Jaké je “dobré” CTR v AdSense?30.December

Je tady další pokra?ování cyklu nej?ast?ji kladených otázek nových uživatel? Google AdSense. V p?edchozích ?láncích jste si mohli p?e?íst Jak ?asto aktualizuje AdSense statistiky a Kolik lze vyd?lat za jedno kliknutí na reklamu.

Další z velice ?astých otázek za?ínajících uživatel? je Kolik procent je v AdSense dobré CTR. CTR se rozumí Click Through Rate, aneb míra prokliku na vaší stránce (viz. slovní?ek). Toto ?íslo udává kolik procent vašich návšt?vník? klikne p?i procházení webu na reklamní blok a p?inese vám tak n?jakou provizi.

Na za?átek by asi bylo dobré ?íct, že odhalování p?esné míry vašeho CTR je v rozporu s pravidly služby AdSense. M?žete sice zve?ejňovat celkový výd?lek, ale konrétní ?ísla CTR by m?la z?stat utajena. Budeme se tak omezovat pouze na hodnoty zaokrouhlené v procentech, které by nám m?ly pro ú?ely tohoto ?lánku sta?it.

Není vejce jako vejce…

Základní problém p?i odpov?di na tuto otázku se naskýtá hned v úvodu. Každý blog, nebo web je totiž zcela unikátní, jedine?ný. Z tohoto d?vodu je tém?? nemožné porovnávat míru prokliku mezi jednotlivými blogy nebo projekty (stejn? jako všechny ostatní statistiky AdSense). Míra CTR je totiž ovlivn?na obrovským množstvím faktor?, které se budou ve v?tšin? p?ípad? diametráln? lišit. To pak snadno zp?sobí rozdílné CTR i u relativn? podobných web?.

Zde je seznam faktor? ovlivňujících CTR, zároveň odpovídající na otázku pro? je takový problém porovnávat tyo hodnoty u více web?:

CTR se odlišuje podle tématu – toto je asi nejd?ležit?jší poznatek, o kterém jsem se již párkrát zmiňoval. R?zné zam??ení vašeho webu s sebou nese také r?znou míru prokliku. Šel by zde op?t aplikovat p?íklad, který jsem uvedl v ?lánku o odm?n? za jedno kliknutí – zákazník hledající n?jaký specifický výrobek s úmyslem koupit ho asi bude klikat na reklamu mnohem ?ast?ji než regulérní ?tená? vašeho blogu, který každý den kliknutím na váš blog v záložkách o?ekává nový ?lánek, ale nechce nic kupovat.

M?žete mít tedy vzhledov? i naprosto shodné blogy, se stejným designem, se stejnými reklamními formáty – ale díky rozdílnému zam??ení budou mít diametráln? odlišné CTR. Vezm?me t?eba weblog pojednávající o nelegálním stahování, kde už z principu uživatel odmítá n?co kupovat nebo za n?co platit. Na stran? druhé stránka o za?izování domácnosti, s odkazy na internetové obchody, doporu?ením r?zného zboží a návody na vylepšení vašeho bytu. Je naprosto z?ejmé, že v druhém p?ípad? bude mít takovýto projekt vyšší míru CTR, nehled? na všechny další faktory.

CTR se zvyšuje s relevantními odkazy – je asi zcela z?ejmé, že weblog o luxusních perech bude mít vyšší míru prokliku, pokud se na n?m budou zobrazovat reklamy na toto zboží t?eba v n?jakém papírnictví, než když se ?ist? náhodou objeví reklama na psí žrádlo. To je momentáln? menší problém ?eské verze AdSense – zadavatel? reklamy ješt? není tolik, a tak míra relevance odkaz? ob?as trošku pokulhává. Sledovat jsem to mohl i na tomto webu, kde se ob?as objeví odkazy absolutn? nesouvisející s tématem. Taková reklama pak výrazn? snižuje CTR a celkové výd?lky.

CTR se m?ní s ro?ním obdobím – stejn? jako obchodní ?et?zce mají n?kolikanásobné tržby p?ed Vánocemi, i váš blog m?že zažívat r?zné výkyvy podle ro?ní doby. Pokud púete o n?jakém produktu který se dá zakoupit, je dost pravd?podobné že práv? v adventním ?ase, kdy lidé shán?jí dárky, bude míra proklik? mnohem vyšší. Stejn? tak stránky o zimním vybavení budou pravd?podobn? vyd?lávat mnohem více v zim?, když je venku sníh a lidé se poohlížejí po novém oble?ení, lyžích atd.

Zde ovšem nyní op?t trošku narážíme na limitaci ?eského trhu, který není ješt? tak rozvinutý. V budoucích m?sících se ale se zvyšujícím se po?tem inzerent? bude i tento d?vod více projevovat – momentáln? se jedná spúe o efekt zahrani?ních stránek.

