Google aktualizuje podmínky AdSense26.February

Pro?ítat se nekone?nými licen?ními podmínkami asi není zcela normální, naprostá v?tšina uživatel? takovéto texty prost? odklikne, protože ?asto ani není možné n?co kloudného z textu vy?íst. Uživatelé Google AdSense, kte?í se b?hem n?kolika posledních hodin p?ihlásili do administrace svého ú?tu pak byli postaveni p?esn? p?ed takovéto rozhodnutí.

Google mírn? zm?nil podmínky služby Google AdSense. Menším nedostatkem je fakt, že celý text je v angli?tin? – mnoho ?eských uživatel? tak ani nemá šanci zm?ny pochopit, i kdyby z neznámého d?vodu cht?li. Pokud jste ješt? aktualizované podmínky nevid?li, spat?íte je p?i vašem nejbližším p?ihlášení do AdSense.

Majitelé ú?tu mají na konci formulá?e t?i možnosti – souhlasit, zopakovat dotaz na p?ijetí ?i odmítnutí p?i p?útím p?ihlášení, nebo zm?ny odmítnout. Tím se ale automaticky ukon?uje jejich p?sobení v AdSense, což pravd?podobn? mnoho uživatel? neplánuje.

Podle oficiálního blogu AdSense se zm?ny týkají p?ípravy na uvedení nových produkt? (konkrétn? Gadget Ads) a n?kolika drobností spojených s ochranou soukromí návšt?vník? a uživatel? AdSense. Pod touto obšírnou frází se ve skute?nosti schovává požadavek na webmastery, kte?í by m?li upozornit své návšt?vníky na fakt, že Google pomocí cookies sbírá informace o návšt?vnících za ú?elem optimalizace reklam.

V praxi by tak webmaste?i m?li uvést do praxe tzv. privacy policies, alias jakési oznámení o ochran? osobních údaj?. Tato pom?rn? b?žná technika v zahrani?í se ale v ?eských internetových luzích a hájích tém?? nepraktikuje, a souhlas se zm?nami AdSense na tom zm?ní pramálo. Google o?ividn? neplánuje (a asi ani nem?že) kontrolu všech web?, zda toto oznámení obsahují, takže se není ?eho obávat.

AdSense: zvyšujeme kvalitu odkaz? s Filtrem konkuren?ních reklam5.January

Jednou z opomínaných funkcí vašeho AdSense ú?tu je Filtr konkuren?ních reklam. Pod tímto tajemným názvem se skrývá velice užite?ná možnost filtrování nevhodné, nevýd?le?né, nebo jinak závadné reklamy.

K nastavení tohoto filtru se dostanete kliknutím na “Nastavení AdSense” a “Filtr konkuren?ních reklam”, což je ?tvrtá položka v submenu. Musíte být samoz?ejm? prihlášeni do svého ú?tu. Jak najdete napsáno na stránce s nastavením filtru, m?žete si p?idat až 200 adres, z kterých se vám nebudou zobrazovat reklamy. Stejn? tak m?žete zablokovat až 200 URL pro výsledky vyhledávání.
Tento filtr umožÅˆuje r?zné možnosti vložení závadné adresy: m?žete zablokovat celou doménu, což bude pravd?podobn? nej?ast?ji používaná varianta. Stejn? tak ale m?žete zamezit zobrazování reklam sm??ujících na ur?itou adresu, subdoménu nebo konkrétní stránku. P?i p?idání domény doporu?uji zadávat adresu bez “www” na za?átku.

Jak zjistím adresu závadného webu?

Prvním krokem k p?idání n?jakého nevhodného webu do filtru konkuren?ních reklam je zjišt?ní jeho p?esné adresy. To lze u?init hned n?kolika zp?soby. Pravd?podobn? nejjednodušší je opsat adresu zobrazenou pod reklamním textem. Zde ovšem nastává malý problém: pom?rn? velké množství “závadných” web? uvádí tuto adresu jinou, než na které se skute?n? octnete po kliknutí na reklamu.

