Registrace domén: 10 užite?ných nástroj? pro originální doménové jméno30.March

Pokud myslíte vaše p?sobení v online sv?t? vážn?, zcela ur?it? pot?ebujete vlastní doménové jméno a n?jaký slušný hosting. Poskytovatel? webhostingu zdarma jsou sice desítky, ale p?i dnešních cenách domén už je vyložen? nevhodné mít svojí prezentaci na domén? t?etího ?ádu, nedejbože kdesi za lomítkem vaše hostéra.

Výb?r té správné domény je téma, na které se dají napsat dlouhé odstavce, o to mi ale nyní až tak úpln? nejde. Cílem tohoto p?ísp?vk? je nabídnout vám n?kolik zajímavých tip? na weby, které vám s registrací domény zna?n? pomohou. Pokud používáte na internetu n?jakou p?ezdívku, je v?tšinou o výb?ru domény p?edem jasno (za p?edpokladu, že je cílová adresa ješt? volná).

Pokud ale vymýšlíte název pro zcela nový projekt, který prost? pot?ebujete originální a chytlavý název, m?že být jedna z následujících stránek významným pomocníkem. P?estože se jedná bez výhrady o anglické weby, s ur?itými omezeními se dají použít i pro tvorbu ?eských doménových jmen. Sta?í zadat jedno nebo více slov a aplikace vám vrátí možné varianty, v?etn? p?ehledu, které adresy jsou ješt? volné a které jsou již zabrané.

Druhou velice užite?nou metodou použití následujících web? je nahlédnutí do seznamu expirujících domén. Pokud budete mít trochu št?stí, m?žete takto snadno p?ijít k velice zajímavému jménu, ?asto v?etn? slušného pageranku do rozjezdu.

Nyní již tedy slibovaný seznam:

  • Domain Hacks – užite?ný pomocník pro tvorbu vtipných URL adres s pomocí nadnárodních TLD .
  • SaveSpell – seznam expirujících domén, tvorba domén s pomocí slovníku.
  • Domain Hunter – obsahuje užite?ný seznam nejpopulárn?jších doménových jmen.
  • Pool Hotlist – expirující a prémiové domény.
  • DomainsBot – aplikace p?idávající nejr?zn?jší synonyma k názvu vašeho webu.
  • Dislexicon – umí šikovn? p?idat p?edponu nebo p?íponu k zadanému názvu.
  • OneLook – slovníkové vyhledávání s použitím wildcards.
  • NameBoy – chytré vyhledávání doménových jmen.
  • RhymeZone – hledání rýmujících se slov, výborné pro hledání chytlavých a originálních názv?.
  • DYYO – speciální aplikace na vyhledávní ?ty?znakových domén.

P?ichází Dot Com Bubble 2.0?7.December

Mezi zahrani?ními bloggery se pomalu za?íná hovo?it o internetové bublin? ?íslo dv?. Ti z vás, kte?í o tomto termínu ješt? neslyšeli, pravd?podobn? nebudou p?íliš nadšení. První Dot Com Bubble vyvrcholila v roce 2024 po intenzivním zvyšováním cen internetových spole?ností a projekt?. Ceny b?hem n?kolika p?edchozích let p?ed rokem 2024 narostly do nereálné výšky, což muselo jednou prost? prasknout – celá bublina by se tak dala p?irovnat k ?ernému pátku na New Yorkské burze.

Události n?kolika posledních m?síc? pomalu nasv?d?ují tomu, že se brzy do?káme dalšího takového kolapsu, který je ozna?ován jako Bubble 2.0. Miliardové ?ástky za odprodej YouTube, Skypu a mnoha dalších webových aplikací a projekt? nyní vrcholí šílenstvím ohledn? Facebook – webu, který sice ješt? tém?? nevyd?lává, ale jeho hodnota už se odhaduje na neuv??itelných 15 miliard amerických dolar?, což je na první pohled opravdu nadhodnocená cena.

Jelikož se v poslední dob? objevilo n?kolik spekulativních ?lánk? ohledn? tohoto problému a momentáln? je to jedno ze žhavých témat, bylo jenom otázkou ?asu až o webové bublin? 2.0 nato?í n?kdo video nebo n?jaký song. Autor webu Richter Scales tak u?inil a nutno uznat že se jedná o povedenou a chytlavou záležitost.

Google spouští zprávy v ?eštin?22.November

Po n?kolika letech jsme se kone?n? do?kali: zastoupení spole?nosti Google v ?eské republice p?ináší svoje ovoce a tak byla dneska oficiáln? spušt?na služb? Zprávy Google v ?eské lokalizaci. Pro ty, kte?í o Google News nikdy neslyšeli: jedná se o jakýsi agregátor zpravodajství, který v originále sbírá informace z více než 4500 zdroj? a t?ídí je do n?kolika ktegorií.

Celý proces je pln? automatizovaný a p?ekvapiv? efektivní. Zprávy o jedné události jsou vždy združeny dohromady, a tak si m?žete p?e?íst informace z r?zných úhl? pohledu. Je to vícemén? jako kdyby jste procházeli stovky RSS feed? najednou, ovšem s pomocí Google je vše mnohem p?ehledn?jší a uživatelsky p?ív?tiv?jší. Nechybí ani možnost personalizace pod položkou “p?izp?sobené zprávy”, nebo procházení historických výsledk?.

