Osobní identifika?ní ?íslo (PIN) v dopise od Google15.May

Na disku jsem v n?jaké zapadlé složce objevil dv? fotografie dopisu od Googlu, a tak je pon?kud opožd?n? p?idávám. Jedná se o dopis s Osobním identifika?ním ?íslem neboli PINem, který Google posílá po dosažení hranice 50 dolar? na vaší adresu. Takto si m?že spole?nost velice snadno ov??it, že jste do svého ú?tu zadali pravdivé údaje a vaše adresa skute?n? existuje.

p1010384.JPG

Doru?ení dopisu trvá p?ibližn? 3-4 týdny, protože je narozdíl od plateb na ú?et posílán z USA. Adresa na obálce je 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California, CA 9404, USA. Jedná se tedy p?ímo o sídlo spole?nosti Google. Ve skute?nosti se nejedná ani o po?ádný dopis, nýbrž o p?eložený papír formátu p?ibližn? A5, který uvnit? obsahuje intrukce k atkivaci a ov??ení vašeho ú?tu.

p1010385.JPG

P?ipomínám, že vedle PIN kódu pot?ebejete pro obdržení první platby v p?ípad? volby zasílání pen?z na ú?et zadat také úvodní deposit v ?ádu n?kolika korun, který vám Google poslal pro ov??ení bankovního spojení. Po zkompletování t?chto dvou údaj? již nic nebrání zasílání pravidelných m?sí?ních výplat.

Nový vzhled p?ihlašování

Poslední novinkou v rozhraní Google AdSense je mírná zm?na p?ihlašovací stránky. P?vodní verze byla nahrazena novou, o n?co modern?jší a p?ehledn?jší stránkou. Všechny texty na p?ihlašovací stránce jsou již v ?eštin?, v?etn? ukázkového banneru.

snap000524.gif

Bohužel nemohu potvrdit jestli se jedná o zm?nu u všech uživatel?, protože již d?íve na m? Google provedl n?kolik betatestování, která ostatní uživatelé vyhledáva?e v?bec nem?li šanci vid?t.

Nezapomeňte aktivovat váš AdSense ú?et zadáním PIN kódu5.January

Jak jsem se již n?kolikrát zmiňoval, p?i dosažení výd?lku v hodnot? 50 amerických dolar? vám Google odešle b?žnou poštou malou obálku obsahující speciální kód. Osobní identifika?ní ?íslo PIN, jak se toto bezpe?nostní opat?ení oficiáln? jmenuje, je jednoduchým ale funk?ním zp?sobem ov??ení vaší totožnosti.

?íslo je totiž odesláno na vaše jméno, které po registraci již nem?žete m?nit. Je tedy tém?? vylou?eno, aby n?který zabanovaný uživatel nap?íklad znova prošel registra?ní procedurou a zkoušel op?t vyd?lávat s AdSense, p?estože byl z tohoto systému vykázán za n?jaký proh?ešek.

?eská verze emailu informujícím o zaslání PIN kódu vypadá následovn?:

Dobrý den,

nedávno jsme Vám b?žnou poštou zaslali Osobní identifika?ní ?íslo (PIN). M?lo by Vám být doru?eno do 2-4 týdn?. Až obdržíte své ?íslo PIN, budete jej muset zadat ve svém ú?tu, abyste mohli p?ijímat platby z AdSense. Pro zadání ?ísla PIN se ?i?te pokyny, které naleznete v zásilce s Vaším ?íslem PIN.