Vzhledem k p?ísnému zákazu klikání na reklamy na vaší stránce – které m?že vést až k vylou?ení z AdSense – nesmíte zvolit tuto možnost. Existují samoz?ejm? ale i jiné zp?soby. Tím prvním je zobrazením zdrojového kódu reklamního bloku. Nap?íklad v nejpoužívan?jším browseru návšt?vník? tohoto webu to lze u?init kliknutým pravým tla?ítkem myši na reklamní blok a následným vybráním voleb “Tento rám” a “Zobrazit zdrojový kód rámu”. V Internet Exploreru je postup velice podobný.

adsense-filters.gif

Tím se vám naskytne pohled do kompletního zdrojového kódu reklamy, který za parametrem “adurl” obsahuje p?esné URL cílové stránky. Vyhledáním klí?ového ?et?zce adurl pomocí vašeho prohlíže?e (CTRL + F) se dostante p?ímo k této adrese, kterou už pak sta?í zkopírovat a vložit do filtru konkuren?ních reklam.

Poslední možností je použití nástroje AdSense Preview Tool. Jeho použití je mírn? komplikované, protože se musí nainstalvoat jako speciální plugin pro Internet Explorer. Návod v angli?tin? najdete v oficiální nápov?d? AdSense, ale osobn? se mi zdá tento postup snad až p?íliš zdlouhavý a zbyte?ný.

Jaké weby blokovat?

Zásadní otázkou z?stává to, které weby byste m?li do tohoto filtru p?idat. Odpov?? je jednoduchá: weby, jejichž design je p?íliš agresivní, weby, které porušují pravidla AdSense (nap?íklad p?ítomností popup oken) a další stránky, které se vám “prost? nelíbí”. V praxi se Filtr konkuren?ních reklam používá nej?ast?ji k blokaci takzvaných MFA web? – tedy stránek, které zobrazují pouze další reklamy AdSense.

Po p?ídání jakéhokoliv webu do tohoto filtru a potvrzení zm?n nedojde k okamžitému odstran?ní reklam z t?chto stránek. Musíte vy?kat n?kolik hodin, než se tyto zm?ny projeví – a v p?ípad? že cílový web používá nap?íklad jinou URL než tu která se zobrazuje pod reklamním textem, nemusí dojít k žádné zm?n?. V takovém p?ípad? sta?í zopakovat postup ovedený o pár ?ádk? výše, ?ímž zjistíte skute?nou adresu webu.

Opatrnost je na míst?.

M?jte však vždy na pam?ti, že zablokováním reklam sm??ujících na ur?itý web m?žete velice výrazn? omezit své zisky. Pro vás jako majitele reklamního prostoru je totiž nemožné ur?it, kolik daný inzerent platí za jednu kliknutí. Nešikovným použitím tohoto systému si tak m?žet snadno “vyfiltrovat” weby s vysokým CTR a nechat pouze ty s odm?nou v podob? pár cent? za proklik. P?idáním domén, na kterých b?ží ?ist? MFA weby však v?tšinou nem?žete svému výd?lku nijak uškodit a naopak ho m?žete zvýšit.

AdSense – vybíráme zp?sob platby28.December

Pokud jste již úsp?šn? provedli vaše první p?ihlášení do AdSense, sta?í pouze vybrat zp?sob platby vašich vyd?laných pen?z a jste kompletn? p?ipraveni na vyd?lávání pomoci tohoto programu.

Existují v zásad? dva zp?soby, jak vám bude Google peníze doru?ovat. První z nich je nedávno zavedený bankovní p?evod, druhým pak zaslání šeku na vaší adresu, který vám následn? proplatí vaše banka. Každá z metod má svoje výhody a nevýhody, které pozd?ji rozeberu v samostatném ?lánku. zp?sob platby lze kdykoliv zm?nit, takže nemusíte v?šet hlavu pokud si nejste nyní úpln? jisti.

adsense7.gif

Pokud jste se nyní rozhodli pro volbu zasílání šek?, je všechno velice jednoduché. V záložce “M?j ú?et” sta?í ve zp?sobu platby zatrhnout tuto volbu. Google nabízí ješt? dv? možnosti doru?ování šek? – tu standardní, kdy vám šek p?ijde v normální obálce, nebo druhou volbu – Expresní doru?ení. To zahrnuje dodání kurýrem p?ímo do vašich rukou, takže nehrozí riziko ztráty nebo poškození šeku b?hem p?epravy.

