První šek z Google AdSense13.January

Po v?erejším ?lánku, který vám mohl trochu p?iblížit co všechno musí prob?hnout p?ed tím, než obdržíte vaší platbu z AdSense jsem slíbil popsat také proces vyplacení šeku. Jedná se o jednu ze dvou voleb, jak se k vám vyd?lané peníze mohou dostat. Nebudu to asi zbyte?n? zdržovat, a na rovinu ?eknu že metoda Eletronického p?evodu pen?z na ú?et (EFT) je mnohem lepší variantou. Až donedávna však toto nebylo v naší zemi možné, Google p?idal tuto možnost teprve p?ed n?kolika m?síci a šeky mohou stále n?koho více zaujmout.
Vyplácení odm?n pomocí šek? je v cizin? velice rozší?ené. V?tšina zahrani?ních partnerských program? vám jako neamerickému ob?anovi nabídne pravd?podobn? tuto volbu. Bohužel, ?eské banky a obyvatelé celkov? nejsou na práci s šeky tém?? v?bec zvyklí, a tak se m?že objevit n?kolik problém?.

P?ed tím než odejdete do banky…

Jednoho krásného dne se vám tak m?že ve vaší schránce objevit zajímavá obálka, na kterou jste asi opravdu dlouho ?ekali. P?estože Google sídlí v Americe, šeky jsou odesílány ze Švédska (alespoň tedy podle razítka). Jedná se o obálku formátu A5, v které je jeden p?eložený list A4 obsahující krom? n?kolika informacích o vašich výd?lcích hlavn? šek samotný.

Nazelenalý kus papíru s vodotiskem a n?kolika dalšími ochranými prvky opatrn? odtrhn?te od zbytku papíru – ten m?žete zahodit, není na n?m nic d?ležitého. Šek samotný ale pe?liv? st?ežte, pokud se vám ho povede roztrhnout, polít nebo jinak znehodnotit, m?žete ho rovnou zahodit.

P?ed odchodem do banky byste m?li mít samoz?ejm? z?ízený n?jaký ú?et, na který vám ?ástka z šeku bude p?ipsána. Nejedná se totiž o cestovní šek, který by vám mohla banka na míst? vyplatit v hotovosti – vy budete muset podepsat Dohodu o p?evzetí šeku k nezávaznému inkasu a p?ibližn? po 3 týdnech se vám peníze objeví na ú?t?.

Ob?as ?ekejte problémy

Když jsem n?kdy na za?átku roku 2004 p?inesl první šek do ?eské spo?itelny a požádal o jeho vyplacení, podívala se na m? zam?stnankyn? banky jak na n?jakého afrického k?ováka, jestli to opravdu myslím vážn?. O?ividn? podobný akt nikdy ned?lala a její kolegyn? na tom nebyly o nic lépe.

Nakonec to ale dob?e dopadlo – paní si vytáhla tlustou složku interních návod? a na?ízení, kde našla jakýsi stoh dokument? o proplácení šek?. Asi po p?lhodin? zadávání dat do po?íta?e metodou pokys omyl, opisování r?zných údaj? z šeku a finálního vytišt?ní a podepsání dohody o p?evzetí šeku vše dob?e dopadlo. T?žko ?íct, zda jsem byl více nervózní já (opravdu to nevypadalo že bych mohl n?jaké peníze kdy vid?t) nebo ona. B?hem dvou až t?í týdn? ale opravdu drobná ?ástka p?išla a já m?l obrovskou radost, že to skute?n? funguje.

adsense-sek.jpg

Jak šel ?as, zam?stnankyn? ?eské spo?itelny bu? prošly n?jakým cvi?ením, nebo se prost? postup mechanicky nau?ily. Drobné problémy se sice objevují po?ád (“September je ?íjen nebo listopad?”), ale v?tšinou už to mladé i starší sle?ny a paní zvládají pouze s jednostránkovým návodem ve zkráceném ?asovém intervalu. Jednou se mi dokonce poda?ilo jednu zam?stnankyni rozhodit tak, že si zavolala jakousi vedoucí, která zkušeným postupem celou v?c vy?ídila asi za dv? minuty. Tak by to m?lo vypadat.

