Prohlédn?te si všechny reklamy AdSense na vašem webu25.January

Pokud na svém webu nebo blogu používáte AdSense, je dost dob?e možné že se vám stále zobrazují ty stejné reklamy. Zvlášt? pokud nep?idáváte nový obsah, je tém?? jisté že se zde nic m?nit nebude. Pokud vás ale zajímá, které reklamy vidí ostatní návšt?vníci, mám zde n?kolik tip?.

AdSense totiž vybírá z dostupných reklam nejenom podle nejvyšší možné ?ástky za proklik, ale také hlavn? podle lokace návšt?vníka. U nás zatím detailn?jší cílení nemá v?tší smysl, ale nap?íklad v Americe je možné zacílit reklamy na konkrétní stát, m?sto i ur?itou ?tvr?. Inzerenti tak mohou snadno dosáhnout detailního zacílení na potenciální zákazníky – pokud máte obchod s kv?tinami v Dallasu, nemá cenu zobrazovat tuto reklamu n?komu kdo práv? te? sedí kdesi ve Washingtonu.

Pro zobrazování reklam na vašich stránek jsem vybral 3 r?zné nástroje. Každý funguje trošku jinak a každý p?ináší mírn? odlišné výsledky, takže je pouze na vás který se vám bude nejvíce zamlouvat.

1. AdSense Preview Tool

Oficiální rozší?ení p?ímo od Googlu, které se instaluje jako plugin do Internet Exploreru. To je jeho asi nejv?tší slabina, v ostatních prohlíže?ích ho nem?žete použít. Po nainstalování pluginu m?žete snadno pomocí n?kolika klik? v novém okn? zobrazit potenciální reklamy na dané stránce, v?etn? možnosti geografického zacílení na jinou oblast, než ve které se práv? nacházíte. Je tedy celkem logické že americký návšt?vník na ?eském webu uvidí anglicky psané reklamy.

Co je na AdSense Preview Tool sympatické je fakt, že za prokliky zobrazené v rámci tohoto nástroje nikdo nedostává zaplaceno, a tak m?žete voln? klikat jak se vám zachce a vyzkoušet tak na jaké stránky reklamy sm??ují. Jedná se ale pouze o reklamy zobrazené v novém okn? Preview Tool. Více informací o tomto nástroji v?etn? instalace lze nalézt zde.

2. AdSense Sandbox

Populární nástroj od tv?rc? jednoho z nejaktivn?jších internetových for Digitalpoint. Prostým zadáním adresy n?jakého webu se vám zobrazí až 20 ukázkových reklam, v závislosti na vaší aktuální geografické pozici. Funguje samoz?ejm? i u web?, které AdSense v?bec nepoužívají.

Použití tohoto nástroje se m?že hodit nap?íklad p?i tvorb? nového weblogu. Pokud pot?ebujete zjistit, jestli je na vaši stránku dostate?né množství kontextov? p?íbuzných reklam, není nic jednoduššího než p?ed ostrým startem stránek pomocí Sandboxu všechno vyzkoušet. Na stejné stránce naleznete také nástroj pro generování graf? vašich výd?lk?, zobrazení a proklik?, o kterém jsem psal již d?íve.

3. Ad Comparison Tool

Poslední stránka nabízí podobné možnosti jako dva p?edchozí nástroje, je ale o n?co p?ehledn?jší a má více nastavení. V jednom formulá?i si snadno m?žete vybrat barevnou paletu, formát a hlavn? lokaci návšt?vníka. Následn? vám bude vygenerována stránka s ukázkou všech dostupných banner?. ?eská republika jako zem? chybí, ponecháním volby na “Auto” ale snadno docílíte zobrazení ?eských reklam.

Zajímavostí tohoto nástroje je možnost porovnání reklam AdSense spolu s výsledky dalších partnerských program? a to Yahoo Publisher Network (YPN) a Chitika. Tyto služby ale nemají pro ?eského uživatele v?tší význam, a? už kv?li nemožnosti registrace (YPN) nebo zobrazování pouze anglických reklam (Chitika). Tento nástroj lze nainstalovat i v mírn? upravené podob? jako plugin do Firefoxu.

Graf vašich výd?lk? z AdSense se nemusí pouze propadat11.January

David Grudl na svém blogu La trine uve?ejnil další mírn? (nebo spúe více) pesimistický ?lánek, který tak trochu hází špínu na AdSense. Bohužel, op?t vícemén? neoprávn?n?. Pokusím se uvést n?které protiagrumenty, které by vám m?ly uchovat vaše po?áte?ní nadšení z AdSense.