Vezm?te prosím na v?domí, že na zadání ?ísla PIN mají ú?astníci 6 m?síc? od jeho p?vodního data vydání. Pokud své ?íslo PIN nezadáte do 4 m?síc?, za?neme na Vašich webových stránkách zobrazovat nekomer?ní reklamy. Pokud své ?íslo PIN nezadáte do 6 m?síc?, bude Váš ú?et zablokován a p?ípadné nevyplacené výd?lky budou vráceny p?íslušným inzerent?m. Více o našich pravidlech ohledn? ?ísla PIN se dozvíte na adrese http://www.google.com/adsense_pin_info

Pokud máte další otázky ohledn? plateb, navštivte prosím adresu http://www.google.com/adsense_payment_guide . Pokud dáváte p?ednost video-prezentaci t?chto informací, doporu?ujeme Vám podívat se na naše demo Platby (momentáln? dostupné pouze v angli?tin?), které najdete na adrese http://www.google.com/adsense_payment_demo .

S pozdravem,

Tým Google AdSense

Z vlastní zkušenosti mohu opravdu potvrdit, že se jedná p?ibližn? o 3 týdny, než k vám tato obálka dorazí. Pokud ani po m?síci nic nep?išlo, konktujte podporu AdSense bu? p?es email adsense-cs@google.com nebo pomocí oficiálního kontaktního formulá?e – jak se púe ve zpráv?, po 6 m?sících by vám Google ú?et zrušil bez možnosti jakékoliv náhrady. PIN kód je t?eba zadat jak v p?ípad? zvolení šek? tak bankovních p?evod? jako zp?sobu platby vašich vyd?laných pen?z.

Odmítnutí žádosti o ú?ast v AdSense17.December

Pravým opakem radostného mailu o p?ijetí do AdSense je již mén? veselá zpráva informující a zamítnutí vaší žádosti o ú?ast v tomto programu. Tento mail m?žete snadno obdržet p?i nedodržení n?kterých z podmínek stanovených v pravidlech programu – znamená to, že jste si asi dostate?n? pozorn? nep?e?etli všechna omezení této služby.

Problémem p?i záporné reakci na vaší žádost je fakt, že se vlastn? v?bec nedovíte, pro? jste nebyli p?ijati. Google to až na vyjímky v tomto emailu nezve?ejňuje a s vašimi p?ípadnými reakci asi také nebude plýtvat ?as – m?li jste si p?eci p?e?íst do ?eho jdete a splnit všechny podmínky.

V p?ípad? podání žádosti o p?ijetí v ?eské verzi AdSense vám p?ijde následující email:

Dobrý den, { jméno },

d?kujeme Vám za Váš zájem o Google AdSense. Po posouzení Vaší žádosti
naši specialisté zjistili, že žádost kritéria našeho programu
nesplňuje. Tím pádem Vás nem?žeme do programu p?ijmout.

Máme p?esná pravidla, o kterých si myslíme, že pomáhají zvyšovat
efektivitu reklam Google jak pro ú?astníky programu, tak pro inzerenty.
Posuzujeme všechny ú?astníky a vyhrazujeme si právo jakoukoli žádost
odmítnout. Jak se vyvíjíme, m?že se stát, že náš program rozší?íme mezi
další webové vydavatele se širším spektrem obsahu.

Pochopte prosím, že nejsme vždy schopni odpovídat na dotazy ohledn?
konkrétních d?vod? našeho zamítnutí. D?kujeme Vám za pochopení.

S pozdravem,

Tým Google AdSense

Pokud jste se náhodou ucházeli v anglické verzi, nebo vybrali jako jazyk pro komunikaci angli?tinu, p?ijde vám vícemén? totéž v angli?tin?:

Hello { jméno },

Thank you for your interest in Google AdSense. After reviewing your
application, our specialists have found that it does not meet our
program criteria. Therefore, we are unable to accept you into our
program.

We have certain policies in place that we believe will help ensure the
effectiveness of Google ads for our publishers as well as for our
advertisers. We review all publishers, and we reserve the right to
decline any application. As we grow, we may find that we are able to
expand our program to more web publishers with a wider variety of web
content.

Please note that we may not be able to respond to inquiries regarding
the specific reasons for our decision. Thank you for your understanding.

