i doporu?ující reklamy.

Doporu?ení AdSense

Chcete-li za?ít, sta?í p?ejít na kartu Nastavení služby AdSense, zvolit produkt Doporu?ení a za?ít vybírat ty nejvhodn?jší reklamy pro Vaše stránky. O výhodách doporu?ení si m?žete p?e?íst další informace v našem p?ísp?vku na blogu Inside AdSense.

Upravte tvar svých reklam pomocí zaoblených roh?

S nejv?tší pravd?podobností jste si všimli, že jsme letos provedli zm?ny reklamních formát?. Víte ale, že tvar Vaší reklamní jednotky si m?žete p?izp?sobit volbou mezi hranatými, mírn? zaoblenými a velmi zaoblenými rohy? Pokud chcete za?ít používat tyto nové tvary, p?ejd?te ve svém ú?tu na kartu Nastavení služby AdSense. Doporu?ujeme Vám, abyste si vybrali takový styl zaoblení roh?, který se bude nejlépe hodit ke stylu Vašich stránek.

Mírn? zaoblené Velmi zaoblené
zaoblené rohy

Od aktualizovaných reklam Vás d?lí jediné kliknutí

Všechny ú?ty AdSense, v?etn? toho Vašeho, byly nedávno aktualizovány tak, aby bylo možné využít novou funkci pro správu reklam. Tato nová funkce Vám umožÅˆuje uložit na našich serverech podrobnosti o Vaší jednotce AdSense, v?etn? nastavení velikosti a barvy reklamy a nastavení kanálu. Znamená to, že ze svého ú?tu m?žete jednotku AdSense aktualizovat a m?nit její nastavení, aniž by bylo nutné m?nit kód reklamy na Vaší stránce. Chcete zm?nit barvu ohrani?ení banneru na svých stránkách? Sta?í použít naši novou funkci pro správu reklam a zm?nit barvu, kliknout na tla?ítko Uložit a hotovo – daná jednotka AdSense má na Vašich stránkách úpln? nové ohrani?ení.

Chcete-li za?ít tuto novou funkci využívat, sta?í si p?e?íst našeho pr?vodce ovládáním správy reklam, nebo p?ejít na kartu Získat reklamy, kterou naleznete ve svém ú?tu na kart? Nastavení služby AdSense.

Nové jazyky ve služb? AdSense: ?e?tina a rumunština

S pot?šením oznamujeme, že služba AdSense pro obsah je nyní k dispozici v ?e?tin? a rumunštin?. Máte-li stránky v ?e?tin? ?i rumunštin?, m?žete za?ít používat službu AdSense pro obsah. Sta?í se p?ihlásit do svého ú?tu, kliknout na kartu Nastavení služby AdSense a vybrat možnost AdSense pro obsah.

Rumunští ú?astníci mohou rovn?ž používat AdSense pro vyhledávání, což umožní uživatel?m jejich webových stránek vyhledávat ur?itá témata na webu ?i v rámci jejich vlastních stránek.

Další informace o t?chto dvou produktech naleznete v našem Centru nápov?dy.

Zdroje AdSense

Stránka Optimaliza?ní tipy – zjistíte, jak zlepšit ú?innost služby AdSense pomocí osv?d?ených a zaru?ených tip?.