Zákulisní informace p?ímo z Googlu20.May

Denis Yu je CEO firmy BlitzLocal.com, která se specializuje na lokální vyhledávání. Spolu s n?kolika dalšími vybranými odborníky byl pozván na Google Spring Training – akci, která se konala pro ty nejv?tší zadavatele reklamy v americkém San Francisku.

B?hem tohoto setkání Google poodhalil ú?astník?m n?kolik velice zajímavých zákulisních údaj? a statistik. Krom? jídla a pití zadarmo byli p?ítomni i vedoucí sekcí Google Analytics, Google Classifieds, Search Insights a dalších.

Zde jsou tedy nejzajímav?jší údaje:

 • celých 54% výd?lk? z obsahové sít? v Google Adsense pochází z pouhých 4 web?: MySpace, Yahoo, AOL a YouTube. Zbývajících 46% tvo?í ony miliony uživatel? AdSense. Tyto 4 weby se ale podílejí pouze na 22% všech impresí.
 • obsahová sí? web? AdSense vede pon?kud p?ekvapiv? k v?tšímu po?tu konverzí než reklamy zobrazované ve výsledcích vyhledávání.
 • každou minutu je na YouTube nahráno 15 hodin videa. Podle po?tu vyhledávání je YouTube také druhým nejv?tším vyhledáva?em v USA. V poslední dob? zažívají obrovský boom sponzorované zprávy zobrazované b?hem p?ehrávání videí. Pomocí YouTube Insights je možné opravdu detailn? zacílit na návšt?vníky a zvýšit tak šanci na vylepšení konverzí.
 • 36% uživatel? vyhledávání, kte?í spat?ili Display Ad systému AdSense poté provedli další hledání. Obrazové reklamy jsou tak výhodné a velice efektivní pro brand building. S novým Display Ad Builderem je vytvo?ení takových reklam otázkou n?kolika kliknutí.
 • 30% lidí, kte?í koukají v USA na televizi, jsou zároveň p?ipojeni k internetu. Mohou tak ihned hledat produkt zmín?ný v televizi. P?i správném využití tohoto potenciálu mohou šikovní webmaste?i velice rychle p?ijít k velkému množství trafficu a proklik?.
 • v USA je k internetu p?ipojeno 193 milion? lidí. Celých 64% má broadband. Pr?m?rný Ameri?an stráví na internetu 16 hodin týdn?.
 • p?es nepopíratelný vliv hospodá?ské krize uvedlo celých 25% dotázaných firem, že utrácejí více pen?z na online propagaci než d?íve.

Nepodceňujte správné formátování15.October

P?ed pár lety jsem ?etl jakousi studii o tom, že návšt?vník webových stránek se o setrvání nebo odchodu z ur?itého webu rozhoduje v prvních pár sekundách pobytu na takové stránce. Je to logické – když n?kdo poprvé p?ijde na nový web, nechce se mu zdržovat dlouhým zkoumáním jak to všechno funguje, ale podle designu a obsahu si ud?lá rychlý úsudek, zda se mu vyplatí na stránkách z?stat, nebo p?ejít na další.

Podobný p?ístup platí ješt? mnohem více pro uživatele RSS ?te?ek. Tam jde vyložen? a zaujetí na první pohled, využití originálního nadpisu, p?idání chytlavého obrázku nebo videa, nebo další originální prvek. Pokud toto neud?láte, oko potenciálního návšt?vníka už se pravd?podobn? dávno p?esunulo na úpln? jiný RSS feed a k tomu vašemu se vrátí nejd?íve p?i dalším updatu. Získání pozornosti je tak základním kamenem úsp?chu na cest? za vyšší návšt?vností.

Zde je n?kolik metod, které se snažím aplikovat a které p?inášejí zaru?ené výsledky