Sincerely,

The Google AdSense Team

Co v takovém p?ípad? d?lat? Díky v?t? “nejsme vždy schopni odpovídat na dotazy ohledn? konkrétních d?vod? našeho zamítnutí” vám google nedává moc šancí, jak se dozv?d?t ten pravý d?vod a p?ípadn? n?jakou tu chybu opravit. Máte tedy vícemén? dv? možnosti: pokud jste si jisti že neporušujete žádná pravidla, zkuste po n?jakém ?ase podat žádost znovu. T?eba budete mít více št?stí, kvalitu stránek bude posuzovat n?kdo jiný, a vy se tam dostanete.

Druhou možností je vytvo?ení nového webu (resp. uvedení jiné URL p?i registraci). Vzhledem k tomu, že reklamy AdSense m?žete umis?ovat z jednoho ú?tu na neomezený po?et web?, m?žete se takto “zprost?edkovan?” také do systému dostat. V p?ípad? opakovaného zamítnutí doporu?uji op?t kontaktovat podporu AdSense na emailu adsense-cs@google.com.

Google AdSense – jsme p?ijati!17.December

Po jednom až dvou dnech od registrace v Google AdSense (v mnoha p?ípadech pouze hodinách) vám na váš email p?ijde výsledek vaší žádosti. Pokud vše prob?hlo v po?ádku p?esn? podle pravidel, m?li byste být p?ijati a email by m?l mít následující podobu.

Blahop?ejeme!

Vaše žádost o Google AdSense byla schválena. Nyní m?žete aktivovat sv?j
ú?et a b?hem n?kolika minut za?ít zobrazovat reklamy Google na svých
stránkách.

KROK 1: Aktivujte sv?j ú?et.
Navštivte prosím stránku https://www.google.com/adsense?hl=cs .
P?ihlaste se do svého ú?tu pomocí emailové adresy a hesla, které jste
zadali ve své p?ihlášce, a p?ijm?te Smluvní podmínky služby AdSense.

KROK 2: Vložte reklamní kód AdSense do svých webových stránek.
Ři?te se kroky na záložce ‘Nastavení AdSense’ pro p?ekopírování
reklamního kódu do vašich stránek a za?n?te provozovat reklamy Google.

KROK 3: Sledujte své výsledky.
Poté, co se Vaše reklamy rozb?hnou, m?žete se kdykoli podívat na své
zisky v online p?ehledech svého ú?tu. Vezm?te prosím na v?domí, že
svoje zisky nemusíte maximalizovat, pokud na svých webových stránkách
máte n?které z následujících prvk?:
* robots.txt
* rámy (frames)
* formulá?e a dynamický obsah
* nadm?rné množství obrázk?
* nucené p?ihlašování ?i p?ístup na heslo

Více technických rad a tip?, jak své stránky optimalizovat pro AdSense,
naleznete na stránce: https://www.google.com/adsense/faq-tech?hl=cs

DÅ®LEŽITí‰ POZNíMKY:
* Až se ve Vašem ú?tu nast?ádá výd?lek 50 USD, a to kombinací p?íjm? z
AdSense pro obsah a AdSense pro vyhledávání, zašleme Osobní
identifika?ní ?íslo (PIN) na poštovní adresu, kterou jste nám poskytli.
Než Vám budeme moci zaslat peníze, budete PIN kód muset zadat na
stránce Informace o ú?tu. Mezitím však budete stále moci na svých
webových stránkách zobrazovat reklamy a vyhledávací polí?ka Google a
nadále získávat výd?lky.

* Jestliže robot Google ješt? Vaše stránky nenavštívil, je možné, že
relevantní reklamy n?kolik hodin neuvidíte. Do?asn? uvidíte
pravd?podobn? jen nekomer?ní reklamy (ze kterých nezískáte žádné p?íjmy)

* Google nem?že poskytovat výsledky vyhledávání SiteSearch, pokud Vaše
stránky nejsou v indexu vyhledáva?e Google. Vezm?te prosím na v?domí,
že p?idáním pole SiteSearch do své stránky tuto stránku neza?adíte do
fronty pro návšt?vu našich robot?. Jestliže chcete hlavní URL svých
stránek robotovi nabídnout ru?n?, m?žete tak u?init na stránce
http://www.google.com/addurl.html . Takovéto vložení stránky však
za?azení do indexu Google nezaru?uje.