K vyplacení šeku budete krom? ?ísla ú?tu pot?ebovat také ob?anský pr?kaz na prokázání identifikace. Tady mohou nastat nep?íjemné problémy, protože na šeku musí být opravdu uvedeno vaše jméno. Pokud jsou šeky vystaveny na firmu, m?li byste se vybavit n?jakým zplnomocn?ním nebo jiným ov??ením že jste opravdu oprávn?n za daný subjekt jednat. V p?ípad? že jméno nebo n?co jiného nebude sed?t vám v 99% p?ípad? šek nikdo neproplatí.

N?co to také stojí

Vyplacení šeku není zadarmo. M?l jsem zkušenost se t?emi r?znými bankami (konkrétn? ?S, eBanka a ?SOB) a všude se poplatek za zpracování pohybuje v podobných relacích: za p?ípsání pen?z na váš ú?et zaplatíte nej?ast?ji 1% ?ástky na šeku, nejmén? však 100 až 150 K?. Horní hranice bývá nastavena v?tšinou na cca 1500 K?, ale to už byste museli mít šek s n?jakými 7 tisíci dolar?, a to se asi v?tšin? lidí hned taknepošt?stí.

Jedná se tedy o ?ástku asi 5 až 8 dolar?, což není až tak hrozné. Stále ale existuje volba p?ímého p?evodu na ú?et, kde nezaplatíte nic. Dejte si pozor, jestli je opravdu všechno správn? vypln?no – za pokus o vyplacení špatn? vypln?ného nebo neplatného šeku jsou docela nep?íjemné pokuty. Jak jsem již zmiňoval, peníze by se na vašem ú?tu m?ly objevit v rozmezí 2 až 3 týdn? od sepsání dohody.

Nakonec ješt? dodám, že peníze jsou p?ed p?ipsáním na ú?et samoz?ejm? p?epo?ítány podle aktuálního kurzu na Koruny. Jedná se ale o devizový kurz pro nákup, který se pohybuje p?ibližn? o necelou jednu korunu pod b?žným kurzem vypisovaným ?eskou národní bankou – nenechte se tedy zmást pon?kud nižší ?ástkou p?i p?evodu. Google ale p?i posílání pen?z p?ímo na ú?et nepoužívá o moc lepší ?ísla, takže tady si moc nepom?žete. Díky stále posilující Korun? navíc m?žete v budoucnu ?ekat trvalé snižování tohoto kurzu a tím i vaší odm?ny. P?eji hodn? št?stí v bance a samoz?ejm? také “tu?né” šeky z AdSense :) .

Příbuzné články:

 • Žádné příbuzné články

40 komentářů

 1. Když je ?e? o t?ch šecích, n?co na motivaci (a závist :-) http://www.shoemoney.com/gallery/d/5222-2/adsensecheck.jpg

 2. Já myslela, že Google posílá výplatu za AdSense na ú?et, ne?

 3. nachberlin: M?žeš si vybrat. Pokud nemáš ú?et, pošlou ti šek.

 4. Se šeky mám taky dobrou zkušenost. Nyní jsem už p?ešel na PayPayl protože je to rychlejší, ale dokud jsem si nechával posílat peníze šekem tak se na m? v Komer?ní bance dívali tak zvláštn?. Poprvé se tam seb?hly asi ?ty?i ženské a ?ešili co s tím :) .

 5. Poprvé v život? si nep?eji, aby ?eská koruna posilovala…

 6. Tak to bude lepší asi ten p?evod na ú?et, bez poplatk?, 8 dolar? je dost

 7. 2Petr Brádler: Pokud si chceš ješt? víc užít, vem šek a zaje? do n?jaký vesnický pošty kde lišky dávaj dobrou noc a cht?j ho proplatit (pošta má na každý pobo?ce Poštovní spo?itelnu). To by byla teprv sranda.