 • Titulek – musí být výstižný, originální a mít tendenci zaujmout. Velice dob?e fungují titulky obsahující t?eba slovo nejlepší (“10 nejlepších zp?sob? k …”). Jelikož se titulek zobrazuje v RSS ?te?kách, hlavi?ce webu a na dalších místech, je volba toho správného nadpisu opravdu d?ležitá.
 • Krátké odstavce – roz?len?ní textu na odstavce je další nutností. ?lov?k je od p?írody líný tvor a tak se p?ed jakýmkoliv delším textem zna?n? ostýchá a dvakrát si rozmyslí, jestil se mu vyplatí takto “nep?íjemný” ?lánek ?íst. Rozd?lení na krátké odstavce pak nejen zp?ehledňuje, ale také dává jakýsi pocit odleh?enosti textu.
 • Seznamy – velice dobrým prvkem pro strhnutí pozornosti jsou nejr?zn?jší seznamy a jednoduché tabulky. Zvlášt? p?i použití s originální odrážkou se jedná o velice funk?ní prvek v zachycení pozornosti ?tená?ova oka.
 • Citování – nový odstavec obsahující citát m?že být taktéž velice údernou zbraní. Pokud si ješt? trochu vyhrajete s CSS a nastavíte takovému textu t?eba speciální pozadí nebo trošku jiný font, máte úsp?ch zaru?en.
 • R?zné barvy, fonty – tato metoda je pom?rn? riskantní, ale na n?kterých webech funguje velice dob?e. P?estože by vaše stránky m?ly mít jednotný styl a formát, použití mírn? odlišného fontu, velikosti písma nebo dokonce barvy m?že být velice platné. Je zde ale opravdu d?ležité ono zvýrazn?ní nep?ehnat, aby se z vašich stránek nestaly barevné omalovánky.

Pokud se kamarádíte s Photoshopem, je velice snadné pomoci p?edchozím metodám n?jakým zvláštním grafickým prvkem, a? už se jedná o onu zmiňovanou odrážku u seznamu nebo t?eba originálním záhlavím tabulky. Hodn? samoz?ejm? d?lá také samotný design webu, ale to už je zase trochu jiná kapitola…

Zásady efektivní inzerce (v ETARGETu)12.April

Jelikož se pom?rn? ?asto ocitám i na druhé strany barikády, na stran? zadavatele reklamy, zve?ejním následující text, který by vám m?l pomoci zvýšit efektivitu vašich reklam, pokud jste v podobné pozici. Tento text byl rozeslán inzerent?m ?eského reklamního systému eTarget, který si i p?es zna?ný rozmach Google AdSense drží pevné postavení na mnoha významných ?eských webech (namátkou t?eba tém?? všechny projekty Computer Pressu, iDnes.cz, Lidovky.cz, Aktualne.cz a další).

eTarget funguje docela podobn? jako Google AdWords, nebo t?eba Sklik od Seznamu. Ono také není až tak co vymýšlet, Google prost? stanovil ur?ité zásady a metody a jak už to tak bývá, nikdo jiný s ni?ím lepším zatím nep?išel. Proto m?žete tyto zásady celkem dob?e použít i u jiných reklamních systém?.

Vytvo?te si zdarma v?tší po?et odkaz?
Vytvo?te si více odkaz?, které budou p?esn?ji popisovat vaše produkty na základ? hledaných slov. Konkrétn?jší odkazy zvyšují prodej.

P?íklad: Na hledané slovo „NíBYTEK“ je vhodný odkaz ve zn?ní „Široký sortiment nábytku pro kancelá?e, domácnosti a hotely“, avšak pro hledané slovo ‎IDLI?KA“ je vhodn?jší odkaz ve zn?ní „Široký sortiment židli?ek v cenách už od 980,- K?â€œ

Uživatelé internetu hledají konkrétní odpov?di na své otázky, proto jsou inzerenti s p?esn?jšími odpov??mi na zadané požadavky úsp?šn?jší. Systém ETARGET vám umožÅˆuje tvorbu neomezeného
po?tu odkaz? bez dodate?ných poplatk?.

Hledané výrazy použijte v textu odkazu
Používejte hledané výrazy p?ímo v textu odkazu. Pr?m?rn? takovéto použití zvyšuje efektivitu o 35%. P?íklad: Na hledané slovo ‎IDLI?KA“ je vhodné zobrazit odkaz ve zn?ní ‎idli?ky od sv?tových výrobc? v cenách od 980,- K?â€œ. Pokud pro tento hledaný výraz zvolíte odkaz „Nabízíme zna?kový nábytek“, sníží se jeho efektivita a ztrácíte tak nové zákazníky.

Systém ETARGET umožÅˆuje dynamickou tvorbu odkaz?, takže pokud plánujete inzerovat na více než 300 slov, kontaktujte nás prosím, rádi vám pom?žeme se zjednodušením správy odkaz?. Uvád?jte v odkazu lokalitu, ve které podnikáte

Jestliže je p?sobení vašeho podnikání vymezeno ur?itou lokalitou, informujte o tom zájemce o vaše produkty p?edem. Vytvo?te také více odkaz? pro lokální hledání. Tímto snížíte náklady na reklamu, protože vaši stránku nenavštíví zájemci z iných lokalit. Atraktivitu vašich odkaz? zvýšíte také tím, že uživatelé up?ednostňují dodavatele ze svého m?sta nebo kraje.

