Graf vašich výd?lk? z AdSense se nemusí pouze propadat11.January

David Grudl na svém blogu La trine uve?ejnil další mírn? (nebo spúe více) pesimistický ?lánek, který tak trochu hází špínu na AdSense. Bohužel, op?t vícemén? neoprávn?n?. Pokusím se uvést n?které protiagrumenty, které by vám m?ly uchovat vaše po?áte?ní nadšení z AdSense.

Hned na za?átek je však t?eba souhlasit s autorem skrývajícím se pod p?ezdívkou DGX. ?lánk? o AdSense vychází na ?eském webu v poslední dob? opravdu hodn? a nic zatím nenasv?d?uje tomu, že by se to m?lo zm?nit. Je to ale zcela p?irozený vývoj, kdy n?co nového a zásadního p?ichází na náš trh, tak toho chce co nejvíce lidí využít a p?ivyd?lat si n?jakou tu korunku. Podobný lavinový efekt je možné sledovat u tém?? každé zásadn?jší zm?ny nebo novinky na ?eském internetu. Reklamní bloky AdSense lze spat?it na tém?? každém blogu, i když ho t?eba v?bec nikdo ne?te. Pocit, že jste sou?ástí n??eho v?tšího, a že m?žete rychle zbohatnout dokáže zaslepit o?i mnoham autor?m, i když ve skute?nosti nemají v?tší šanci na n?jaké závratné odm?ny.

To je asi tak všechno, s ?ím bych mohl z celého spotu souhlasit. Další argument a graf zobrazující vývoj zisk? z reklamy na b?žném blogu je absolutním nesmyslem. P?edn? je t?eba ur?it, co je to “b?žný” blog. Kolik má takový web ?tená??, jaké má zam??ení, jakým stylem je psán, kolik obsahuje ?lánk?. To všechno má obrovský vliv na variabilitu výd?lk? a shrnutím všeho výše uvedeného do spojení “b?žný blog” házíte do jednoho pytle n?kolik diametráln? odlišných subjekt?.

Následuje graf uvedený ve zmiňovaném ?lánku. Tento graf bez ur?ení výše zisk? a ?asového horizontu (jsou ta ?ísla na vertikální ose týdny, m?síce ?i snad roky?) p?edpovídá naprosté v?tšin? b?žných blog? po po?áte?ním nadšení rychlý pád tém?? k nule. To je ale zcela zásadní omyl.

Na za?átku vývoje k?ivky m?že panovat mírný r?st, protože nasazením nového obsahu (reklamy) bude chtít návšt?vník prozkoumat, co to vlastn? d?lá, jak ta reklama funguje. To m?že vést k neobvyklému r?stu v n?kolika prvních dnech. Pokud ale dodržíte pár zásadních tip? zmiňovaných na tomto webu, váš další vývoj zcela jist? nem?že následovat tak jak je uvedeno na tomto grafu.

B?žný pr?b?h

Po n?kolika dnech a sledování prvních výsledk? byste si totiž m?li za?ít hrát s r?znými reklamními formáty, pozicemi reklamy a barevnými kombinacemi. Po odzkoušení n?kolika variant d?íve ?i pozd?ji dojdete k ideální kombinaci, na které se vaše reklamy ustálí a budou p?inášet vyšší zisky. A zkoušením n?kolika r?zných variant nemusíte trávit hodiny ?asu nebo být marketingovým specialistou, jak nazna?uje David. Sta?í si nap?íklad projít n?kolik populárních web? a podívat se, jak nakládají s reklamními bloky, jaké barvy používají. Není to žádná v?da, v tomto oboru jen tak n?co zázra?ného nevymyslíte.

Po n?kolika m?sících nebo týdnech od uvedení weblogu vám za?nou stránky indexovat ve v?tší mí?e vyhledáva?e a posílat první p?ívaly návšt?vník?. A není velké tajemství, že ?lov?k p?icházející z vyhledáva?e kliká na reklamu v mnohem v?tší mí?e než “stálý” ?tená?, který na blog chodí pravideln?. Takový ?lov?k hledající konkrétní informace se totiž o?ividn? zajímá o téma na vašich stránkách a reklama tak m?že být vhodným dopln?ním obsahu. Ve velkém množství p?ípad? pak tento návšt?vník opravdu klikne na vhodn? umíst?ný reklamní banner, ve snaze zjistit o daném tématu více informací.

Pou?ení ze zahrani?í

Dalším faktorem stojícím za zvyšovaním vašich výd?lk? nebo p?inejmenším jejich stagnaci je rozši?ující se základna inzerent? v Google AdWords. Ti budou muset postupem ?asu zvyšovat cenu za proklik, s tím jak porost? konkurence. Ve výsledku se samoz?ejm? vyšší odm?na dotkne i vás.