CTR závisí na vaších ?tená?ích – na tento d?vod t?žkého ur?ování míry prokliku jsem již narazil o pár ?ádk? výše. Weblog s pravidelným zástupem ?tená??, kte?í stránky kontrolují tém?? každý den bude mít pravd?podobn? nižší CTR než jiný web s ?tená?i p?icházejícími hlavn? z vyhledáva??. Když je uživatel na n?jaké stránce poprvé, je vždy vyšší pravd?podobnost že se “uklikne”, t?eba i kv?li tomu že není na design webu zvyklý a vy máte reklamní banner dob?e “zamaskovaný” mezi ostatními odkazy. Toto je velice známá v?c a mnoho obchodník? tak dává p?ednost trafficu z vyhledáva?? (kdy je jasné že uživatel n?co hledá) p?ed návšt?vníky odkazovanými z n?jakého jiného webu.

CTR závisí na designu a umíst?ní reklam – o tomto faktoru není pochyb, vhodné umíst?ní a stylizace reklamních banner? dokáže ud?lat opravdu velký rozdíl. Platí zde pravidla o volb? vhodných barev, stejn? jako o umíst?ní reklam (t?žko vám n?kdo bude n?jak masivn? klikat na banner ležící na samém konci stránky, kam v?tšina návšt?vník? ani nedoscrolluje). O vhodném umíst?ní reklamních blok? chystám detailní ?lánek.

CTR závisí na designu webu – o tomto také není pochyb, profesionáln? vypadající web s vhodn? umíst?nou reklamou dokáže vždycky vypordukovat více kliknutí než zmatený, blikající a všemi barvami hrající rádoby blog. Mnoho administrátor? se snaží ješt? CTR mírn? pomoci nap?íklad umíst?ním obrázk? k reklamám, vynecháním volného místa kolem panelu s reklamami nebo stylizací pozadí (reklama pak vypadá nap?íklad jako novinový výtisk). Toto jsou ale spúe pokro?ilé techniky, které vás nyní nemusí až tolik trápit, zam??te se spúe na vylad?ní celkového vzhledu webu.

CTR se liší podle dalších možností kliknutí – tento faktor m?že sehrát velice významnou roli p?i závare?ném s?ítání vašeho CTR. Dalšími možnostmi kliknutí myslím po?et dalších odkaz? krom? reklam AdSense na vašem webu – jedná se hlavn? o linky na cizí weby. P?i kliknutí na web sm??ující na váš web se obvykle zobrazí další reklama, takže o možnost výd?lku nep?icházíte, v p?ípad? že ale odkaz sm??uje na úpln? cizí web obvykle p?icházíte o potenciálního zákazníka.

P?edstavte si nap?íklad situaci, kdy na ur?ité stránce webu nejsou žádné další odkazy. Řekn?me treba n?jaký b?žn? dlouhý a zajímavý ?lánek a k tomu jeden v?tší blok reklam, žádné další odkazy. ?tená?, který na takovou stránku p?ijde má po p?e?tení ?lánku vícemén? možnost bu? zmá?knout tla?ítko zpátky, stránku úpln? zav?ít, nebo kliknout na reklamu. A velice ?asto se d?je práv? poslední varianta. Mnoho webmaster? tohoto využívá, musíte ale mít dost specifický web, který by absencí jakýchkoliv dalších odkaz? p?íliš netrp?l.

Toto jsou tedy faktory ovlivňující míru prokliku na vašem webu. Není jich málo a existují i n?které další, postranní, o kterých jsem se ani nezmiňoval. Je tedy asi jasné, že ?íct n?jakou ideální hodnotu CTR se prost? nedá, bude se lišit u každého projektu.

P?esto existují ur?ité hodnoty, do kterých se vejde v?tšina web?. Existuje n?kolik blog?, u kterých je míra CTR pod 1%. Tyto jsou ale spúe v menšin?, u v?tšiny blog? se CTR pohybuje v rozmezí 2-5 %. Ano, dv? až p?t procent pokud provedete ur?itou optimalizaci stránek, umístite vhodné reklamní formáty a dob?e je sladíte s okolním designem.

A k jakému CTR jste se zatím dostali vy?

Příbuzné články:

 • Žádné příbuzné články

12 komentářů

 1. Má zkušenost s CTR je od 2% do 4%, pomocí kanál? se snažím trochu sledovat hodnoty jednotlivých typ? reklamních blok?.
  CTR na provozovaném fóru permanentn? nízká (hodn? pod 1%)
  Chystáte n?jaký p?ísp?vek o dan?ní výnos? z adsense ? Pokud možno z pohledu fyzické osoby.

