P?ilákání a udržení návšt?vníka na vašem blogu3.June

Obrovské množství za?ínajících autor? weblog? si myslí, že napsáním jednoho ?lánku zázra?n? získají stovky ?tená?? a snadnou cestu k rychlému zbohatnutí. Skute?nost je naprosto opa?ná, vybudování úsp?šného weblogu je pom?rn? ?asov? náro?ný a dlouhodobý proces.

Teprve s ur?itým stabilním po?tem ?tená?? se vyplatí blog monetizovat – pokud na vaše stránky zavítá maximáln? n?kolik jednotek ?i desítek ?tená?? denn?, nemá p?íliš smysl do celého procesu investovat váš ?as a úsilí.

Weblogy obecn? jsou pom?rn? vhodný formát pro získání uživatel? z vyhledáva??. WordPress je pak již od defaultního nastavení skv?le vybaven a uzp?soben tomuto ú?elu. Získáváním návšt?vník? z výsledk? hledání se detailn? zabývá SEO (Search Engine Optimization), tento obor je však p?íliš široký a cílem této práce není ho detailn? popisovat.

Nastíním pouze nejd?ležit?jší atributy SEO optimalizace, které vám pomohou p?i snaze o zvýšení po?tu návšt?vník? vašeho weblogu:

- vhodná klí?ová slova
- unikátní a kvalitní obsah bez duplicitních text?
- vhodný tag TITLE
- velké množství zp?tných odkaz? z relevantních web?
- meta tag description
- využití nadpis? H1, H2, H3
- validní HTML a CSS kód
- využívání popisku obrázk? (ALT, TITLE)
- vytvo?ení sitemaps – mapy webu
- uživatelsky p?ív?tivé URL
- optimalizace souboru robots.txt

Nejd?ležit?jším aspektem je ale bezesporu kvalitní obsah, kv?li kterému návšt?vníci na web chodí. Mnoho webmaster?, kte?í se snaží zpen?žit sv?j weblog, si neuv?domuje, že návšt?vníci na web p?icházejí práv? kv?li obsahu, a ne kv?li reklamám. Reklama však m?že být vhodným doplňkem takového obsahu, a to v p?ípad? že je dostate?n? relevantní.

Hlavním cílem je tedy najít oborov? p?íbuzné inzerenty nebo reklamní sí?, která je schopná dodat vhodn? zacílenou reklamu. Stejn? tak d?ležitá je konverze „náhodného“ návšt?vníka na návšt?vníka pravidelného.

Toho lze dosáhnout hlavn? pravidelným p?idáváním nového a zajímavého obsahu, což platí v p?ípad? weblog? dvojnásob – pokud vaši ?tená?i p?ijdou ?ty?ikrát za sebou na váš web a vidí stále stejný obsah, je dost možné, že už je nikdy neuvidíte. Krom? pravidelných aktualizací je také pom?rn? efektivní metodou k získání pravidelných ?tená?? propagace RSS kanálu a emailového newsletteru.

Zákulisní informace p?ímo z Googlu20.May

Denis Yu je CEO firmy BlitzLocal.com, která se specializuje na lokální vyhledávání. Spolu s n?kolika dalšími vybranými odborníky byl pozván na Google Spring Training – akci, která se konala pro ty nejv?tší zadavatele reklamy v americkém San Francisku.

B?hem tohoto setkání Google poodhalil ú?astník?m n?kolik velice zajímavých zákulisních údaj? a statistik. Krom? jídla a pití zadarmo byli p?ítomni i vedoucí sekcí Google Analytics, Google Classifieds, Search Insights a dalších.