 8. Je možné Google AdSense používat, když ?lov?k nemá živnostenský list?

  Na netu jsem ?etl, že ano, ale zároveň jse našel i tohle:

  Otázka: Dobrý den! Vlastním internetovou stránku, kde mám umíst?né placené odkazy od zahrani?ní spole?nosti cj.com, která mi každý m?síc zasílá šekem ?ástku, kterou mé banner vyd?laly. Jak bych m?l platit z tohoto p?íjmu dan? v p?ípad?, že nejsem nijak jinak výd?le?ný a nejsem ani fyzická osoba. Jakou roli v tomto p?ípad? hraje smlouva ?R s USA o dvojím zdan?ní? Do jaké ?ástky, jako student, nemusíme daň? v?bec platit? D?kuji

  Odpov??: Zde se z?ejm? nejdená o p?íležitostný p?íjem, protože, jak sám púete, Vám plyne pravideln? každý m?síc. Proto se sdomnívám, že musíte mít na tuto ?innost živnostenské oprávn?ní, protože se jedná o soustavnou ?innost za ú?elem zisku, což jsou zanky podnikání. Potom budete tento p?íjem danit podle §7 ZDP (viz. naše webové stránky, sekce zákony). Jako student nebudete muset uplatnit minimální základ dan? (viz. §7c, odst.4, písm. e) ZDP tamtéž) a dále si vypo?tenou daň z p?íjm? snížíte o ?ástku 2400,– K? (viz. §35ba, odst.1, písm.f) ZDP tamtéž).
  Odpovídal: Dytrich Petr, JUDr.

  Jak to tedy je?

 9. dane a adsense jsou velkym problemem, zatim nikdo prilis nevi jak se k tomu postavit. muj nazor je takovy, ze zivnostensky list nepotrebujes ale prijmy musis normalne danit stejne jako kazdy jiny prijem. jelikoz je google americka spolecnost a s USA mame uzavrenou smlouvu o dvojim plneni, nemusis platit DPH. dan z prijmu take nemusis platit, pokud neprekrocis urcitou castku za rok (cca 15 tisic Kc). ze zakladu dane lze dale odecist napriklad polozky na studenta a dalsi danova zvyhodneni…

  nejlepsi by asi bylo kdyby nekdo zasel na financni urad a nechal si to detailne vysvetlit. problem je v tom, ze urednice na financnim urade vetsinou pomalu nevi ze existuje nejaky internet a uz vubec ne AdSense…

 10. to Hannes:
  Dle mého názoru nemáte pravdu, na každou opakovanou výd?le?nou ?innost je pot?eba Živnostenský list a v?bec s tím nesouvisí Google ani AdSense.
  Prost? máte pravidelný p?íjem z reklamy na svém webu a je úln? jedno, zda od p?ímého inzerenta ?i reklamního sytému.
  My na to t?eba máme p?edm?t podnikání “Reklamní ?innost a marketing”.

  Jestliže tady chcete radit bloga??m ohledn? AdSense a živit se tím, m?l byste Vy zavolat na Fina?ní ú?ad (dá se i anonymn?) a sd?lit to svým ?tená??m, ne oni Vám.
  Nebude-li vyjád?ení ú?edníka jednozna?né (ideáln? odkaz na p?íslušný paragraf), m?l byste k tomu ?lánku podotknout, že si to stejn? každý MUSí ov??it u svého správce dan?, protože n?kdy m?že ú?edník v Praze bohužel mít jiný názor, než ú?edník v Brn?.
  Pokutu pak nedostanete jedin? tehdy, když budete mít k dané problematice písemné vyjád?ení od svého správce dan?.

