Ješt? p?ed tím než za?nete blogovat…29.December

Mírn? se te? odkloním od Google AdSense a pokusím se vám dát pár základních rád, které byste m?li využít ješt? p?ed tím, než v?bec za?nete psát nebo vytvá?et n?jaký blog.

Naplánování si celého blogu dop?edu vám totiž m?že ušet?it p?knou ?ádku starostí a eventuálních problém?. Je zde totiž mnoho faktor?, které byste si m?li vyjasnit ješt? p?ed tím než se v?bec za?nete poohlížet po n?jakém tom blogovacím systému nebo služb?. Zatímco n?kte?í nadšenci se prost? do blogování vrhnou hlava nehlava, vy byste si m?li nejd?íve v?ci trošku rozmyslet. Pokud tedy nehodláte skon?it jako jeden z milion? neaktivních, nenavšt?vovaných a mrtvých projekt? v mo?i internetu.

Následující t?i tipy jsou pouze tím zákadním, nad ?ím byste se m?li chvilku pozastavit. Ve h?e je mnohem více faktor?, ale ty už se tak n?jak odvodí od samostatného pr?b?hu.

1. Zam??ení blogu

Toto je zdaleka nejd?ležit?jší v?c, kterou byste si p?ed napsáním prvního ?lánku m?li dob?e rozmyslet. Jakkoliv to m?že vypadat reálné, psát o všem se prost? nedá. Musíte si vybrat n?jaké zam??ení, n?jaké téma. A u tohoto tématu byste m?li v pr?b?hu psaní blogu z?stat, nebo ho maximáln? nepatrn? rozši?ovat.

Témat je spousta. M?žete psát o hrách, o po?íta?ích, o fotografování, o kv?tinách. To je jedna z výhod blog?, m?žete psát tém?? o ?emkoliv. A pokud to budete d?lat dob?e, vždy se najde n?jaký ten zájemce, který se bude rád na váš blog vracet a ?íst vaše p?ísp?vky. Ale m?li byste u tohoto oboru z?stat.

Není nic horšího než po ro?ním blogování o mobilních telefonech za?ít najednou psát o tom jak si skv?le za?izujete nový byt. V?tšina technicky založených jedinc? nemá žádný zájem o takovéto informace a o daném oboru nic neví. Samoz?ejm?, m?žete psaní proložit jedním p?ísp?vkem o tom jak skv?lý jste si po?ídili krb, ale stále byste m?li z?stat u toho jednoho tématu.

Jestli vás nebaví psát o n?jakém konkrétním oboru nebo nemáte dostate?né znalosti o ur?ité problematice, m?žete psát klidn? i o všedním život?. Takovéto rozhodnutí ale pot?ebuje n?co navíc, n?jaký ten bonus, p?idanou hodnotu. Tém?? nikoho totiž nezajímá kolik jste si v?era koupili rohlík? nebo jak strašn? otravný byl dnešní den v práci. Tou užitnou hodnotou myslím bu? n?jaký zvláštní styl psaní, vyt?íbený jazyk nebo prost? n?co jiného ?ím zaujmete. Pamatujte, že konkurence je veliká a hlavn? v za?átcích není až tak snadné získat svoje publikum.

M?li byste si také vybrat takové téma, o kterém se dá dob?e psát. Existují obory o kterých m?žete psát vícemén? neustále, každý den, po?ád n?co nového a stejn? se vám nepovede probrat se k jádru problematiky. Druhým extrémem je úzce specializované téma, o kterém se dá napsat pár ?lánk?. Následn? zjistíte, že jste již pokryli celou problematiku tohoto oboru a dál se nedá nic vymyslet. Ani jedna z t?chto dvou voleb není ideální, m?li byste si tedy vybrat n?co mezi.