P?íklad: Máte prodejnu s nábytkem v Plzni a Olomouci. Na vyhledávaný výraz „NíBYTEK PLZEŇ“ použijte odkaz „D?m nábytku Plzeň“, zatímco pro vyhledávání „NíBYTEK OLOMOUC“ použijte zn?ní odkazu „D?m nábytku Olomouc“. Takto formulovaný odkaz m?že zvýšit efektivitu reklamy až o 50%. Zohledňujte konkurenci

P?i tvorb? odkaz? si pozorn? p?e?t?te odkazy Vašich konkurent? a formulujte vlastní odkazy tak, aby sa odlišovaly od ostatních. Nabídn?te klient?m takové výhody, které nenabízejí jiní.

Zadejte si zdarma více klí?ových slov
úsp?šné kampan? si žádají od zadavatele v?novat pozornost výb?ru klí?ových slov, jelikož každý uživatel na internetu hledá zboží a služby prost?ednictvím jiných slov. úsp?šn?jším je ten inzerent, který lépe zná svého zákazníka (jeho zvyky, jazyk který používá apod.)

P?íklad: Nákup židli?ek do kancelá?e za?íná hledáním možných dodavatel? na internetu. Zákazník m?že hledat nap?. židli?ka, židli?ky, nábytek, za?ízení kancelá?e, k?eslo, kancelá?ský nábytek, prodej nábytku Olomouc, d?m nábytku, prodej židli?ek anebo seda?ka.

B?žná úsp?šná kampaň v systému ETARGET obsahuje více než 250 slov, ty nejúsp?šn?jší p?esáhnou 2024 slov.

Zadáním v?tšího po?tu klí?ových slov zvyšujete cílenost vaší reklamy, p?ivádíte na vaši stránku více zákazník? a snižujete náklady na takovouto reklamu (na specifická slova je nižší konkurence, proto je cena nižší). Více než polovina vyhledávání má 2 a více slov.

Sm?rujte správn? vaše návšt?vníky
Uživatelé internetu jsou pohodlní a p?i hledání informací necht?jí procházet celou web stránku. Z tohoto d?vodu sm?rujte návšt?vníky p?es odkazy p?ímo na podstránky, které prezentují hledaný produkt.

P?íklad: P?i hledání slova ‎IDLI?KY“ sm?rujte zákazníky na stránku www.ABCnabytek.cz/zidlicky , na které najdou informace o hledaném produktu, a nikoliv na stránku www.ABCnabytek.cz , na které je prezentovaný celý sortiment spole?nosti.

Takovéto sm?rování zvyšuje úsp?šnost prodeje prost?ednictvím web stránky 2 až 3 krát, jelikož p?i každém prokliknutí m?žete ztratit až 30% návšt?vník?, kte?í stránku zav?ou.

Inzerujte nep?etržit?
Analýza chování uživatel? internetu prokázala, že si ?asto pamatují cestu, kterou se dostali na zajímavou web stránku, ale nepamatují si její název. Z tohoto d?vodu doporu?ujeme inzerovat nep?etržit?, aby vaši web stránku našel i zákazník, který si ji vyhledal a navštívil p?ed ?asem, avšak nakupovat se rozhodl až dnes.

P?istupujte individuáln? k cen? slov
Vyberte si ta klí?ová slova a klí?ové výrazy, které podle vás nejp?esn?ji vystihují váš produkt a zvyšte cenu na tato slova tak, abyste byli p?ed vaší konkurencí. Takovým zp?sobem maximalizujete po?et zákazník? získaných z internetu. Taktéž nezapomínejte na všeobecné odkazy, které vám umožní rozší?it zásah vaší reklamy. I u všeobecných odkaz? vyšší cena znamená více zobrazení a více oslovených uživatel? internetu.

Kontrolujte své náklady
Nastavte si, kolik jste ochotni maximáln? v systému ETARGET proinzerovat za m?síc. Tímto nastavením získáte kontrolu nad tím, kolik vás bude reklama stát. Nestane se vám, že by se kredit vy?erpal d?íve, než byste cht?li. M?sí?ní limit si m?žete nastavit po nalogování do systému v sekci Nastavení/ Finan?ní limit odkaz?.