Za tuto možnost si ale budete muset trošku p?iplatit – konkrétn? je tato ?ástka stanovena na 21 dolar?, což je n?co málo p?es 400 K?. Je jenom na vás zvážit zda se vám tato volba vyplatí. Já osobn? alespoň do za?átku doporu?uji volbu nechat na standardním šeku. Na expresní doru?ení m?žete p?ejít kdykoliv pozd?ji, až budete mít t?eba vyšší výd?lky.

Druhou možností zasílání vašich odm?n je klasický bankovní p?evod. Zde funguje velice propracovaný systém, kdy musíte do administra?ního rozhraní p?epsat p?esnou ?ástku, kterou vám Google pošle na váš ú?et za ú?elem jeho ov??ení. Teprve pak je tato metoda pln? aktivována a vy m?žete p?ijímat peníze bez jakékoliv námahy. Díky tomu že Google posílá peníze z ?eského ú?tu, nemusíte se obávat ani vysokých poplatk? za p?íchozí platbu ze zahrani?í.

A? už zvolíte jakýkoliv zp?sob, ?eká vás pravd?podobn? ješt? ov??ení vaší identity – až vyd?láte vašich prvních 50 dolar?, pošle Google na vaší adresu dopis se speciálním kódem, který pak budete muset opsat ve správ? ú?tu. Tím se ov??í vaše adresa a od tohoto okamžiku budete moci bez problém? p?ijímat všechny p?íchozí platby.

První p?ihlášení do AdSense28.December

V p?ípad? úsp?šného procesu podání žádosti do AdSense vám p?ijde pozitivní email s více informacemi, a vám už nic nebrání se poprvé p?ihlásit do Google AdSense. P?ed samotným provozem ú?tu je ale pot?eba provést n?kolik nastavení, která si nyní projdeme.

K zalogování sta?í kliknout na odkaz v emailu, nebo využít adresy google.com/adsense. Zde už sta?í zadat váš email jako uživatelské jméno, spolu s heslem které jste zvolili p?i podávání žádosti o registraci do AdSense.

adsense4.gif

Jako úpln? první na vás vysko?í anglický dokument, který je nutno p?e?íst a to pak potvrdit. Jedná se o kompletní podmínky služby Google AdSense – bohužel p?estože jste podávali žádost na ?eský web a zbytek administrace bude v ?eštin?, tento jediný dokument je kompletn? anglicky. Up?ímn? ?e?eno, mnoho lidí ho asi pro?ítat nebude, a netrp?liv? odskroluje ke konci stránky.

Zde sta?í zaškrtnout polí?ko, že jste si tento text p?e?etli a budete se podle n?j ?ídit a následn? kliknout na tla?ítko “I Accept”. Tímto se kone?n? dostanete do svého ú?tu.

adsense3.gif

P?ed samotným nasazením reklamních kód? je ješt? vhodné doplnit pot?ebné informace a nastavení. To vám signalizuje r?žový ráme?ek “Vaše platby jsou momentáln? pozdrženy” v horní ?ásti statistik.

adsense5.gif

První d?ležitou v?cí je odeslání daňového formulá?e. Nemusíte se bát, všechno probíhá zcela bez problém? a pro uživatele v ?eské republice naprosto automaticky. Menší povinnosti mohou nastat pouze v p?ípad? že využíváte nap?íklad n?jaký americký webhosting nebo zam?stnáváte n?koho ve Spojených státech Amerických. Interaktivní formulá? vám podle vašich odpov?dí bude zobrazovat další otázky a odkáže na pot?ebné dokumenty – v?tšin? ?eských uživatel? ale sta?í zvolit t?ikrát ne a formulá? odeslat. Tím vaše daňové povinnosti v??i Googlu jako americké spole?nosti kon?í.

adsense6.gif

Nyní zbývá už pouze zvolit jakým zp?sobem budete chtít zasílat platby, a máte všechno p?ipraveno.