P?ilákání a udržení návšt?vníka na vašem blogu3.June

Obrovské množství za?ínajících autor? weblog? si myslí, že napsáním jednoho ?lánku zázra?n? získají stovky ?tená?? a snadnou cestu k rychlému zbohatnutí. Skute?nost je naprosto opa?ná, vybudování úsp?šného weblogu je pom?rn? ?asov? náro?ný a dlouhodobý proces.

Teprve s ur?itým stabilním po?tem ?tená?? se vyplatí blog monetizovat – pokud na vaše stránky zavítá maximáln? n?kolik jednotek ?i desítek ?tená?? denn?, nemá p?íliš smysl do celého procesu investovat váš ?as a úsilí.

Weblogy obecn? jsou pom?rn? vhodný formát pro získání uživatel? z vyhledáva??. WordPress je pak již od defaultního nastavení skv?le vybaven a uzp?soben tomuto ú?elu. Získáváním návšt?vník? z výsledk? hledání se detailn? zabývá SEO (Search Engine Optimization), tento obor je však p?íliš široký a cílem této práce není ho detailn? popisovat.

Nastíním pouze nejd?ležit?jší atributy SEO optimalizace, které vám pomohou p?i snaze o zvýšení po?tu návšt?vník? vašeho weblogu:

- vhodná klí?ová slova
- unikátní a kvalitní obsah bez duplicitních text?
- vhodný tag TITLE
- velké množství zp?tných odkaz? z relevantních web?
- meta tag description
- využití nadpis? H1, H2, H3
- validní HTML a CSS kód
- využívání popisku obrázk? (ALT, TITLE)
- vytvo?ení sitemaps – mapy webu
- uživatelsky p?ív?tivé URL
- optimalizace souboru robots.txt

Nejd?ležit?jším aspektem je ale bezesporu kvalitní obsah, kv?li kterému návšt?vníci na web chodí. Mnoho webmaster?, kte?í se snaží zpen?žit sv?j weblog, si neuv?domuje, že návšt?vníci na web p?icházejí práv? kv?li obsahu, a ne kv?li reklamám. Reklama však m?že být vhodným doplňkem takového obsahu, a to v p?ípad? že je dostate?n? relevantní.

Hlavním cílem je tedy najít oborov? p?íbuzné inzerenty nebo reklamní sí?, která je schopná dodat vhodn? zacílenou reklamu. Stejn? tak d?ležitá je konverze „náhodného“ návšt?vníka na návšt?vníka pravidelného.

Toho lze dosáhnout hlavn? pravidelným p?idáváním nového a zajímavého obsahu, což platí v p?ípad? weblog? dvojnásob – pokud vaši ?tená?i p?ijdou ?ty?ikrát za sebou na váš web a vidí stále stejný obsah, je dost možné, že už je nikdy neuvidíte. Krom? pravidelných aktualizací je také pom?rn? efektivní metodou k získání pravidelných ?tená?? propagace RSS kanálu a emailového newsletteru.

Registrace domén: 10 užite?ných nástroj? pro originální doménové jméno30.March

Pokud myslíte vaše p?sobení v online sv?t? vážn?, zcela ur?it? pot?ebujete vlastní doménové jméno a n?jaký slušný hosting. Poskytovatel? webhostingu zdarma jsou sice desítky, ale p?i dnešních cenách domén už je vyložen? nevhodné mít svojí prezentaci na domén? t?etího ?ádu, nedejbože kdesi za lomítkem vaše hostéra.

Výb?r té správné domény je téma, na které se dají napsat dlouhé odstavce, o to mi ale nyní až tak úpln? nejde. Cílem tohoto p?ísp?vk? je nabídnout vám n?kolik zajímavých tip? na weby, které vám s registrací domény zna?n? pomohou. Pokud používáte na internetu n?jakou p?ezdívku, je v?tšinou o výb?ru domény p?edem jasno (za p?edpokladu, že je cílová adresa ješt? volná).

Pokud ale vymýšlíte název pro zcela nový projekt, který prost? pot?ebujete originální a chytlavý název, m?že být jedna z následujících stránek významným pomocníkem. P?estože se jedná bez výhrady o anglické weby, s ur?itými omezeními se dají použít i pro tvorbu ?eských doménových jmen. Sta?í zadat jedno nebo více slov a aplikace vám vrátí možné varianty, v?etn? p?ehledu, které adresy jsou ješt? volné a které jsou již zabrané.

Druhou velice užite?nou metodou použití následujících web? je nahlédnutí do seznamu expirujících domén. Pokud budete mít trochu št?stí, m?žete takto snadno p?ijít k velice zajímavému jménu, ?asto v?etn? slušného pageranku do rozjezdu.