Hned na za?átek je však t?eba souhlasit s autorem skrývajícím se pod p?ezdívkou DGX. ?lánk? o AdSense vychází na ?eském webu v poslední dob? opravdu hodn? a nic zatím nenasv?d?uje tomu, že by se to m?lo zm?nit. Je to ale zcela p?irozený vývoj, kdy n?co nového a zásadního p?ichází na náš trh, tak toho chce co nejvíce lidí využít a p?ivyd?lat si n?jakou tu korunku. Podobný lavinový efekt je možné sledovat u tém?? každé zásadn?jší zm?ny nebo novinky na ?eském internetu. Reklamní bloky AdSense lze spat?it na tém?? každém blogu, i když ho t?eba v?bec nikdo ne?te. Pocit, že jste sou?ástí n??eho v?tšího, a že m?žete rychle zbohatnout dokáže zaslepit o?i mnoham autor?m, i když ve skute?nosti nemají v?tší šanci na n?jaké závratné odm?ny.

To je asi tak všechno, s ?ím bych mohl z celého spotu souhlasit. Další argument a graf zobrazující vývoj zisk? z reklamy na b?žném blogu je absolutním nesmyslem. P?edn? je t?eba ur?it, co je to “b?žný” blog. Kolik má takový web ?tená??, jaké má zam??ení, jakým stylem je psán, kolik obsahuje ?lánk?. To všechno má obrovský vliv na variabilitu výd?lk? a shrnutím všeho výše uvedeného do spojení “b?žný blog” házíte do jednoho pytle n?kolik diametráln? odlišných subjekt?.

Následuje graf uvedený ve zmiňovaném ?lánku. Tento graf bez ur?ení výše zisk? a ?asového horizontu (jsou ta ?ísla na vertikální ose týdny, m?síce ?i snad roky?) p?edpovídá naprosté v?tšin? b?žných blog? po po?áte?ním nadšení rychlý pád tém?? k nule. To je ale zcela zásadní omyl.

Na za?átku vývoje k?ivky m?že panovat mírný r?st, protože nasazením nového obsahu (reklamy) bude chtít návšt?vník prozkoumat, co to vlastn? d?lá, jak ta reklama funguje. To m?že vést k neobvyklému r?stu v n?kolika prvních dnech. Pokud ale dodržíte pár zásadních tip? zmiňovaných na tomto webu, váš další vývoj zcela jist? nem?že následovat tak jak je uvedeno na tomto grafu.

B?žný pr?b?h

Po n?kolika dnech a sledování prvních výsledk? byste si totiž m?li za?ít hrát s r?znými reklamními formáty, pozicemi reklamy a barevnými kombinacemi. Po odzkoušení n?kolika variant d?íve ?i pozd?ji dojdete k ideální kombinaci, na které se vaše reklamy ustálí a budou p?inášet vyšší zisky. A zkoušením n?kolika r?zných variant nemusíte trávit hodiny ?asu nebo být marketingovým specialistou, jak nazna?uje David. Sta?í si nap?íklad projít n?kolik populárních web? a podívat se, jak nakládají s reklamními bloky, jaké barvy používají. Není to žádná v?da, v tomto oboru jen tak n?co zázra?ného nevymyslíte.

Po n?kolika m?sících nebo týdnech od uvedení weblogu vám za?nou stránky indexovat ve v?tší mí?e vyhledáva?e a posílat první p?ívaly návšt?vník?. A není velké tajemství, že ?lov?k p?icházející z vyhledáva?e kliká na reklamu v mnohem v?tší mí?e než “stálý” ?tená?, který na blog chodí pravideln?. Takový ?lov?k hledající konkrétní informace se totiž o?ividn? zajímá o téma na vašich stránkách a reklama tak m?že být vhodným dopln?ním obsahu. Ve velkém množství p?ípad? pak tento návšt?vník opravdu klikne na vhodn? umíst?ný reklamní banner, ve snaze zjistit o daném tématu více informací.

Pou?ení ze zahrani?í

Dalším faktorem stojícím za zvyšovaním vašich výd?lk? nebo p?inejmenším jejich stagnaci je rozši?ující se základna inzerent? v Google AdWords. Ti budou muset postupem ?asu zvyšovat cenu za proklik, s tím jak porost? konkurence. Ve výsledku se samoz?ejm? vyšší odm?na dotkne i vás.

Rychlým prohledáním Googlu jsem také vybral n?kolik graf? výd?lk? zahrani?ních autor?. U nás se zatím nikdo k podobnému kroku neodhodlal, po jednom m?síci provozu ?eské verze AdSense to ani nejde, ale postupem ?asu se m?žeme do?kat i takového porovnání.