A hlavn? by vás psaní m?lo bavit. V??te tomu, že po?áte?ní nadšení jednoho ve?era opadne, a z vaší radosti se postupn? stane spúe povinnost. Nápady musí prost? jednou dojít a vy budete mít chu? se vším prásknout. V takové chvíli je opravdu dobré zvážit, co vám blogování p?ináší, pro? to vlastn? d?láte. A bu? n?co po?ádn? p?ekopat, vykašlat se na to, nebo za?ít úpln? odznova. Se správnou volbou tématu a jeho ší?ky byste se však k tomuto okamžiku m?li dostat až po opravdu dlouhé dob?.

2. Nadšení a energie

Druhým d?ležitým elementem hodným chvilky zamyšlení p?ed startem vlastního blogu je vaše nadšení a energie. K tomuto už jsem se okrajov? dostal v p?edchozím bodu – není ale nic horšího, než po pár dnech blogování zjistit, že vás to vlastn? v?bec nebaví a d?láte to spúe z n?jakého donucení nebo falešného p?esv?d?ení.

V takových situacích se nemá cenu nutit nebo n?jak p?emlouvat – ?tená?e to mimochodem v?tšinou poznají na kvalit? ?lánk? sami. Z vašich p?ísp?vk? by m?lo p?ímo sršet nadšení a chu? psát. M?li byste psát s radostí, s o?ekáváním zajímavých komentá??, se zamyšlením nad daným tématem. Toho se dá nejlépe dosáhnout v p?ípad? že vás dané téma zajímá i v život? skute?ném. Hrajete rádi tenis? Pro? nezaložit blog o tenise: profily hrá??, výsledky turnaj?, techniky hry, vaše vlastní úsp?chy. T?ch možností je opravdu mnoho, chce to jenom zkusit.

Naopak výb?rem tématu o kterém tém?? nic nevíte, respektive které vás až tolik nezajímá dojdete velice rychle k únav? z psaní a nový blog asi nebude mít dlouhé trvání. Nev?št? hlavu, podle posledních pr?zkum? takhle kon?í p?es 80% všech blog?, ale vy p?ece chcete být v t?ch zbývajících 20%! Dobrá volba tématu tedy souvisí i s tímto bodem.

V ?eských podmínkách to m?že vyznít sice trošku zvlášt?, ale zkuste si schváln? položit následující otázky:

 • Dokážete si sami sebe p?edstavit jak púete stejný blog za 2 roky?
 • Je pro téma o kterém chcete psát dostate?n? atraktivní?
 • Cht?li byste být povážování za experte nebo alespoň odborníka v daném tématu?

Pokud na tyto otázky odpovíte ano, pak jste na správn? cest? k úsp?šnému blogu. Pamatujte si, že vybudovat populární a navšt?vovaný weblog je dlouhodobá záležitost, ne akce na dva týdny. V?tšina populárních blog? funguje n?kolik let a svojí popularitu za?ali razantn?ji zvyšovat nap?íklad až po 12 m?sících provozu. Vytvo?ení populárního webu opravdu není chvilková záležitost – a bude vás pravd?podobn? stát dost práce a úsilí. Ale pokud je to práv? to, co chcete d?lat, ?emu chcete zasv?tit sv?j volný ?as (a pozd?ji t?eba i sv?j život – mnoho blogger? získalo díky svým stránkám zajímavou nabídku práce nebo je to v dalším život? výrazn? ovlivnilo), jste pravd?podobn? na správné cest?.

3. ?as

Nakonec další velice d?ležitá položka – množství ?asu, které jste ochotni psaní blogu zasv?tit. Blogy, tak jak je v dnešní podob? známe, jsou v naprost? v?tšin? p?ípad? pravideln? aktualizovány. To je d?lá zajímavý, proto se na n? návšt?vníci vrací.

Pokud spustíte nový blog, kam budete psát každý den jeden nový p?ísp?vek, návšt?vníci si zvyknou na takovýto web chodit a budou i do budoucna o?ekávat pravidelné aktualizace. Když pak najednou p?estanete psát, budou chvíli chodit stále. Po týdnu, kdy se bez n?jakého ohlášení neobjeví žádný nový p?ísp?vek už jim to p?ijde divné. Po dvou týdnech si pravd?podobn? ?eknou že jste se na psaní vykašlali, a když nenapúete m?síc nic nového, velice pravd?podobn? si vás smažou ze záložek a v život? už na blog nevkro?í.