Nyní již tedy slibovaný seznam:

  • Domain Hacks – užite?ný pomocník pro tvorbu vtipných URL adres s pomocí nadnárodních TLD .
  • SaveSpell – seznam expirujících domén, tvorba domén s pomocí slovníku.
  • Domain Hunter – obsahuje užite?ný seznam nejpopulárn?jších doménových jmen.
  • Pool Hotlist – expirující a prémiové domény.
  • DomainsBot – aplikace p?idávající nejr?zn?jší synonyma k názvu vašeho webu.
  • Dislexicon – umí šikovn? p?idat p?edponu nebo p?íponu k zadanému názvu.
  • OneLook – slovníkové vyhledávání s použitím wildcards.
  • NameBoy – chytré vyhledávání doménových jmen.
  • RhymeZone – hledání rýmujících se slov, výborné pro hledání chytlavých a originálních názv?.
  • DYYO – speciální aplikace na vyhledávní ?ty?znakových domén.

10 otázek, které byste si m?li položit p?ed napsáním nového ?lánku30.January

Spousta blogger? se ?asto dostává do fáze, kdy prakticky nemá o ?em psát. Jelikož ale cht?jí zachovat alespoň frekvenci nových ?lánk?, na kterou jsou jejich ?tená?i zvyklí, plodí další a další p?ísp?vky. Takovýto obsah je však v naprosté v?tšin? p?ípad? zcela o ni?em a jeho p?idaná hodnota tém?? nulová.

Zde je seznam deseti otázek, které je dobré položit si sám sob? p?ed napsáním nového p?ísp?vku na váš blog. Možná bude tento seznam fungovat jako dobrý filtr vašeho potenciálního obsahu, ale v??te mi že dodržením t?chto krok? stoupne kvalita vašeho blogu o n?kolik t?íd.

1. Hlavní zám?r p?ísp?vku?

Co bylo hlavním d?vodem pro nový ?lánek? Zaslouží si tento nám?t v?bec nový p?ísp?vek? Nepúu prost? “jen tak”, abych m?l na blogu n?jaký nový ?lánek?

2. Co o?ekávám od ?tená?e?

Dobrý ?lánek by m?l v ?tená?ovi vyvolat reakci, a? již pozitivní nebo negativní, která se nejsnadn?ji projeví v komentá?ích respektive ve zp?tných odkazech na váš text.

3. P?inesl jsem n?jakou p?idanou hodnotu?

Dává ?lánek vaším ?tená??m n?co užite?ného, n?jakou novou informaci, p?idanou hodnotu? Mnoho ?lánk? pouze vlastními slovy sd?luje to, co je již jinde dostupné – vy byste m?li vždy nabídnout ?tená??m nový pohled, informaci a užitnou hodnotu.

4. Použil jsem dobrý titulek?

úsp?ch v?tšiny p?ísp?vk? závisí na vhodn? zvoleném nadpise / titulku. Ten se totiž objevuje ve vyhledáva?ích, v RSS ?te?kách, lidé na n?j odkazují a pokud návšt?vníka zaujme na první pohled, je zde velká šance že si p?e?te celý váš p?ísp?vek. V dnešní usp?chané dob? je dobrý nadpis opravdu efektivní zbraní v boji za vyšší návšt?vnost.

5. Nemám v textu gramatické chyby nebo p?eklepy? 

Není nic otravn?jšího než ?íst blog plný gramatických chyb, zbyte?ných p?eklep? a nesrozumitelného textu. Po napsání každého p?ísp?vku byste si m?li celý text vždy znova v klidu p?e?íst a opravit p?ípadné nedostatky.

6. Byl jsem dostate?n? stru?ný?

?tená?i nemají rádi dlouhé texty. Nikdo nemá p?íliš ?asu na ?tení zdlouhavé omá?ky. Snažte se psát co nejstru?n?ji a p?echázejte k jádru problému bez zbyte?ného zaobírání se nepodstatnými detaily.

7. Odkázal jsem na p?íbuzné ?lánky?

Odkazováním na vaše starší ?lánky s podobnou tématikou m?žete znateln? zvýšit po?et zobrazených ?lánek na vašem webu a ?tená?i tím nabízíte šanci detailn?jší analýzy daného problému, kterou návšt?vník ve v?tšin? p?ípad? rád využije.

