Zákulisní informace p?ímo z Googlu20.May

Denis Yu je CEO firmy BlitzLocal.com, která se specializuje na lokální vyhledávání. Spolu s n?kolika dalšími vybranými odborníky byl pozván na Google Spring Training – akci, která se konala pro ty nejv?tší zadavatele reklamy v americkém San Francisku.

B?hem tohoto setkání Google poodhalil ú?astník?m n?kolik velice zajímavých zákulisních údaj? a statistik. Krom? jídla a pití zadarmo byli p?ítomni i vedoucí sekcí Google Analytics, Google Classifieds, Search Insights a dalších.

Zde jsou tedy nejzajímav?jší údaje:

  • celých 54% výd?lk? z obsahové sít? v Google Adsense pochází z pouhých 4 web?: MySpace, Yahoo, AOL a YouTube. Zbývajících 46% tvo?í ony miliony uživatel? AdSense. Tyto 4 weby se ale podílejí pouze na 22% všech impresí.
  • obsahová sí? web? AdSense vede pon?kud p?ekvapiv? k v?tšímu po?tu konverzí než reklamy zobrazované ve výsledcích vyhledávání.
  • každou minutu je na YouTube nahráno 15 hodin videa. Podle po?tu vyhledávání je YouTube také druhým nejv?tším vyhledáva?em v USA. V poslední dob? zažívají obrovský boom sponzorované zprávy zobrazované b?hem p?ehrávání videí. Pomocí YouTube Insights je možné opravdu detailn? zacílit na návšt?vníky a zvýšit tak šanci na vylepšení konverzí.
  • 36% uživatel? vyhledávání, kte?í spat?ili Display Ad systému AdSense poté provedli další hledání. Obrazové reklamy jsou tak výhodné a velice efektivní pro brand building. S novým Display Ad Builderem je vytvo?ení takových reklam otázkou n?kolika kliknutí.
  • 30% lidí, kte?í koukají v USA na televizi, jsou zároveň p?ipojeni k internetu. Mohou tak ihned hledat produkt zmín?ný v televizi. P?i správném využití tohoto potenciálu mohou šikovní webmaste?i velice rychle p?ijít k velkému množství trafficu a proklik?.
  • v USA je k internetu p?ipojeno 193 milion? lidí. Celých 64% má broadband. Pr?m?rný Ameri?an stráví na internetu 16 hodin týdn?.
  • p?es nepopíratelný vliv hospodá?ské krize uvedlo celých 25% dotázaných firem, že utrácejí více pen?z na online propagaci než d?íve.

Google aktualizuje podmínky AdSense26.February

Pro?ítat se nekone?nými licen?ními podmínkami asi není zcela normální, naprostá v?tšina uživatel? takovéto texty prost? odklikne, protože ?asto ani není možné n?co kloudného z textu vy?íst. Uživatelé Google AdSense, kte?í se b?hem n?kolika posledních hodin p?ihlásili do administrace svého ú?tu pak byli postaveni p?esn? p?ed takovéto rozhodnutí.

Google mírn? zm?nil podmínky služby Google AdSense. Menším nedostatkem je fakt, že celý text je v angli?tin? – mnoho ?eských uživatel? tak ani nemá šanci zm?ny pochopit, i kdyby z neznámého d?vodu cht?li. Pokud jste ješt? aktualizované podmínky nevid?li, spat?íte je p?i vašem nejbližším p?ihlášení do AdSense.

Majitelé ú?tu mají na konci formulá?e t?i možnosti – souhlasit, zopakovat dotaz na p?ijetí ?i odmítnutí p?i p?útím p?ihlášení, nebo zm?ny odmítnout. Tím se ale automaticky ukon?uje jejich p?sobení v AdSense, což pravd?podobn? mnoho uživatel? neplánuje.

Podle oficiálního blogu AdSense se zm?ny týkají p?ípravy na uvedení nových produkt? (konkrétn? Gadget Ads) a n?kolika drobností spojených s ochranou soukromí návšt?vník? a uživatel? AdSense. Pod touto obšírnou frází se ve skute?nosti schovává požadavek na webmastery, kte?í by m?li upozornit své návšt?vníky na fakt, že Google pomocí cookies sbírá informace o návšt?vnících za ú?elem optimalizace reklam.

V praxi by tak webmaste?i m?li uvést do praxe tzv. privacy policies, alias jakési oznámení o ochran? osobních údaj?. Tato pom?rn? b?žná technika v zahrani?í se ale v ?eských internetových luzích a hájích tém?? nepraktikuje, a souhlas se zm?nami AdSense na tom zm?ní pramálo. Google o?ividn? neplánuje (a asi ani nem?že) kontrolu všech web?, zda toto oznámení obsahují, takže se není ?eho obávat.

AdSense for Video ve fázi betatestování22.February

Google v?era na svém blogu Inside AdSense oznámil spušt?ní služby Google for Video. Spole?nost tímto rozši?uje portfolio služeb na video obsah, který je momentáln? hodn? “in”, a nabízí další zdroje p?íjm?. Google for Video se zatím nachází pouze ve fázi betatestování a v ?eských podmínkách je zatím nemožné se tohoto omezeného testu zú?astnit.

Google for Video nabízí v zásad? dva typy reklam: prvním je Google InVideo, což je malý banner zabírající zhruba dolních 20% videa. Na tomto prostoru se zobrazují klasické textové odkazy, nebo ?ast?ji interaktivní bannery od zadavatel? reklamy. Výplata za tento druh reklamy bude formou CPM, takže dostanete ur?itou ?ástku za tisíc p?ehraných videí, bez ohledu na po?et kliknutí.