 2. obecne nizke CTR na diskuznich forech je znamou veci, urcite se o tomto nekdy rozepisu. o problematice daneni vydelku z adsense take urcite prichystam nejaky ten clanek – podle letmeho pruzkumu je to momentalne asi nejvetsi neznama mezi novymi ceskymi uzivateli AdSense.

 3. Bohužel se to nesmí dle pravidel zve?ejňovat, ale když už jsi to na?al, tak na svém webu mám CTR pod hranicí 1%, což mi vzhledem k p?ítomnosti relativn? slušných odkaz? p?ijde sakra málo :(

 4. 2Hannes: pls smaž tu ten m?j p?edchozí komentá?, nem?la tam být uri, ale n?jak se tam dostala, díky…

 5. dal jsem tu url pryc, zadny strach :)

 6. Ta nízká míra CTR na diskuzních fórech se týká i diskuzních fór kde chodí 90% lidí z vyhledáva???
  T?ším se na ten ?lánek o CTR na diskuzních fórech :)

 7. hojn? využívám kanály na sledování r?zných str. a rekord je 11% (dlouhodob?jší)

 8. Pokud se dobíráte b?žn? k hodnotám okolo 2-5%, pak gratuluji, nicmén? pr?m?rné hodnoty (pr?m?rováno p?es všechny možné typy web?) budou nejspúe mnohem níže. Na základ? r?zných vyhodnocení reklamních kampaní a na základ? n?kterých p?edchozích ?lánk? o tomto druhu reklamy bych b?žnou míru prokliku odhadoval spúe okolo 0.3-0.5%. Cokoliv p?es 2% bych tedy považoval za velmi slušný výsledek (samoz?ejm? je to t?eba posuzovat vzhledem k zam??ení webu, u komer?n? orientovaného obsahu to nemusí být naopak nijak zvláš? vysoká hodnota).

 9. 2 Bochi: hodnoty ktere uvadite jsou asi bezne pro klasicke weby – u weblogu je mira prokliku pri spravnem nasazeni reklam vzdy o neco vyssi. naopak CTR kolem 11% jak napsal k800 je vysoce nadstandardni pro temer jakoukoliv prezentaci a docela by me zajimala konkretni adresa takoveho webu – mel bych dokonce podezreni na specialni MFA web

 10. Po prvních 14 dnech provozu AdSense mohu potvrdit zde uvád?né teorie, ?ím menší a horší web, tím v?tší CTR.

  Je to pro mne naprosto demotivující d?lat 6 let magazín, když s dv?ma tisíci ?lánky a minimálním CTR ud?lá denn? zisk jen dvojnásobný než 1 (slovy JEDNA) p?edesílám nepodvodná HTML stráne?ka s devítinásobným CTR.

  Takže nejvíce nevyd?lá ten kdo se snaží poskytovat obsah a nabídnout svým ?tená??m t?eba 7 tématicky souvisejících ?lánk?, ale ten, kdo umí p?ilákat nejvíce lidí z vyhledáva?? a hned po p?íchodu je donutí odejít jinam, tedy kliknout na reklamu AdSense …

 11. >ale ten, kdo umí p?ilákat nejvíce lidí z vyhledáva?? a hned po p?íchodu je donutí odejít jinam, tedy kliknout na reklamu AdSense …

  To se kryje s hlavním zám?rem webu, reklama by m?la být užite?ná a nem?la by nikoho nutit. Naopak cílem je, aby uživatel p?išel znovu.

 12. to Šimon Grimmich:
  To jste p?esko?il o stupeň dál, psal jsem že mne mrzí, že pro nejvyšší ziskovost asi nemáme d?lat stovky užite?ných ?lánk? pro naše ?tená?e, ale pokud možno jen jeden a pak je ideáln? odlifrovat n?kam na reklamu a ne nap?. na další “Související ?lánky”, což jsou odkazy, které jsme považovali za užite?nou službu našim ?tená??m.
  Nap?. uživatel si k nám z vyhledáva?e p?ijde p?e?íst recenzi notebooku ASUS a my mu nyní doporu?íme si p?e?íst i recenzi konkuren?ního Aceru.
  V zájmu maximalizace zisku bych však m?l odkaz “Související ?lánky” pod recenzemi zrušit, nenabízet ?tená?i t?eba lepší konkuren?ní model, nechat ho žít v nev?domosti a poslat ho kliknout si na reklamu koupit si první notebook, který ho napadl.
  Hurá, my máme stejn? vysoký clickrate jako mají obvykle šikovní bloge?i, ale ?tená? pak 3 roky nebude se svým notebookem spokojen na 95%, ale t?eba jen na 85%. Je to v po?ádku?

 13.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.