Zákulisní informace p?ímo z Googlu20.May

Denis Yu je CEO firmy BlitzLocal.com, která se specializuje na lokální vyhledávání. Spolu s n?kolika dalšími vybranými odborníky byl pozván na Google Spring Training – akci, která se konala pro ty nejv?tší zadavatele reklamy v americkém San Francisku.

B?hem tohoto setkání Google poodhalil ú?astník?m n?kolik velice zajímavých zákulisních údaj? a statistik. Krom? jídla a pití zadarmo byli p?ítomni i vedoucí sekcí Google Analytics, Google Classifieds, Search Insights a dalších.

Zde jsou tedy nejzajímav?jší údaje:

  • celých 54% výd?lk? z obsahové sít? v Google Adsense pochází z pouhých 4 web?: MySpace, Yahoo, AOL a YouTube. Zbývajících 46% tvo?í ony miliony uživatel? AdSense. Tyto 4 weby se ale podílejí pouze na 22% všech impresí.
  • obsahová sí? web? AdSense vede pon?kud p?ekvapiv? k v?tšímu po?tu konverzí než reklamy zobrazované ve výsledcích vyhledávání.
  • každou minutu je na YouTube nahráno 15 hodin videa. Podle po?tu vyhledávání je YouTube také druhým nejv?tším vyhledáva?em v USA. V poslední dob? zažívají obrovský boom sponzorované zprávy zobrazované b?hem p?ehrávání videí. Pomocí YouTube Insights je možné opravdu detailn? zacílit na návšt?vníky a zvýšit tak šanci na vylepšení konverzí.
  • 36% uživatel? vyhledávání, kte?í spat?ili Display Ad systému AdSense poté provedli další hledání. Obrazové reklamy jsou tak výhodné a velice efektivní pro brand building. S novým Display Ad Builderem je vytvo?ení takových reklam otázkou n?kolika kliknutí.
  • 30% lidí, kte?í koukají v USA na televizi, jsou zároveň p?ipojeni k internetu. Mohou tak ihned hledat produkt zmín?ný v televizi. P?i správném využití tohoto potenciálu mohou šikovní webmaste?i velice rychle p?ijít k velkému množství trafficu a proklik?.
  • v USA je k internetu p?ipojeno 193 milion? lidí. Celých 64% má broadband. Pr?m?rný Ameri?an stráví na internetu 16 hodin týdn?.
  • p?es nepopíratelný vliv hospodá?ské krize uvedlo celých 25% dotázaných firem, že utrácejí více pen?z na online propagaci než d?íve.