Druhým reklamním formátem jsou “Text Overlay Ads”, což jsou vlastn? klasické textové odkazy, které se zobrazí po skon?ení videa. Zde bude odm?na webmaster?m distribuována na CPC základ?, za po?et kliknutí, tak jak je to standardn? v Google AdSense.

Zajímavou možností je i umíst?ní YouTube video bloku na váš web – zkopírováním kódu z administra?ního rozhraní Google AdSense na vašich stránkách p?ibude okno s videoobsahem relevantním k vaší stránce, na kterém budete moci vyd?lávat pomocí dvou výše zmín?ných metod. Sou?asn? je možné vyd?lávat i na tvorb? videií, které pak nahrajete na YouTube, ale toto je již pom?rn? stará a známá v?c (viz video nad tímto odstavcem, shrnující všechny 3 možnosti).

Momentální minimální požadavky pro registraci do betatestu znemožÅˆují ú?ast ?eským webmaster?m, jelikož je t?eba anglicky psaný web s minimáln? jedním milionem p?ehraných videí za m?síc a hlavn? musíte mít adresu ve Spojených státech. Google ale do budoucna slibuje tento program rozší?it do dalších zemí a zároveň p?idat více reklamních jednotek.

Kurz dolaru: nejv?tší nep?ítel webmaster? v AdSense22.February

Váš web neustále roste, míra prokliku se drží na stabiln? vysoké úrovni a p?esto se vaše výd?lky p?ipisované na ú?et neustále zmenšují? Toto je v sou?asnosti pom?rn? b?žný jev, za kterým stojí jednoduchá odpov??: kurz dolaru, respektive posilující ?eská koruna.

Podívejme se na tento jednoduchý graf znázorňující kurz amerického dolaru k ?eské korun?. Za posledních 365 dní oslabil dolar o t?žko uv??itelných tém?? 5 K?, což znamená pokles p?ibližn? o 25% oproti p?vodní hodnot?. A taková depreciace už je opravdu znát. Radši ani nebudu dodávat, že kolem roku 2024 jsme platili za jeden americký dolar t?žko uv??itelných 40 K?.

yearsphp.png

Google vyplácí v programu AdSense výd?lky sice také v Korunách, ale ve statistikách naleznete vždy ?ástky v dolarech. A tak i p?es neustále zvyšování m?žete na svém bankovním ú?tu každý m?síc sledovat stále menší a menší ?ástku. T?žko s tím n?co ud?lat, poslední zprávy o prolomení sedmnáctikorunové hranice budou pravd?podobn? brzy následovány další rekordní hodnotou – ?eská ekonomika te? prost? jede a Americký zázrak stagnuje.

Onen pokles je ješt? mnohem viditeln?jší na konkrétních ?íslech: fiktivní webmaster, který p?ed rokem vyd?lal za m?síc $1000 vid?l na svém kont? p?ibližn? 21500 K?. Nyní za shodnou ?ástku dostanete pouze n?co málo p?es 17000 K?, což už je pom?rn? znatelný rozdíl zhruba p?ti tisíc K?, nehled? na prudce rostoucí inflaci v ?eské republice.

Co se dá proti tomuto trendu d?lat? Pravd?podobn? nic. Vést konto v dolarech nemá smysl, protože ve finále stejn? budete muset peníze utratit, tzn. v 99% p?evést na ?eskou m?nu, a kurz má velice jasný, sestupný trend. Jedná skupina lidí ale má z t?chto zpráv o vývoji kurzu pravd?podobn? radost: zadavatelé inzerce za reklamu v AdWords platí mén? a mén? (pokud tedy nezvyšují cenu za proklik)…

Rozum vít?zí, Google upravuje zm?ny pro Doporu?ení21.January

Neoby?ejn? silná kritika Googlu za zm?ny, které byly naplánovány pro Google Doporu?ení, nakonec p?inesla své ovoce. Zam?stnanci v Googlu situaci ješt? jednou zvážili a p?edchozí velice nep?íznivé zprávy pro ?eské uživatele hned vypadají o n?co veseleji, alespoň tedy pro ur?itou skupinu webmaster?.

Tou nejd?ležit?jší zm?nou je zrušení geografického omezení uživatele AdSense. Nyní již nemusíte mít adresu v Americe nebo Japonsku, abyste mohli propagovat službu Google Doporu?ení. Namísto toho ale bude záležet, kde se nachází webmaster, kterého do AdSense naverbujete.

Pro majitele ?eských web? je tato zm?na bohužel tém?? nepodstatná, nic se pro n? nem?ní, odm?nu za p?ivedení nových ?eských uživatel? do AdSense nedostanou. Pokud ale mají n?kte?í webmaste?i své weby v angli?tin?, mohou dále v propagaci AdSense pokra?ovat s možností zisku. Ideální je samoz?ejm? mít co nejvíce trafficu z USA, Jižní Ameriky a Japonska.

V p?íprav? na p?vodn? oznámení zrušení Google Doporu?ení pro náš region bylo také mnoho uživatel? AdSense postiženo odstran?ním výsledk? konverzí pro tento program. Toto je však pouze do?asná chyba, na které již Google pracuje a vaše statistiky by se m?ly b?hem n?kolika dn? op?t objevit.

P?edoslední zm?nou je snížení odm?ny za balík aplikací Google Pack z dvou dolar? na jeden. Tento software ale p?íliš popularity stejn? nezískal a na ?eských webech jsem n?jakou výrazn?jší propagaci nezaznamenal. Pravd?podobn? zcela mimo zájem ?eských blogger? pak spadá poslední cenová úprava, a sice snížení odm?ny za instalaci prohlíže?e Firefox uživateli v ?ín?. Tam?jší potenciál internetové populace by pravd?podobn? mohl Google snadno zruinovat. :-)

 

Starší příspěvky