  Kdo tedy nemá p?íslušný Živnostenský list, porušuje zákon, kdo nep?iznává p?íjmy z podnikání porušuje zákon a to jsou už dost závažné p?estupky.
  Otázkou je, zda na to m?že finan?ní ú?ad p?ijít, když vám chodí peníze na soukromý ú?et, ale sta?í nap?. jeden závistivý ?ech co vidí AdSense na Vašich stránkách, jeden teplý bonz a jedete …

 11. to je prave problem, ty prijmy totiz nemusi byt az tak pravidelne, nekomu prijde sek treba jednou za pul roku az se nastrada tech 100 dolaru, nebo treba vubec neprekroci onech 15 tisic – je to opravdu nazor proti nazoru, spousta lidi si stoji za tim ze na to zadny zivnostensky list neni potreba. konec koncu, jsou tady urcite stovky nezletilych jedincu kteri adsense taky pouzivaji a o nejakych danich asi nemaji ani tuseni…

 12. Téma živnos?áku a Adsense je zajímavé a uvítal bych na toto téma ?lánek.

  M?j názor: živnos?ák není pot?eba, nebo? já žádnou ?innost nevyvíjím (veškerou ?innost d?lá Google). P?íjem je nutné zdanit jako p?íjem ze zahrani?í.

  Dále: nap?. ADFox p?i registraci dává p?ímo na výb?r, jestli jste podnikatel nebo ne, viz: http://www.adfox.cz/zajem.phtml

  A také tato debata: http://www.lupa.cz/clanky/ireklama-cz-na-penize-si-pockate/nazory/
  http://diskuse.jakpsatweb.cz/?action=vthread&forum=14&topic=41407

 13. > Prost? máte pravidelný p?íjem z reklamy

  Výd?lek si nechávám posílat jednou za rok. Je to pravidelný p?íjem?

 14. No, na každý p?íjem by v první ?ad? m?la být sepsána smlouva podle Obchodního zákoníku. Googlu jsem nic nepodepisoval, t?žko ?íct, jestli jde uzav?ít smlouva n?jakým vypln?ním formulá?e a kliknutím. M?la by to být smlouva typu pronájmu ?ásti webu, dohoda o pracovní ?innosti a tak podobn?. Nevím, jaký typ smlouvy se na reklamu vztahuje. De facto je to stejné, jako když si za p?tikilo m?sí?n? necháte nalepit na auto reklamu.

 15. > M?la by to být smlouva typu pronájmu ?ásti webu

  Já ale žádnou ?ást webu nepronajímám, pokud na reklamy nikdo neklikne, nic za jejich umíst?ní na webu nedostanu.

  > No, na každý p?íjem by v první ?ad? m?la být sepsána smlouva podle Obchodního zákoníku.

  V tom p?ípad? by ?eské systémy jako AdFox apod. stály mimo zákon.

 16. to miro:
  Vy pronajímáte Google reklamní plochu na svém blogu, není v tom v?bec žádný rozdíl oproti tomu, když my pronajmeme reklamní prostor v našem magazínu mediální agentu?e a ta na n?j umístí sv?j kód s reklamou T-Mobile.

  Pravidelný p?íjem rozhodn? neznamená zda 1x týdn?, m?sí?n? ?i ro?n?.

  Nejsem právník, ale my prost? p?íjmy za reklamu zdaňujeme a máme i p?íslušnou živnost, takže je mi zcela jedno, jaký názor mají jiní laici r?zn? po webu uveden.
  Jen se snažím poradit v zájmu t?ch, co zákon porušovat necht?jí, aby se rad?ji zeptali svého správce dan?, protože p?ed p?ípadnou pokutou vás SAMOZŘEJM?š žádná výmluva typu “vždy? to psal jakýsi nick KingKong n?kde na blogu, že dan? platit nemusím” NEZACHRíNí.

 17. Jarek: takže tvrdíte, že AdFox porušuje zákon, když umožÅˆuje registraci lidem bez ŽL?

 18. Jarek: já ale nikomu nic nepronajímám, pronájem je p?íjem za poskytnutí prostoru.

 19. jarek ma v podstate pravdu jen se mozna trochu nepresne vyjadruje. nejde ani o to, zda se jedna o opakovany prijem, jako o opakovanou/pravidelnou cinnost za dosazenim prijmu. rozhodne to neni prilezitostna cinnost – viz. zakon ?. 455 / 1991 Sb. §2 “Živností je soustavná ?innost provozovaná samostatn?, vlastním jménem, na vlastní odpov?dnost, za ú?elem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.”

