Google aktualizuje podmínky AdSense26.February

Pro?ítat se nekone?nými licen?ními podmínkami asi není zcela normální, naprostá v?tšina uživatel? takovéto texty prost? odklikne, protože ?asto ani není možné n?co kloudného z textu vy?íst. Uživatelé Google AdSense, kte?í se b?hem n?kolika posledních hodin p?ihlásili do administrace svého ú?tu pak byli postaveni p?esn? p?ed takovéto rozhodnutí.

Google mírn? zm?nil podmínky služby Google AdSense. Menším nedostatkem je fakt, že celý text je v angli?tin? – mnoho ?eských uživatel? tak ani nemá šanci zm?ny pochopit, i kdyby z neznámého d?vodu cht?li. Pokud jste ješt? aktualizované podmínky nevid?li, spat?íte je p?i vašem nejbližším p?ihlášení do AdSense.

Majitelé ú?tu mají na konci formulá?e t?i možnosti – souhlasit, zopakovat dotaz na p?ijetí ?i odmítnutí p?i p?útím p?ihlášení, nebo zm?ny odmítnout. Tím se ale automaticky ukon?uje jejich p?sobení v AdSense, což pravd?podobn? mnoho uživatel? neplánuje.

Podle oficiálního blogu AdSense se zm?ny týkají p?ípravy na uvedení nových produkt? (konkrétn? Gadget Ads) a n?kolika drobností spojených s ochranou soukromí návšt?vník? a uživatel? AdSense. Pod touto obšírnou frází se ve skute?nosti schovává požadavek na webmastery, kte?í by m?li upozornit své návšt?vníky na fakt, že Google pomocí cookies sbírá informace o návšt?vnících za ú?elem optimalizace reklam.

V praxi by tak webmaste?i m?li uvést do praxe tzv. privacy policies, alias jakési oznámení o ochran? osobních údaj?. Tato pom?rn? b?žná technika v zahrani?í se ale v ?eských internetových luzích a hájích tém?? nepraktikuje, a souhlas se zm?nami AdSense na tom zm?ní pramálo. Google o?ividn? neplánuje (a asi ani nem?že) kontrolu všech web?, zda toto oznámení obsahují, takže se není ?eho obávat.

Příbuzné články:

  • Žádné příbuzné články

8 komentářů

  1. Jen drobné up?esn?ní, pokud máš nastavený AdSense v ?eštin?, pak i tyto nové podmínky jsou ?esky. Alespoň v mém p?ípad? tomu tak bylo.

  2. Také jsem ten text m?l celý v ?eštin?… ;-)

  3. mne sa zda že som to ?itala v sloven?ine

  4. adsense rozhraní mám v angli?tin?, p?esto se mi nové podmínky zobrazily v ?eštin?. Ale kdo se s tím má ?íst :)

  5. Licen?ní podmínky jsou opravdu dlouhé. Já to ?eším tak, že p?i každém p?ihlášení p?e?tu ?ást a potvrzení odložím na pozd?ji.

  6. milosak: to jsi teda celkem zodpovedny uzivatel :)

  7. No a je to teda pot?eba nebo není??

  8. To jsou mi teda v?ci…

  9.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.