8. Nechal jsem prostor pro komentá?e?

Weblog bez komentá?? jakoby ani nebyl – zp?tná vazba s vašimi ?tená?i je jednou z nejd?ležit?jších aspekt? úsp?šného blogu, a také jakýmsi zdrojem zábavy pro vás jako autora. Zkuste schváln? vyzvat ?tená?e na konci p?ísp?vku k vyjád?ení jejich názor? nebo zkušeností, sami budete p?ekvapeni pozitivní odezvou.

9. Použil jsem vhodná klí?ová slova?

Každý ?lánek je souborem slov – vy byste si p?edem m?li ujasnit, jaké výrazy chcete zvýraznit a na n? se v textu zam??it. P?i vhodné volb? klí?ových slov m?že být výsledný efekt opravdu znatelný, a optimalizovaný traffic z vyhledáva?? vám bude zaslouženou odm?nou.

10. Odkázal jsem na zdroje a inspiraci?

Odkazováním na cizí weblogy nikdy neud?láte škodu. Krom? toho, že se jedná o slušnost, je zmín?ní zdroje nebo p?inejmenším textu který vás inspiroval vhodné i z hlediska zlepšení pozice ve vyhledáva?ích a zvýšení trafficu.

Odpovídejte na komentá?e na vašem blogu18.October

Jednou z nejsnadn?jších ?inností, kterou m?že každý administrátor nového blogu brzo po spušt?ní provád?t je odpovídání na komentá?e od vašich ?tená??. Tato ?innost vám nezabere moc ?asu, ale m?že mít vysoký význam v prvních dnech utvá?ení komunity kolem vašich stránek. Takový ?tená? se pak m?že snadno stát pravidelným návšt?vníkem a aktivním komentátorem (což je jeden z faktor? ur?ující, zda web n?kdo navšt?vuje nebo ne – blog bez komentá?? okamžit? vysílá signál, že n?co není v po?ádku).

P?estože to v prvních dnech m?že vypadat pon?kud zvláštn? (dost možná budete mít pocit, že si povídáte sami se sebou), odpovídání na komentá?e vašich návšt?vník? je opravdu d?ležité. P?ístup? je spousta – nového ?tená?e m?žete p?ivítat, pod?kovat mu za komentá?, reagovat na jeho názor nebo t?eba vyjád?it nesouhlas a okamžit? se zeptat na další otázku, která pom?že udržet diskuzi.

Váš p?ístup v po?átcích nového blogu pak bude mít zna?ný vliv na množství komentá?? v ?ase, kdy se stránky stanou více populární a návšt?vníci již budou diskutovat sami mezi sebou. Tento trend je možné na zab?hnutých blozích snadno vypozorovat – p?estože vám n?které weblogy p?ijdou úžasné, množství komentá?? se u nich m?že pohybovat v minimálních hodnotách, zatímco jiné, zdánliv? neatraktivní stránky, mohou být komentá?i doslova zaplaveny.

9 tip? jak vydržet s blogováním17.October

Jedním z tradi?ních problém? za?ínajících bloger? je udržení morálky a frekvence psaní nových p?ísp?vk?. Již n?kolikrát jsem tady zmiňoval, že p?es 80% nových blog? po pár dnech prost? skon?í – autor zjistí, že jeho stránky nikdo nenavšt?vuje, blogování ho p?estane bavit, dojdou nápady a celkov? opadné ono po?áte?ní nadšení. Touto fází si musí projít každý, ale pouze ti co vytrvají mají šanci vybudovat úsp?šný a populární web.

Existují ale ur?ité tipy, které vám mohou s p?ekonáním t?žkého období pomoci. I po letech psaní na vás m?že p?ijít ona nálada, kdy se sami sebe zeptáte, zda vám to za to stojí, psát párkrát do týdne pro skupinu neznámých lidí. Aby vás podobné myšlenky v?bec nenapadaly, zkuste se ?ídit t?mito radami:

1. Téma je alfa i omega

Extrémn? d?ležitý poznatek, o kterém jsem se rozepsal v samostatném ?lánku. Pokud zakládáte blog, m?li byste ho psát o tématu, které je pro vás opravdu blízké a v kterém se dostate?n? vyznáte. Jen tak se vyhnete omu “vyschnutí” nových nápad? a jen tak budete moci zab?hnout do hloubky probíraného materiálu. Jestli pracujete jako programátor, pak prost? pište o programování, o problémech s kterými jste se setkali a co zrovna ?ešíte. Téma blogu musí být n?co, co máte rádi a do ?eho se nebudete nutit. Z psaní musíte mít radost p?edevším vy.