* Majitelé webových stránek nebo t?etí spole?nosti najaté majitelem,
nesm?jí ani ru?n? ani pomocí robota generovat neplatné prokliky.
Klikání na reklamy na vlastních stránkách je porušením pravidel, proto
prosíme z žádného d?vodu na reklamy neklikejte. Sledujeme všechny
aktivity v AdSense a rušíme ú?ty ú?astník?, kte?í porušují pravidla.
Více informací se dozvíte ve Smluvních podmínkách Google AdSense na
adrese: https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=cs

DOTAZY?
Pokud máte další dotazy, doporu?ujeme Vám navštívit naši stránku
Podpory AdSense na adrese
https://www.google.com/support/adsense?hl=cs . Pokud na našich
stránkách nenaleznete odpov?? na svou otázku, nebojte se nás prosím
kdykoli kontaktovat emailem na adrese adsense-cs@google.com.

Vítejte v Google AdSense. T?šíme se, že Vám pom?žeme odkrýt skute?ný
potenciál Vašich webových stránek.

S pozdravem,

Tým Google AdSense

Nyní vám již opravdu nic nebrání prvnímu p?ihlášení do služby, vygenerování kód? pro vaše stránky a ?ekání na první výdelky…

Pravidla programu Google AdSense17.December

Jak jsem psal v p?edchozím ?lánku, s AdSense si není radno p?íliš zahrávat. Riziko ztráty ú?tu není úpln? malé a t?žko se s tím n?co d?lá. Abyste o váš ú?et nep?išli, p?e?t?te si velice dob?e Pravidla programu, uve?ejn?né na webu AdSense. K dispozici jsou samoz?ejmé také smluvní podmínky, které jsou ale již pon?kud delší a hlavn? v angli?tin?, jejich nastudováním ale také rozhodn? neprohloupíte.

Co se tý?e možnosti p?enášet ú?et, je to výslovn? zakázáno, každý uživatel by tak m?l mít sv?j ú?et.

ú?ty AdSense jsou nep?enositelné, nep?evoditelné a neprodejné, ani ve spojení s prodejem vašich stránek ani za jiných okolností. Když se nap?íklad zm?ní vlastnictví nebo manažment stránek, p?edchozí majitel nebo manažer musí sv?j ú?et AdSense pro tyto stránky uzav?ít a nový majitel nebo manažer m?že požádat o nový ú?et AdSense na svoje vlastní jméno.

D?ležitá je ?ást o umíst?ní reklam na vašem webu. P?i nedodržení t?chto podmínek budete velice brzy kontaktování Googlem – v lepším p?ípad? s žádostí o nápravu, v tom horším vám rovnou zablokují celou doménu / adresu pro zobrazování reklam, p?i t?žkém porušení pravidel pak m?žete p?ijít rovnou o celý ú?et.

Pozor si musíte dát hlavn? na po?ty reklamních blok? – dovoleny jsou celkem t?i na stránky, plus dv? pole pro vyhledávání. Vedle toho si m?žete na web dát ješt? 1 “link unit”, tedy proužek odkaz? a 1 tla?ítko doporu?ení (odkazuje na registraci do AdSense).