Prvních p?t graf?, které jsem nalezl zadáním výrazu “adsense earings graph” m?lo bez vyjímky rostoucí tendenci. A to a? už se jedná o weblogy, normální weby, stránky s pár stovkami ?tená?? denn? nebo megaportály se statisíci uživatel?. Tak tedy, grafy následujících stránek / uživatel?: Photos of the year, Golden Hammer, Darren Rowse, FunPonsel, nebo t?eba LiewCF. Myslím že tohle je více než prokazatelný d?kaz.

Asi vás napadlo, jak takové grafy vznikají. Krom? klasického opsání vašich statistik do Excelu a manuálního vytvo?ení grafu existují i specializované nástroje, které tuto práci ud?lají za vás. Sta?í v administraci vašeho AdSense ú?tu vyexportovat hodnoty za požadované období do CSV a následn? tento soubor nahrát na jednu z následujících stránek. Ta už za vás vygeneruje p?ehledný graf vašich výd?lk?.

Nemusíte psát pro masy

Pokud si p?i zakládání vašeho weblogu zvolíte vhodné téma, nem?ly by vám vícemén? nikdy dojít nápady na nové ?lánky. Pravda, vybrat takovou oblast není úpln? jednoduché, a jednou možná opravdu dojdete k pocitu, že jste již pokryli naprosto všechno, ale i pak m?že nastat n?jaký zásadní zlom a v?ci se znova dají do pohybu. Masové blogy, které by tak n?jak psali o všem a pro všechny navíc až na pár vyjímek tém?? neexistují – nem?l by tak být problém udržet si svojí ?tená?skou základnu a postupn? ji rozši?ovat.

Blog zam??ený masov?, blog bulvárního ražení, ten bude s Google AdSense dobrý kamarád. T?m ostatním p?eji, aby až se jejich zisky z reklamy ustálí, tak aby neza?aly bláznit. Když se s realitou vyrovnají, ?ada z nich reklamní zát?ž odhodí. T?ch $10 m?sí?n? za zaplácání stránek jim za to nebude stát.

T?žko ?íxt jaké jsou opravdové výd?lky La Trine za m?síc, ale jestli je to pouhých 10 dolar?, je to pon?kud smutné. Slušn? vedený weblog s nenásilným nasazením reklam od AdSense m?že p?i cca 2 tisících návšt?vnících denn? vyd?lat tuto ?ástku za 24 hodin. A nemusíte být zrovna SEO expert, nebo mít na vašich stránkách 4 obrovské bannery. Nevid?l bych všechno tak ?ern?…

10 tip? jak s AdSense nikdy nevyd?lat více než pár cent? za m?síc10.January

V?tšina z vás by na tomto webu ?ekala spúe ?lánek s opa?ným názvem, jak s AdSense vyd?lat stovky dolar? – ob?as ale není na škodu zmínit také n?kolik základních chyb, kterých se dopouští mnoho i pom?rn? zkušených webmaster?. Pokud se vám “poda?í” na vašem blogu dát dohromady více t?chto špatných postup? a technik, vaše výd?lky opravdu z?stanou na spúe sm?šných ?ástkách a radost z AdSense vás prav?podobn? velice brzy p?ejde.

Zde je tedy seznam 10 ?astých chyb, jichž byste se m?li vyvarovat:

1. Nové ?lánky púete jenom párkrát za m?síc – jak už jsem zde n?kolik zmiňoval, bez ?astých nebo alespoň pravidelných aktualizací si váš weblog nem?že najít sv?j okruh ?tená??. S návšt?vností v ?ádu jednotek nebo desítek uživatel? denn? nem?žete nikdy dosáhnout vyšších výsledk?, pro to je pot?eba co nejvíce trafficu. Více podorbností o frekvenci blogování je k dispozici v ?lánku Ješt? než za?nete blogovat.

2. Vaše reklamy jsou na “neviditelných” pozicích – základem rozumného výd?lku s AdSense je správné umíst?ní reklamních blok? na vaší stránce. Zde platí n?kolik jednoduchých pravidel – mnohem vyšší míru prokliku mají reklamy viditelné bez skrolování. Pokud umístíte banner na konec stránky, naprostá v?tšina ?tená?e se k n?mu v?bec nedostane, nebo ho v ostatním obsahu snadno p?ehlédnou. Nejlépe fungují ?tvercové formáty, skyscrapery (120×600 px, 160×600 px) a leaderboard (728×90 px). Velice dob?e funguje také pozice p?ed, nebo na za?átku ?lánku (jako je tomu t?eba na tomto blogu).