Volba frekvence aktualizací je velice významná – na za?átku je to celkem jedno, ale v pr?b?hu ?asu až se blog trošku zab?hne byste m?li z?stat u stálé frekvence. Je celkem jedno jestli to jsou 4 ?lánky za den nebo jeden krátký ale zajímavý p?ísp?vek b?hem 5 dn?, ale vaše publikum si prost? na tento interval zvykne a bude o?ekávat pokra?ování.

Psaní blogu je alespoň v podob? jaké to znám já docela náro?ná záležitost. Napsání zajímavého ?lánku prost? n?jaký ten ?as vezme, a pokud chcete psát pravideln?ji, n?jakou tu hodinku denn? m?že zabrat. Proto je dobré objektivn? zvážit, zda tento ?as máte a zda byste ho nemohli využít n?jak lépe.

Pokud rozjíždít? jeden blog, dá se ta situace ješt? celkem ustát. V p?ípad? že ale spustít? více stránek najednou, nebo si prost? n?jaký ten nový blog p?iberete k b?žícímu projektu, m?žete se dostat do nep?íjemných ?asových problém?, které se pak musí logicky odrazit n?kde jinde. Vždy si pamatujte, že skute?ný život je po?ád mnohem d?ležit?jší než ten virtuální…

Příbuzné články:

 • Žádné příbuzné články

11 komentářů

 1. Moc p?knej ?lánek, rád jsem si ho p?e?etl :) A skute?n? pište hlavn? o tom, co Vás baví, aby samotné psaní bylo pro Vás zážitkem a m?li z te z n?j pocit dob?e provedeného díla (zám?rn? se vyhýbám sousloví “odvedené práce” :) ), a nemuseli se do n?j n?jak nutit :) . Psaní blogu má být koní?kem, a ne povinností.

 2. Díky za p?kný ?lánek. Kdybych si n?co takového p?e?etl, než jsem s blogováním za?al já .. d8-D

  Každopádn? bych ale ne?ekl, že je m?sí?ní výpadek v psaní až takový problém (tedy alespoň na mém blogu). Ob?as bývám opravdu hodn? zam?stnaný v práci a nebo ?eším n?jaké technické záležitosti a tak na psaní prost? ?as není. Díky RSS ale o ?tená?e nep?icházím, prost? na blog p?ijdou, když se objeví nové RSSko .. d8-D

 3. Jj, RSS je dar z nebes, kdo si má pamatovat všechny ty weby, prost? to hodím do ?te?ky a jedu :)
  Jinak skv?lý ?lánek, škoda, že jsem si zpo?átku vybral strašn? úzké téma pro úzký okruh lidí :(

 4. [...] Ak by na vás, kolegovia blogéri, pri¹li splíny z komornej náv¹tevnosti, tu sa dozviete, èo robíte zle. Pre mòa to znamená, ¾e v Novom roku skúsim písa» o tom, èomu rozumiem asi najviac: o umení a popkultúre. U¾ dávnej¹ie mám nachystaný èlánok o komiksoch Watchmen a Hard Boiled, u¾ dávno sa chystám porozpráva» vám o filme Napoleon Dynamite. A mo¾no bude aj graffiti. [...]

 5. http://binarniladin.bloguje.cz/135560_item.html

 6. Pozd?, už bloguji

 7. MzK: Pro? skoro u všech ?lánk? na jakémkoliv blogu publikuješ komentá?, který je naprosto k ni?emu pro nás všechny? Jde ti snad vždy jen o ten odkaz na sv?j naprosto trapný blog, který samoz?ejm? nikdy nezapomeneš vyplnit?

 8. Hlavne abys zacal dodrzovat pravidla zminena v tomhle clanku …

 9. pekny clanek…..:)

 10. Ano, p?kný.

 11. p?kn? napsaný, souhlasím… ?lov?k musí hlavn? chtít, musí to bavit. psát z nudy nebo proto, že to d?lají všichni a je d?sn? in blogovat, to nem?že vydržet.

 12.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.