  • Žádná reklama Google nesmí být umíst?na na stránce bez obsahu.
  • Žádné reklamy Google ani vyhledávací pole Google nesm?jí být zobrazeny na parkovacích stránkách domén, na vyskakovacích pop-up nebo pop-under oknech ani v žádné emailové zpráv?.
  • Žádná reklama Google nesmí být umíst?na na stránkách vytvo?ených pouze za ú?elem zobrazování reklam, a? už je obsah stránky relevantní ?i nikoliv.
  • Prvky stránky nesm?jí zakrývat žádnou ?ást reklam a barvy reklamy musejí být nastaveny tak, aby byly všechny ?ásti reklamy, v?etn? textu a URL, viditelné.
  • Kliknutí na reklamy Google nesm?jí vést k otev?ení nového okna webového prohlíže?e.

Pozor si dejte hlavn? na umíst?ní stránek bez obsahu – v zahrani?í celkem b?žná praxe vytvá?et speciální stránky zobrazují vícemén? pouze reklamu je sice trestána celkem mírn?, nemá cenu ale zbyte?n? riskovat. O takzvaných Made For Adsense (MFA) webech ur?it? ješt? n?co napúi.

Problémy mohou nastat i v p?ípad? zobrazování více reklam na jednom webu – spolu s AdSense nesmíte zobrazovat žádné iné kontextuální produkty. Pokud tedy používáte nap?íklad oblíbený ?eský reklamní systém AdFox, s implementací AdSense byste museli všechny tyto reklamní bloky odstranit.

Nedovolujeme umístit reklamy Google nebo vyhledávací pole p?istupující k vyhledávacím službám Google na webových stránkách, které také obsahují prvky, které by se daly považovat za konkuren?ní reklamy nebo konkuren?ní služby. V to spadají reklamy na celých vašich stránkách (na celém website), které vypadají jako reklamy Google nebo se zdají být n?jak s Google asociované. Pokud jste si zvolili p?íjímání reklam Google cílených na obsah, po?ítají se pod konkuren?ní reklamy všechny ostatní na obsah cílené reklamy.

Asi nejrychlejší cestou, jak p?ijít o váš u?et v AdSense, je klikání na vlastní reklamy. Nemusí se jednat o desítky nebo stovky proklik?, sta?í se párkrát ukliknout a už k vám m?že od Googlu putovat váš poslední email. Tohoto jednání se tak rozhodn? vyvarujte!

Každá metoda, která um?le generuje prokliky nebo zobrazení, je p?ísn? zakázána. Mezi tyto zakázané metody pat?í (mimo jiné): opakované ru?ní klikání nebo zobrazení, stimuly na klikání nebo generování zobrazení, použití robot?, automatizovaných klikacích a zobrazení generujících nástroj, služby jiných t?etích stran (third-party services), generujících kliknutí nebo zobrazení (nap?. paid-to-click, paid-to-surf, autosurf a také programy na vým?nu kliknutí tzv. click-exchange programs) nebo jiného nekalého softwaru. Pamatujte prosím, že klikání na své vlastní reklamy, a? už z jakýchkoli d?vod?, je zakázané, protože vede k možnému zvýšení inzerentových náklad?.

Co se tý?e obecných kvalit vašeho webu, musí se jednat o legální obsah v souladu s evropskými a americkými zákony. Nesmíte tak propagovat nap?íklad ani pivo, tabák, léky na p?edpis, zbran?, nože, repliky známých zna?ek a další. Web také musí mít n?jaký rozumný vlastní obsah – nepo?ítejte s tím, že vám Google schválí vaši žádost, když zadáte URL weblogu, na kterém jsou akorát stovky ukradených text? nebo obrázk? (a že jich je u nás opravdu dost). O pornografii, gamblingu, warezu a dalších nelegálnostech už ani nemluvím.

Pravidla AdSense se mohou zdát pro n?koho p?iliš tvrdá, ale pouze d?kladností a pe?livou kontrolou obsahu m?že Google zaru?it kvalitní reklamní prost?edí pro inzerenty. Neriskujte proto zbyte?n? ztrátu ú?tu n?jakými pochybými aktivitami, v p?ípad? nejasností se ptejte, a výd?lky z AdSense vám za to budou bohatou odm?nou…

 

Starší příspěvky