3. Zmatené nadpisy ?lánk? – až napúete pár ?lánk?, rychle zjistíte, že správný nadpis prodává. Spousta návšt?vník? je líná ?íst p?i rychlém procházení webu obsah celého ?lánku, a o?ima projíždí jenom nadpisy. Pokud se vám poda?í takového ?tená?e zaujmout již nadpisem, máte velikou šanci, že se na chvílí zastaví a p?e?te si celý vás ?lánek. Jen si vzpomeňte kolikrát vás zaujme “šokující” nadpis v n?jakém bulvárním plátku a po p?e?tení ?lánku zjistíte, že se jednalo spúe o vábni?ku než v?tu shrnující obsah ?lánku.

4. Nevhodná slova v nadpisu / ?lánku – tento bod trochu souvisí s p?edchozí chybou, vztahuje se ale na n?co pon?kud jiného. Google AdSense je kontextovou službou a obsah zobrazovaných reklam tak odpovídá obsahu vašeho ?lánku. V ?eských podmínkách je toto problém sám o sob?, kv?li nedostatk? inzerent? se mohou pom?rn? ?asto objevovat nerelevantní nebo stále se opakující reklamy, ale nevhodnou volbou výraz? m?žete nízké odm?n? za proklik ješt? výrazn? pomoci. Pokud odb?hnete od b?žného tématu vašeho blogu, zp?sobí to také zm?nu zobrazovaných reklam a b?žný návšt?vník pravd?podobn? nebude chtít kliknout na n?jaký naprosto nerelevantní titulek.

5. Klikání na vlastní reklamy – tímto krokem se tém?? ur?it? v delším ?i kratším ?asovém období p?ipravíte o svojí možnost p?sobit v AdSense – klikání na vlastní reklamy je p?ísn? zakázáno a v naprosté v?tšin? p?ípad? se trestá zablokováním vašeho ú?tu v?etn? všech nast?ádaných výd?lk?. Titulek reklamy m?že být sice lákavý a možnost p?ivyd?lat “sám sob?” pár cent? ješt? více, ale tudy cesta opravdu nevede.

6. Podceňování alternativních reklam – volba zobrazování ve?ejných neziskových reklam AdSense v p?ípad? kdy robot nem?že najít vhodnou reklamu je p?inejmenším kontroverzní. Sice ud?láte dobrý skutek posláním návšt?vníka na n?jaký dobro?inný web, ale váš cíl je pravd?podobn? pon?kud jinde. Je tedy pom?rn? vhodné p?i tvorb? kódu nastavit jako alternativní URL stránku s reklamami n?jaké jiného partnerského programu – vedle obohacení obsahu vám to m?že p?inést alternativní zdroj zisku.

7. Další porušování pravidel - vedle klikání na vlastní reklamy, které je asi nejrychlejší cestou do záhuby, existují i další možnosti porušování pravidel: navád?ní návšt?vník? ke klikání na reklamy (“podpo?te tento web”, “klikn?te si”), psaní o nevhodných a zakázaných tématech (drogy, násilí, warez, gambling) nebo t?eba zobrazování dalších reklamních blok? jiných partnerských program? s kontextuálním cílením spole?n? s AdSense.

8. Šílený design vašich reklam – zatímco vhodnou volbou designu reklam, který pon?kud vystupuje ze zbytku obsahu vašeho webu m?žete p?ilákat pozornost návšt?vník?, použitím n?jaké šílené barevné kombinace zaru?en? díru do sv?ta neud?láte. Pro názornou ukázky takového vzhledu jsem ud?lal následující stránku s jedním odstrašujícím p?íkladem – ur?it? by vás napadli i další nevhodné kombinace…

9. Nevyužívání kanál? – jak jsem již psal d?íve, sledování výkonnosti jednotlivých reklamních banner? pomocí kanál? pat?í k základ?m správné optimalizace výkonu vašich stránek. Díky možnosti vytvo?ení až 200 kanál? m?žete detailn? sledovat každou reklamní jednotku a hrát si s pozicí reklamy, barevnými kombinacemi a r?znými formáty.

10. Snižování trafficu – bez lidí není pro blogy tak d?l?žitá zp?tná vazba a hlavn? neexistuje návšt?vník, který by se mohl ukliknout na n?jakou tu reklamu. Proto vždy v?nujte ?as možnostem zvýšení vašeho trafficu, možnostem propagace vašich stránek, vým?ny odkaz? nebo t?eba zaregistrování do nejr?zn?jších žeb?í?k? a toplist?. Berte vážn? p?ipomínky vašich ?tená??, pište pravideln? zajímavé a originální ?lánky, optimalizujte váš web pro vyhledáva?e. Prostým zkopírováním cizích ?lánk? nebo r?znými nelegálními SEO technikami (link farmy, MFA, redirecty, nelegální obsah atd.) jste na dobré cest? býti zabanováni z výsledk? vyhledáva?? a v takovém p?ípad? m?žete za?ít radši rovnou úpln? od za?átku.