Zde jsou tedy nejzajímav?jší údaje:

 • celých 54% výd?lk? z obsahové sít? v Google Adsense pochází z pouhých 4 web?: MySpace, Yahoo, AOL a YouTube. Zbývajících 46% tvo?í ony miliony uživatel? AdSense. Tyto 4 weby se ale podílejí pouze na 22% všech impresí.
 • obsahová sí? web? AdSense vede pon?kud p?ekvapiv? k v?tšímu po?tu konverzí než reklamy zobrazované ve výsledcích vyhledávání.
 • každou minutu je na YouTube nahráno 15 hodin videa. Podle po?tu vyhledávání je YouTube také druhým nejv?tším vyhledáva?em v USA. V poslední dob? zažívají obrovský boom sponzorované zprávy zobrazované b?hem p?ehrávání videí. Pomocí YouTube Insights je možné opravdu detailn? zacílit na návšt?vníky a zvýšit tak šanci na vylepšení konverzí.
 • 36% uživatel? vyhledávání, kte?í spat?ili Display Ad systému AdSense poté provedli další hledání. Obrazové reklamy jsou tak výhodné a velice efektivní pro brand building. S novým Display Ad Builderem je vytvo?ení takových reklam otázkou n?kolika kliknutí.
 • 30% lidí, kte?í koukají v USA na televizi, jsou zároveň p?ipojeni k internetu. Mohou tak ihned hledat produkt zmín?ný v televizi. P?i správném využití tohoto potenciálu mohou šikovní webmaste?i velice rychle p?ijít k velkému množství trafficu a proklik?.
 • v USA je k internetu p?ipojeno 193 milion? lidí. Celých 64% má broadband. Pr?m?rný Ameri?an stráví na internetu 16 hodin týdn?.
 • p?es nepopíratelný vliv hospodá?ské krize uvedlo celých 25% dotázaných firem, že utrácejí více pen?z na online propagaci než d?íve.

Registrace domén: 10 užite?ných nástroj? pro originální doménové jméno30.March

Pokud myslíte vaše p?sobení v online sv?t? vážn?, zcela ur?it? pot?ebujete vlastní doménové jméno a n?jaký slušný hosting. Poskytovatel? webhostingu zdarma jsou sice desítky, ale p?i dnešních cenách domén už je vyložen? nevhodné mít svojí prezentaci na domén? t?etího ?ádu, nedejbože kdesi za lomítkem vaše hostéra.

Výb?r té správné domény je téma, na které se dají napsat dlouhé odstavce, o to mi ale nyní až tak úpln? nejde. Cílem tohoto p?ísp?vk? je nabídnout vám n?kolik zajímavých tip? na weby, které vám s registrací domény zna?n? pomohou. Pokud používáte na internetu n?jakou p?ezdívku, je v?tšinou o výb?ru domény p?edem jasno (za p?edpokladu, že je cílová adresa ješt? volná).

Pokud ale vymýšlíte název pro zcela nový projekt, který prost? pot?ebujete originální a chytlavý název, m?že být jedna z následujících stránek významným pomocníkem. P?estože se jedná bez výhrady o anglické weby, s ur?itými omezeními se dají použít i pro tvorbu ?eských doménových jmen. Sta?í zadat jedno nebo více slov a aplikace vám vrátí možné varianty, v?etn? p?ehledu, které adresy jsou ješt? volné a které jsou již zabrané.

Druhou velice užite?nou metodou použití následujících web? je nahlédnutí do seznamu expirujících domén. Pokud budete mít trochu št?stí, m?žete takto snadno p?ijít k velice zajímavému jménu, ?asto v?etn? slušného pageranku do rozjezdu.

Nyní již tedy slibovaný seznam:

 • Domain Hacks – užite?ný pomocník pro tvorbu vtipných URL adres s pomocí nadnárodních TLD .
 • SaveSpell – seznam expirujících domén, tvorba domén s pomocí slovníku.
 • Domain Hunter – obsahuje užite?ný seznam nejpopulárn?jších doménových jmen.
 • Pool Hotlist – expirující a prémiové domény.
 • DomainsBot – aplikace p?idávající nejr?zn?jší synonyma k názvu vašeho webu.
 • Dislexicon – umí šikovn? p?idat p?edponu nebo p?íponu k zadanému názvu.
 • OneLook – slovníkové vyhledávání s použitím wildcards.
 • NameBoy – chytré vyhledávání doménových jmen.
 • RhymeZone – hledání rýmujících se slov, výborné pro hledání chytlavých a originálních názv?.
 • DYYO – speciální aplikace na vyhledávní ?ty?znakových domén.