  doporucuji na prijmy z reklamy na internetu mit vystaven ZL na ‘marketing a reklama’ a uctovat pouze danovou evidenci pausalnimi vydaji. je to jednoduche a rychle. v opacnem pripade se jedna o poruseni zivnostenskeho a financniho zakona…

 20. >No, na každý p?íjem by v první ?ad? m?la být sepsána smlouva podle Obchodního zákoníku.

  nemate pravdu, prijmy nemusi vznikat na zaklade pisemneho smluvniho vztahu – to je vicemene jen ochrana pro smluvni strany. zde ale krizite dva zakony (resp. tri) – zivnostensky / financni (a obchodni zakonik)

  doporucuji se obratit na jina odbornejsi fora s temito otazkami.

 21. Dejme tomu že mi p?tkrát za rok p?ijde na ú?et n?jakých 100 dolar? za adsense. Nemám ŽL, nikomu o tom ne?eknu. Jak na to m?že n?kdo p?ijít a co mi m?že?

 22. miro: Tvrdím, že: “Nejsem právník” …

 23. Vlado:
  Sta?í ?íst, co padlo výše: “sta?í nap?. jeden závistivý ?ech co vidí AdSense na Vašich stránkách, jeden teplý bonz a jedete …”.

 24. Myslíte že naše finan?ní ú?ady ví co je adsense a že jsou schopné kv?li tomu pátrat až n?kde v americe?

 25. A když mi pošle google jen tak peníze na ú?et, bez faktury ?i dokladu, beztak to nejde dát do ú?etnictví.

 26. od te doby, co ti tady zablokovali adsense, uz nechrlis skoro zadne clanky…cim to je?!

 27. 2 Misak: mel jsem ted dost prace se zkouskama, pak jsem jeste stacil odjet do francie a ted cekam jestli mi ten ucet zase odblokuji :) ale zadny strach, pokracovani bude…

 28. Hannesi, m?l bych dotaz. Jakým zp?sobem dáváš p?íjmy z adsense do ú?etnictví, když google neposílá žádnou fakturu, ani ty jemu. Díky.

 29. 2vlado: mam na to jednu fajn ucetni – ale popravde moc netusim jak to probiha, vzhledem ze se jedna o poskytovani nekolika dalsich sluzeb. nedavno jsem odevzdaval nejake seznamy prijmu, obcas podepisu ruzne formulare a zaplatim urcite poplatky, ale jak rikam, mam na to lidi.

 30. Na ceskom (a zrejme aj slovenskom) internete je kopa suckerov, ktori jakziv nespustili jeden jediny dynamicky web (ktory by od zaciatku do konca sami vytvorili) okrem svojich blogov a pritom sa pasuju za internetove celebrity a vystavuju svoje nestovicove ksichty na kdojekdo.info :)

  Zaujimave je ze kdojekdo.info po tom co sa o nom promptne zmienil filozof akosi nefunguje hehe.

  Ja budem brat prvykrat tento mesiac. Pytal som sa na to svojej tiez sikovnej uctovnicky. Kedze chcem mat papiere v poriadku vystavim Google normalnu fakturu, pricom pouzijem udaje na ich webe. Co s nou spravia je ich problem, ja chcem mat vsetko tip-top.

 31. 2Hannes: Mohl bys to od ú?etní zjistit a ud?lat ?lánek? 2Mizu: Není jen tak jednoduché vystavit fakturu n?jaké americké firm? a poslat jim to. Navíc ti nebudou sed?t datumy, když jim fakturu vystavú až poté, co ti dojdou prachy na ú?et. A vystavuješ jim fakturu na koruny nebo dolary? Podle ?eho po?ítáš kurz? Ten p?íjem pak danú klasickou sazbou nebo jako p?íjmy ze zahrani?í?

