P?ilákání a udržení návšt?vníka na vašem blogu3.June

Obrovské množství za?ínajících autor? weblog? si myslí, že napsáním jednoho ?lánku zázra?n? získají stovky ?tená?? a snadnou cestu k rychlému zbohatnutí. Skute?nost je naprosto opa?ná, vybudování úsp?šného weblogu je pom?rn? ?asov? náro?ný a dlouhodobý proces.

Teprve s ur?itým stabilním po?tem ?tená?? se vyplatí blog monetizovat – pokud na vaše stránky zavítá maximáln? n?kolik jednotek ?i desítek ?tená?? denn?, nemá p?íliš smysl do celého procesu investovat váš ?as a úsilí.

Weblogy obecn? jsou pom?rn? vhodný formát pro získání uživatel? z vyhledáva??. WordPress je pak již od defaultního nastavení skv?le vybaven a uzp?soben tomuto ú?elu. Získáváním návšt?vník? z výsledk? hledání se detailn? zabývá SEO (Search Engine Optimization), tento obor je však p?íliš široký a cílem této práce není ho detailn? popisovat.

Nastíním pouze nejd?ležit?jší atributy SEO optimalizace, které vám pomohou p?i snaze o zvýšení po?tu návšt?vník? vašeho weblogu:

- vhodná klí?ová slova
- unikátní a kvalitní obsah bez duplicitních text?
- vhodný tag TITLE
- velké množství zp?tných odkaz? z relevantních web?
- meta tag description
- využití nadpis? H1, H2, H3
- validní HTML a CSS kód
- využívání popisku obrázk? (ALT, TITLE)
- vytvo?ení sitemaps – mapy webu
- uživatelsky p?ív?tivé URL
- optimalizace souboru robots.txt

Nejd?ležit?jším aspektem je ale bezesporu kvalitní obsah, kv?li kterému návšt?vníci na web chodí. Mnoho webmaster?, kte?í se snaží zpen?žit sv?j weblog, si neuv?domuje, že návšt?vníci na web p?icházejí práv? kv?li obsahu, a ne kv?li reklamám. Reklama však m?že být vhodným doplňkem takového obsahu, a to v p?ípad? že je dostate?n? relevantní.

Hlavním cílem je tedy najít oborov? p?íbuzné inzerenty nebo reklamní sí?, která je schopná dodat vhodn? zacílenou reklamu. Stejn? tak d?ležitá je konverze „náhodného“ návšt?vníka na návšt?vníka pravidelného.

Toho lze dosáhnout hlavn? pravidelným p?idáváním nového a zajímavého obsahu, což platí v p?ípad? weblog? dvojnásob – pokud vaši ?tená?i p?ijdou ?ty?ikrát za sebou na váš web a vidí stále stejný obsah, je dost možné, že už je nikdy neuvidíte. Krom? pravidelných aktualizací je také pom?rn? efektivní metodou k získání pravidelných ?tená?? propagace RSS kanálu a emailového newsletteru.

Odkazujte na vaše starší ?lánky!18.August

Jednou z velice efektivních metod, jak udržet nového ?tená?e na vašich stránkách o n?co déle a jak ho možná p?etvo?it v návšt?vníka pravidelného je prolinkování ?lánk? na vašem webu. Tuhle metodu na v?tšin? ?eských web? moc vid?t nem?žete, ale v zahrani?í je pom?rn? ?astá.

Celý proces je opravdu snadný: v moment?, kdy na vašem webu máte již ur?ité množství obsahu za?nete v nových ?láncích odkazovat na ty staré. Odkazovat se dá n?kolika zp?soby a? již tradi?ní “více zde” nebo prosté prolinkování ur?itých klí?ových slov. Tímto postupem zvyšujete šanci, že se oko nového návšt?vníka udrží na vašem webu o n?co déle a najde n?jaký pro n?ho zajímavý ?lánek, který by p?i ?tení pouhé jedné stránky pravd?podobn? v?bec nenavštívil.

Krom? efektu udržení návšt?vníka a zvýšení po?tu zobrazených stránek má prolinkování vašich p?ísp?vk? i další efekt: navádí roboty indexující obsah vašeho webu na starší ?lánky, které mohly být t?eba opomenuty a budou nyní p?eindexovány. Druhým pozitivním efektem je zlepšení pozice ve výsledcích vyhledávání na odkazovaný ?lánek, i když tady je vliv velice malý (je pot?eba spúe externích odkaz?).

O tento postup jsem se zde na blogu zpo?átku aktivn? snažil, nicmén? ?lov?k je bytost líná a tak tato práce navíc spúe otravuje. Doporu?uji proto jednou za ?as zasednou za administra?ní rozhraní vašich stránek a n?kolik ?lánk? najednou takhle upravit a prolinkovat. Vaši ?tená?i to ur?it? ocení a Google také.