Google News jsem využíval tém?? denn? již v originální, anglické verzi a tak ?eskou modifikace jedin? vítám. Pro za?átek Google indexuje kolem 400 ?eských web?, což je slušné ?íslo. P?ednost ve výsledíchc samoz?ejm? dostávají významné zpravodajské servery jako Novinky, Aktualne nebo ?T24. Další užite?ná služba, která by nem?la chyb?t ve vašich záložkách…

Osudy slavných: Jeremy Shoemaker18.November

Pokud se alespoň trošku zajímáte o vyd?lávání na internetu, není vám jist? t?eba jméno Jeremy Shoemaker p?edstavit. Momentáln? jeden z nejuznávan?jších odborník? se proslavil p?ed dv?ma lety, kdy na foru Digitalpoint zve?ejnil sv?j šek z Google AdSense. ?ástka uvedená na tomto šeku byla šokující: 132 994 amerických dolar? – v té dob? tedy n?jaké 3 miliony korun, vyd?lané za jeden m?síc.

Tento šek se postupem ?asu stal na internetu ur?itým fenoménem a Jeremy byl a stále ješt? je považován za vzor mnoha za?ínajícím internetovým nadšenc?m. Jeremy ani nyní nijak neskrývá použití ur?itých kontroverzních technik, ale to mu vzhledem k uvedené ?ástce nikdo nem?l za zlé. AdSense samoz?ejm? nebyl jediný zp?sob, kterým tento internetový zbohatlík vyd?lává peníze – screenshot z administrace affiliate systému Commission Junction s více než sedmi sty tisíci dolar? na kont? není o moc mén? impozantní.

Nedávno na svém blogu pan Shoemaker zve?ejnil 7 odpov?dí na nej?ast?jší otázky, které prý tém?? každý den dostává na sv?j mail. Web, který umožnil všechny výd?lky se nachází na adrese nextpimp.com – nyní již v kompletn? p?ed?lané podob?. Hlavní náplní jsou vyzván?ní na mobilní telefony. Pomocí služby Web Archive se m?žete podívat, jak stránka vypadala zhruba p?ed dv?ma lety, tedy v dob? nejvyššího boomu.

V sedmi odpov?dích Jeremy uvádí nap?íklad to, že z celkového výd?lku byly náklady pouze 299 dolar? za hosting, žádná reklama ani propagace v té dob? na web neb?žela. Sedmdesát procent trafficu byly p?ímé p?ístupy, pouhých 15% z vyhledáva?? a zbytek jsou odkazy z jiných web?. Autor také uvádí, že pr?m?rná denní návšt?vnost tvo?ila 75 tisíc unikátních návšt?vník?.

Nezbývá než vyjád?it obdivný respekt, takovýto úsp?ch se poda?í málokomu…

Jakou cenu má odkaz na vašem blogu?17.August

Pokud se vám poda?í vybudovat dostate?n? známý a nav?t?vovaný blog ?i web, d?íve nebo pozd?ji pravd?podobn? p?ijde i první mail s dotazem o možném umíst?ní placeného odkazu. U nás v ?eské republice zatím více fr?í spúe vým?na odkaz?, ale v zahrani?í je naprosto b?žné, že si za ten váš odkaz zaplatíte.

Abyste takovéhlo stavu dosáhli, pot?ebujete p?inejmenším t?i v?ci. Vysoký Pagerank, ?ekl bych minimáln? 4, ur?itý po?et pravidelných návšt?vník? a pak také n?jaký ten zajímavý obsah. Všechno to spolu vícemén? souvisí, ale ?asto najdete i weby totáln? bez obsahu s neuv??iteln? vysokým PageRankem. Až se váš webový projekt dostane do takovéhoto stavu a vy opravdu obdržíte dotaz s cenou za umíst?ní placeného odkazu, pravd?podobn? narazíte na jednu otázku: Za kolik mám vlastn? ten odkaz prodat.

Jelikož podobný problém pravd?podobn? již p?ed vámi trápil mnoho jiných blogger?, existuje hned n?kolik zajímavých nástroj?, které vám dají alespoň p?ibližný odhad ceny takového odkazu. Výsledné ?ástky jsou vždy v dolarech, ovšem na ?eské pom?ry jsou pon?kud nadhodnoceny a je nutno brát je s pom?rn? velkou rezervou.

Asi nejpoveden?jší je nástroj Link Calculator od Text Link Ads, který bere v úvahu také téma vašich stránek a po?et odkaz?, které jsou na vašem webu k dispozici. Pokud omezíte toto ?íslo t?eba na 3 externí linky, m?že tím snadno vzniknout konkurence, která také pochopiteln? žene cenu za m?sí?ní umíst?ní odkazu nahoru. Dále si také m?žete vybrat z pozice odkazu, která je pom?rn? d?l?žitá – na malinkatý odkaz schovaný v pati?ce pravd?podobn? moc lidí n?klikne, i když to n?kdy ani není cílem.

Mezi další stránky nabízející výpo?et ceny odkazu pat?í t?eba kalkulátory CelebrityContest, SEOtools nebo IwebTool. Pom?rn? zajímavý je i výpo?et hodnoty celého webu, i když ten je už hodn? nadnesený. Jak jsem již napsal, s žádným z t?chto nástroj? pravd?podobn? nedojdete ke stejné ?ástce a ?asto se bude jednat o “neprodejné” údaje, p?esto pro vás mohou mít ur?itou užitnou hodnotu.

Ptáte se jak vlastn? takový výpo?et funguje? V?tšina z t?chto nástroj? cenu za odkaz vypo?ítává podle PageRanku, pozici v Alexe, Technorati a dalších faktor?. D?ležitou roli hraje také po?et odkaz? na váš web na internetu a celkový po?et externích link? z vašeho webu. Kone?n?, podle kalkula?ky od TLA by se jeden odkaz z t?chto stránek mohl prodávat p?ibližn? za 400 K? m?sí?n?. :)

 

Starší příspěvky