 32. presunul jsem komentare pod vhodnejsi clanek kde uz byla diskuze o tomto tematu. a vlado, ano, zkusim se zeptat a neco o tom napsat, asi to bude zajimat vice lidi…

 33. Tieto detaily neovladam, viem len ze sme sa dohodli ze fakturu budem robit, ake dostanem pokyny neviem. V kazdom pripade je lepsie aspon sa pokusit doklad vystavit, ako mat na ucte platbu a hrat pred DU mrtveho chrobaka ze neviem odkial to je:)

 34. Inak v biznise sa bezne vystavuju faktury za uz zaplatene sluzby ci produkty. Na to nic nie je. Aj ja dostavam faktury “Uhradene / Neplatte” :)

 35. Popsal jsem situaci u?itelce ú?etnictví a ekonomiky na vysoké škole a došla k názoru, že pokud si s google adsense nevyd?lám více jak 20000 k? ro?n?, tak se jedná o “p?íjem z p?íležitostné ?innosti podle § 10 Zákona o Daních z p?íjmu”. Nemusí na to být ŽL a takový p?íjem se nedaní ani nevykazuje do daňového p?iznání.

 36. Ješt? p?íklad z jiného webu o daních:

  Poplatník sehnal pro podnikatele v roce 2004 zakázku a na základ? vzájemné dohody s ním obdržel provizi ve výši 10 000 K?.

  Nebyl uzav?en žádný pracovn?právní pom?r a ani nešlo o obdobný pom?r, kde by p?i výkonu práce pro plátce p?íjmu byl poplatník povinen dbát p?íkaz? plátce. Poplatník nemá také živnostenské oprávn?ní na zprost?edkovatelskou ?innost, protože tuto ?innost nevykonával soustavn?.

  Jde tak o p?íjem z p?íležitostné ?innosti podle § 10 ZDP.

  Je to analogie ke google adsense. Nemám na reklamní ?innost ŽL, google mi dává provizi.

 37. No, dovolím si p?ipomínku k posuzování “p?íležitostnosti”. Zákon hovo?í o p?íležitostné ?innosti, ne o p?íležitostném p?íjmu. Analogicky tedy pokud obchodní cestující ud?lá kšeft jednou do roka, je to jeho problém, ale ?innost vyvíjí celoro?n?. Ostatn?, výplata nashromážd?né ?ástky je v?c technická, ale ty fufníky se na virtuálním google-ú?tu shromaž?ují postupn?, tak jak postupn? provádíte reklamní ?innost pro klienty Googlu (za provizi). M? z toho prost? vyplývá ta mén? oblíbená varianta – živnos?ák, dan?ní a tak…

 38. Myslím že je to p?íležitostná ?innost. Když posoudíte výše zmiňovaný p?íklad, kdy n?kdo získá odm?nu za dohození kšeftu podnikateli, tak nikdo nebude zkoumat, jak dlouho mu ten kšeft shán?l. Prost? sehnal, zinkasoval a šmytec. To samé, jako když n?kdo opraví sousedovi podnikateli auto – taky ho m?že opravovat týden nebo rok, pak jen zinkasuje odm?nu. Hlavní je podmínka, aby na tuto ?innost NEM?šL živniostenský list, pak by o p?íležitostnou ?innost nešlo. Jak ?íkám, toto mi sd?lila profesorka ekonomiky a ú?etnictví u nás na vysoké, když jsem se s ní na toto téma bavil. Pokud vám vaše ú?etní ?i daňová poradkyn? tvrdí n?co jiného, rád se p?iu?ím. Jinak ohledn? st?ádání fufník?… Já JEDNORíZOV?š umístím na web reklamu a tím to pro m? kon?í. Už pak nevyvíjím žádnou soustavnou ?innost ohledn? umís?ování reklamy. Je to analogie, když vám firma za poplatek nalepí na auto reklamu – dá vám t?eba p?t tisíc, že ji tam budete mít rok. Taky po vás nikdo nechce živnostňák – vy to budete mít jako p?íležitostný p?íjem a firma je ráda že to na “Dohodu o p?íležitostném výd?lku” dá do náklad?. Jo, ješt? n?co. Jako p?íležitostný p?íjem se to posuzuje ješt? když na to není uzav?ena žádná smlouva podle obchodního ?i ob?anského zákoníku. Vy jen dáte na web reklamu a Google už vás pak nenutí v tomto sm?ru vyvíjet jakoukoli ?innost a je jen na vás, kam reklamu dáte, jak dlouho ji tam budete atd.