2. Za?n?te zlehka

Nemá cenu si stanovovat od zá?atku nereálné cíle. První okamžiky, dny a týdny budou pravd?podobn? dost t?žké a tak je lepší za?ít s nevelkými ambicemi a v p?ípad? nar?stajícího úsp?chu si trošku p?idat. Nem?žete mít hned po prvním dni blogování stovky návšt?vník? denn?, ale ?asem se k této hranici m?žete pom?rn? lehce dopracovat.

3. Ud?lejte z blogování váš zvyk

Stanovte si ur?itou frekvenci, s kterou budete psát. Pro za?átek bych to nijak nep?ehán?l, pár p?ísp?vk? za týden bude opravdu sta?it. Musí se ale jednat o zajímavé ?lánky s ur?itou hodnotou pro ?tená?e. D?ležité je tuto frekvenci udržet. V p?ípad? rostoucí popularity m?žete samoz?ejm? p?ejít t?eba ne jeden nový ?lánek denn?, ale vždy je pot?eba ohlídat onu kontinuality a té se držet.

4. Stanovte si p?esný ?as

V?tšina lidí má relativn? hodn? volného ?asu, to pouze náš mozek nám neustále namlouvá, že máme n?co lepšího na práci a n?jaké volno vlastn? v?bec neexistuje. Všechno je otázkou preferencí – a pokud chcete vytvo?it úsp?šný blog, m?li byste z blogování ud?lat práv? takovou preferenci, na kterou si vždycky najdete ?as. Ideální je stanovení p?esného ?asu, t?eba ve?er po zprávách, v polední p?estávce, to už záleží na vás. Když se tohoto plánování budete držet, nem?že se vám stát, že najednou p?ijde den, kdy si prost? namluvíte, že volný ?as nemáte. Takovýto okamžik je pak ?asto za?átkem konce.

5. D?lejte si poznámky

Vytvo?ení ur?itého seznamu je velice dobrou pom?ckou pro budoucí p?ísp?vky. P?e?etli jste si v novinách zajímavý ?lánek, který vás donutil k n?jakému zamyšlení? Poznamenejte si vaše myšlenky a ve vašem pravidelném blogovacím ?ase se o nich zmiňte na vašich stránkách. Seznam takovýchto nápad? pro vás pak bude sloužit jako snadná inspirace pro nové ?lánky.

6. Nechte se inspirovat

Druhou metodou pro hledání inspirace pravidelné ?tení ostatních blog? ve vaší oblasti. Ve vašem prohlíže?i si vytvo?te složku záložek t?ch stránek, které pravideln? informují o vývoji ve vaší problematice a ?as od ?asu si je projd?te. Najdete tak snadno inspiraci pro vaše další psaní, které m?žete využít i k získání nových návšt?vník? (viz další bod). Pokud pracujete ?asto na r?zných po?íta?ích, vyplatí se použití služeb pro tvorbu záložek jako delicio.us.

7. Vytvo?te si vztahy s ostatními blogery

Po p?e?tení n?jakého toho komentá?e na blogu vašeho kolegy m?žete velice snadno získat ?ást jeho ?tená??. Sta?í poslat p?ísp?vek reagující na jeho názor, s odkazem na originální ?lánek. Velice údernou zbraní je také p?idání nesouhlasného komentá?e, s odkazem na váš web, kde detailn?ji rozeberete váš názor. Pokud se dostanete do podv?domí ostatních bloger?, i oni za?nou reagovat na vaše p?ísp?vky a vaše popularita i návšt?vnost p?jde nahoru. Tyto vztahy ?asto kon?í i poznáním toho druhého v reálném sv?t?, což se m?že op?t velice hodit.

8. Komentujte chyt?e

Dobrým zp?sobem na p?ilákání nových návšt?vník? pro vaše p?ísp?vky je chytré komentování na ostatních stránkách. Co tím myslím? Je to snadné – zkuste se na napsání komentá?e chvíli soust?edit, aby za n?co stál. P?idejte vaše praktické zkušenosti, nebojte se nesouhlasit. Kvalitní komentátor dokáže nalákat pozornost a náhodný ?tená? pak bude zv?davý, bude si chtít p?e?íst více vašich názor? a zkušenosti, což logicky vyústí v nášt?vu vašeho webu.

9. Pomáhejte ostatním

Pokud znáte ?ešení n?jakého problému, nad kterým ostatní tápou, neváhejte ani okamžik s jeho zasláním na vašich stránkách. Krom? v?elých dík? se pravd?podobn? do?káte i mnoha odkaz? z ostatních blog? a vaše renomé zna?n? stoupne. Já jsem nap?íklad napsal n?kolik jednoduchých plugin? pro WordPress a p?ineslo mi to prakticky bez práce desítky odkaz? a zmínek na ostatních stránkách.

 

Starší příspěvky