Google aktualizuje podmínky AdSense26.February

Pro?ítat se nekone?nými licen?ními podmínkami asi není zcela normální, naprostá v?tšina uživatel? takovéto texty prost? odklikne, protože ?asto ani není možné n?co kloudného z textu vy?íst. Uživatelé Google AdSense, kte?í se b?hem n?kolika posledních hodin p?ihlásili do administrace svého ú?tu pak byli postaveni p?esn? p?ed takovéto rozhodnutí.

Google mírn? zm?nil podmínky služby Google AdSense. Menším nedostatkem je fakt, že celý text je v angli?tin? – mnoho ?eských uživatel? tak ani nemá šanci zm?ny pochopit, i kdyby z neznámého d?vodu cht?li. Pokud jste ješt? aktualizované podmínky nevid?li, spat?íte je p?i vašem nejbližším p?ihlášení do AdSense.

Majitelé ú?tu mají na konci formulá?e t?i možnosti – souhlasit, zopakovat dotaz na p?ijetí ?i odmítnutí p?i p?útím p?ihlášení, nebo zm?ny odmítnout. Tím se ale automaticky ukon?uje jejich p?sobení v AdSense, což pravd?podobn? mnoho uživatel? neplánuje.

Podle oficiálního blogu AdSense se zm?ny týkají p?ípravy na uvedení nových produkt? (konkrétn? Gadget Ads) a n?kolika drobností spojených s ochranou soukromí návšt?vník? a uživatel? AdSense. Pod touto obšírnou frází se ve skute?nosti schovává požadavek na webmastery, kte?í by m?li upozornit své návšt?vníky na fakt, že Google pomocí cookies sbírá informace o návšt?vnících za ú?elem optimalizace reklam.

V praxi by tak webmaste?i m?li uvést do praxe tzv. privacy policies, alias jakési oznámení o ochran? osobních údaj?. Tato pom?rn? b?žná technika v zahrani?í se ale v ?eských internetových luzích a hájích tém?? nepraktikuje, a souhlas se zm?nami AdSense na tom zm?ní pramálo. Google o?ividn? neplánuje (a asi ani nem?že) kontrolu všech web?, zda toto oznámení obsahují, takže se není ?eho obávat.

AdSense for Video ve fázi betatestování22.February

Google v?era na svém blogu Inside AdSense oznámil spušt?ní služby Google for Video. Spole?nost tímto rozši?uje portfolio služeb na video obsah, který je momentáln? hodn? “in”, a nabízí další zdroje p?íjm?. Google for Video se zatím nachází pouze ve fázi betatestování a v ?eských podmínkách je zatím nemožné se tohoto omezeného testu zú?astnit.

Google for Video nabízí v zásad? dva typy reklam: prvním je Google InVideo, což je malý banner zabírající zhruba dolních 20% videa. Na tomto prostoru se zobrazují klasické textové odkazy, nebo ?ast?ji interaktivní bannery od zadavatel? reklamy. Výplata za tento druh reklamy bude formou CPM, takže dostanete ur?itou ?ástku za tisíc p?ehraných videí, bez ohledu na po?et kliknutí.

Druhým reklamním formátem jsou “Text Overlay Ads”, což jsou vlastn? klasické textové odkazy, které se zobrazí po skon?ení videa. Zde bude odm?na webmaster?m distribuována na CPC základ?, za po?et kliknutí, tak jak je to standardn? v Google AdSense.

Zajímavou možností je i umíst?ní YouTube video bloku na váš web – zkopírováním kódu z administra?ního rozhraní Google AdSense na vašich stránkách p?ibude okno s videoobsahem relevantním k vaší stránce, na kterém budete moci vyd?lávat pomocí dvou výše zmín?ných metod. Sou?asn? je možné vyd?lávat i na tvorb? videií, které pak nahrajete na YouTube, ale toto je již pom?rn? stará a známá v?c (viz video nad tímto odstavcem, shrnující všechny 3 možnosti).

Momentální minimální požadavky pro registraci do betatestu znemožÅˆují ú?ast ?eským webmaster?m, jelikož je t?eba anglicky psaný web s minimáln? jedním milionem p?ehraných videí za m?síc a hlavn? musíte mít adresu ve Spojených státech. Google ale do budoucna slibuje tento program rozší?it do dalších zemí a zároveň p?idat více reklamních jednotek.

 

Starší příspěvky