 39. 2 Vlado: Shodneme se asi na tom, že je t?eba mít n?jaké závazné rozhodnutí. Ideální by bylo soudní, ale tak daleko asi ješt? nejsme. Bohužel, názor ú?edníka, by? z finan?áku nebo VŠ, je po?ád jen názor (v právním stát? zákony nevykládají ú?edníci, ale soudy). Ale tuhle praxi znám a v dohledné dob? se, p?edpokládám, u nás nezm?ní.

  Jinak práv? v tom výkladu je podle m? jádro pudla: zmiňované vylepení reklamy na auto samo o sob? nic nevyd?lává, vyd?lává ježd?ní – její ukazování. Instalace reklamního kódu na stránku je nutný p?edpoklad, ale tu stránku musíte mít vystavenu, PROVOZOVAT (najmout) server, který ji furt a opakovan? vystavuje, patrn? v pr?b?hu budete d?lat n?jaké zm?ny nastavení, resp. p?idávat další stránky s reklamou.

  Abyste mi rozum?l, nemám v úmyslu kazit Vám (ani sob?) možnost výd?lku, jen jsem cht?l konfrontovat možné pohledy na tuto v?c. V?tšina lidí kolem Adsense (stejn? jako u mnoha dalších podobných v?cí na webu) se zatím tvá?í, že je to OK, a že to zatlu?ou. Nikomu se nechce vstoupit (m? už opakovan?) do opruz kole?ka ú?etnictví, ú?ednických buzerací, daní a finan?ních byrokrat?. Řešení ale nevidím jako “Dy? na to nikdo nep?íde…”

 40. “zmiňované vylepení reklamy na auto samo o sob? nic nevyd?lává, vyd?lává ježd?ní ” – pokud ve smlouv? bude podmínka, že musíte ujet tolik a tolik kilometr? s reklamou na aut?, už to není P?íležitostný výd?lek, ale už byste na to musel mít jinou smlouvu (Provedení práce). Ale to se do podobých smluv nedává, stejn? tak nejste s google dohodnutí, kolik minimáln? musí vaše stránky shlédnout ú?astník?, nebo kolik musí být minimáln? kliknutí, to je jen na vás. Je to ekvivalent, jako když t?eba mám p?íležitostný výd?lek s roznášením leták? – firma mi dá tisíc leták? s tím, že je mám roznést do schránek ve m?st?. Ale už mi ne?íká kdy p?esn? to mám roznést a do jakých schránek to mám hodit, proto se uzavírá “Dohoda o p?íležitostném výd?lku”. Pokud by tam bylo “budete roznášet od 8 do 12, do p?esn? t?chto schránek”, už by to bylo na dohodu o Provedení práce.

  Pokud mi Google nepošle žádnou dohodu o provedení práce, pracovní ?innosti, pracovní smlouvu, kupní smluvu ?i cokoli podobného, pak si myslím, že jediné, co lze uplatnit, je P?íležitostný výd?lek.

  Nejde spúe tedy ani o to, zdali musíte mít ŽL, ale jak ?ástku zdanit.

  Zákon o daních s p?íjm? pamatuje na to, aby kv?li každé (s prominutím) “kravin?” nemusel být ŽL, proto existuje P?íležitostný výd?lek. Tím si p?íležitostn? m?žete vyd?lat maximáln? 20tis ro?n?, aniž byste na tuto ?innost museli mít ŽL a nemusíte to uvést do daňového p?iznání (sousedovi spravíte auto, známému za úplatu p?einstalujete PC apod, nalepíte si na auto reklamu…). Osobn? si myslím, že sem spadá i adsense, ale jak jste ?ekl, než bude n?jaký precedens, tak t?žko spekulovat.

 41.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.