AdSense: vybíráme správný design reklam30.December

Jednou z nejzásadn?jších v?cí které je pot?eba promyslet p?ed nasazením reklamních blok? (nebo i odkazových jednotek) na váš weblog ?i web je rozvržení barev. Mnoho reklamních systém? v?bec nenabízí možnost m?nit barevné podání ?i vzhled reklam, nebo si m?žete vybrat pouze z omezeného množství barev ?i p?eddefinovaných vzhled?.

Google je ale v této oblasti mnohem vst?ícn?jší. V AdSense si totiž m?žete zvolit všechny barvy sami a kompletn? tak ovlivnit finální vzhled reklamního bloku. A v??te tomu, že barevné podání hraje velice významnou roli v po?tu proklik? a výsledném CTR daného reklamního bloku.

Google nyní umožÅˆuje v zásad? dv? možnosti: bu? si vyberete jednu z n?kolika p?eddefinovaných palet, která se hodí do vzhledu vašeho blogu, nebo si pohrajete s nastavením a barvy si zvolíte sami. V minulosti existovalo v AdSense obrovské množství barevných palet, b?hem let ale Google tento po?et zredukoval na minimum a nyní tak uživatele sm??uje spúe k tvorb? vlastního barevného podání.

adsense03.gif

AdSense umožÅˆuje vybrat p?t barev pro p?t r?zných element?: ráme?ek, pozadí, titulek, text reklamy a URL. Kliknutím na barvu vedle každé z t?chto položek p?i tvorb? kódu si m?žete vybrat jednu z p?ednastavených voleb v barevné palet?. V?tšina webmaster? ale asi využije spúe možnost zadání p?esného hexadecimálního kódu, tak aby dosáhli vlastní požadované barvy.

Trendy

Existuje mnoho názor? a pohled? na optimální design reklam, takže nelze úpln? jednozna?n? ?íct jaké nastavení je nejlepší. V poslední dob? se ale tém?? výhradn? používá možnost splynutí reklamy s designem stránky, takzvaný “blended look“.

Takový design reklamního bloku se vyzna?uje splynutím barevného podání se zbytkem designu stránky – nejd?ležit?jší roli hraje odstran?ní ráme?ku (respektive nastavení na stejnou hodnotu jako pozadí) a stejná barva pozadí a odkaz?, jako používáte na zbytku vašeho webu. I text reklamy a URL by nem?l vybo?ovat z uniformního vzhledu vaší prezentace. P?íklad takového vzhledu m?žete vid?t práv? na webu úsp?šný Blog, kde reklamy vícemén? “ladí” se zbytkem webu.

N?kdy by si mohl myslet, že mnohem v?tší míry prokliku (CTR) dosáhnete nasazením kontrastního vzhledu, který bude vystupovat ze zbytku vaší stránky a tudíž zaujme návšt?vníka. P?estože m?že tato volba p?i vhodném výb?ru barev na n?kterých webech fungovat, u v?tšiny stránek úsp?ch slavit nebude – naopak, bude pouze otravovat návšt?vníka a ni?it celkový vzhled vaší prezentace.

N?kte?í webmaste?i se snaží ješt? pon?kud zvýraznit nebo naopak zneviditelnit adresu odkazovaného webu. Ideální volbou je op?t nechat barvu URL bu? na barv? okolního textu nebo barv? odkaz? na vašem webu. Mluvím zde nyní o prezentacích s jednotným vzhledem definovaným pomocí CSS, kde se p?edpokládá stejná barva odkaz?, tak jak je tomu nap?íklad zde. Pokud váš blog hraje všemi barvami, na každý odkaz je použit jiný font a jiná barva, pak doporu?uji spúe p?ekopat celý design od za?átku a všechno pon?kud sjednotit – p?ísp?je to nejenom k vyšší p?ehlednosti ale váš web bude vypadat i mnohem profesionáln?ji.

Pokud se jedná o volbu p?eddefinovaných palet, mohu jedin? doporu?it defaultní vzhled. Ten se dá ale nasadit pouze na webech s bílým pozadím, jinde by byl op?t p?íkladem onoho vybo?ování z grafického vzhledu. Díky odzkoušené barevné kombinaci ale p?ináší na v?tšin? web? tato volba velice pozitivní výsledky. Hlavn? modrá barva odkaz? je ú?inná, jelikož se jedná o “defaultní” obarvení odkaz? tak jak je známe. U ostatních barevných palet už není míra proklik? obvykle tak vysoká a vyplatí se spúe pohrát s barevným nastavením.

Další možností je výb?r n?kolika barevných palet – stisknutím CTRL p?i výb?ru palet m?žete ozna?it až 4 volby, které se pak budou na webu náhodn? st?ídat. Snadno tak m?žete zabránit stále stejnému vzhledu reklam, který m?že vést k efektu popsanému o pár ?ádek níže.

Hrajte si

To nádherné na AdSense je možnost hrát si s natevením, testovat, zkoušet nové barevné kombinace a m??it jejich efektivitu. Díky kanál?m m?žete velice snadno p?i?adit každé barevné kombinaci vlastní kanál a sledovat tak odd?len? jednotlivé výsledky.

N?kdy se uplatňuje i metoda šoku. To znamená že zab?hnutý vzhled reklamy jeden den prost? zm?níte – v?tšinou tak, že se jedná o dost podstatný rozdíl oproti p?edchozí verzi. U návšt?vník? se totiž po n?jakém ?ase vytvá?í takzvaná slepota na reklamní bannery (“ad blindness“), takže je prost? p?ehlížejí a v?bec si jich nevšímají. Náhlou zm?nou vzhledu reklamního bloku je z této slepoty zaru?en? vyvedete a m?že se to velice pozitivn? odrazit na vašich výdelcích. Po n?kolika dnech ?i týdnech se m?žete op?t vrátit k p?edcházejícímu vzhledu.

Jak jsem nastínil již v za?átku ?lánku, nelze jednozna?n? doporu?it n?jaký barevný vzhled. Na každém webu funguje trošku jiná barevná kombinace, všechno záleží na designu zbytku stránky. S AdSense je ale opravdu jednoduché zkoušet najít tu správnou kombinaci: vytvo?te si jeden reklamní blok, nechte ho n?kolik dn? b?žet a sledujte výsledky. Pak zkuste zm?nit t?eba jednu barvu, nebo zvolit úpln? jiný design. Prostým porovnáním výsledk? snadno dojdete k té správné barevné kombinaci…

Příbuzné články:

  • Žádné příbuzné články

3 komentářů

  1. P?esn? jak ?íkáš, zatím se mn? nejvíc osv?d?ila eliminace rámu a modré odkazy. Jenže ono to CTR je spú o obsahu t?ch reklam, vzhled zase takový dopad, jak se uvádí nemá…
    Jinak máš skv?lý web, už to letí do RSS ?te?ky, doufám, že udržú frekvenci ?lánk? :)

  2. Proti bannerové slepot? se mi nejvíce osv?d?ilo m?n?ní reklamních formát?. Po designové stránce se mi to nelíbí, ale funguje to.

  3. dobrej ?lánek, asi t? za?nu ?íst pravideln? .-)

  4.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.