Rychlým prohledáním Googlu jsem také vybral n?kolik graf? výd?lk? zahrani?ních autor?. U nás se zatím nikdo k podobnému kroku neodhodlal, po jednom m?síci provozu ?eské verze AdSense to ani nejde, ale postupem ?asu se m?žeme do?kat i takového porovnání.

Prvních p?t graf?, které jsem nalezl zadáním výrazu “adsense earings graph” m?lo bez vyjímky rostoucí tendenci. A to a? už se jedná o weblogy, normální weby, stránky s pár stovkami ?tená?? denn? nebo megaportály se statisíci uživatel?. Tak tedy, grafy následujících stránek / uživatel?: Photos of the year, Golden Hammer, Darren Rowse, FunPonsel, nebo t?eba LiewCF. Myslím že tohle je více než prokazatelný d?kaz.

Asi vás napadlo, jak takové grafy vznikají. Krom? klasického opsání vašich statistik do Excelu a manuálního vytvo?ení grafu existují i specializované nástroje, které tuto práci ud?lají za vás. Sta?í v administraci vašeho AdSense ú?tu vyexportovat hodnoty za požadované období do CSV a následn? tento soubor nahrát na jednu z následujících stránek. Ta už za vás vygeneruje p?ehledný graf vašich výd?lk?.

Nemusíte psát pro masy

Pokud si p?i zakládání vašeho weblogu zvolíte vhodné téma, nem?ly by vám vícemén? nikdy dojít nápady na nové ?lánky. Pravda, vybrat takovou oblast není úpln? jednoduché, a jednou možná opravdu dojdete k pocitu, že jste již pokryli naprosto všechno, ale i pak m?že nastat n?jaký zásadní zlom a v?ci se znova dají do pohybu. Masové blogy, které by tak n?jak psali o všem a pro všechny navíc až na pár vyjímek tém?? neexistují – nem?l by tak být problém udržet si svojí ?tená?skou základnu a postupn? ji rozši?ovat.

Blog zam??ený masov?, blog bulvárního ražení, ten bude s Google AdSense dobrý kamarád. T?m ostatním p?eji, aby až se jejich zisky z reklamy ustálí, tak aby neza?aly bláznit. Když se s realitou vyrovnají, ?ada z nich reklamní zát?ž odhodí. T?ch $10 m?sí?n? za zaplácání stránek jim za to nebude stát.

T?žko ?íxt jaké jsou opravdové výd?lky La Trine za m?síc, ale jestli je to pouhých 10 dolar?, je to pon?kud smutné. Slušn? vedený weblog s nenásilným nasazením reklam od AdSense m?že p?i cca 2 tisících návšt?vnících denn? vyd?lat tuto ?ástku za 24 hodin. A nemusíte být zrovna SEO expert, nebo mít na vašich stránkách 4 obrovské bannery. Nevid?l bych všechno tak ?ern?…

Příbuzné články:

 • Žádné příbuzné články

17 komentářů

 1. Nesouhlasím se spoustou v?cí.
  “Po n?kolika m?sících nebo týdnech od uvedení weblogu vám za?nou stránky indexovat ve v?tší mí?e vyhledáva?e a posílat první p?ívaly návšt?vník?.” – tak to bych cht?l teda vid?t ty p?ívaly návšt?vník?. Myslím, že nový weblog žádné velké p?ívaly o?ekávat nem?že. Nevím, jak je to t?eba s touto stránkou (která je pom?rn? nová), ale p?edpokládám, že drtivou v?tšinu tvo?í ?tená?i p?icházející p?es RSS (weblogy). “P?ívaly” se týkají opravdu jen t?ch nejlepších.

  Navíc blog Davida Grudla je jedním z nej?ten?jších v ?R, takže bych se do n?j moc neopíral. Malé výd?lky byly možná v jeho p?ípad? zp?sobené spú tím, že jeho ?tená?i jsou lidé, kte?í si cht?jí ?íst jeho ?lánky a ne chodit po reklamách.

  “Dalším faktorem stojícím za zvyšovaním vašich výd?lk? nebo p?inejmenším jejich stagnaci je rozši?ující se základna inzerent? v Google AdWords. Ti budou muset postupem ?asu zvyšovat cenu za proklik, s tím jak porost? konkurence. ” – tak zatím to vypadá tak, že inzerent? je tak málo, že ve spoust? reklamních blok? AdSense vidíme jen prázdná místa nebo reklamy v angli?tin?. V posledních dnech se navíc rozví?ila diskuse kolem trendu “odm?ňování” autora ?lánku klikáním na reklamu. Tento p?ístup u ?tená?? možná nadchne autory weblog?, ale ur?it? ne inzerenty. Nejsou to totiž peníze Googlu, ze kterých tyto kliky (které inzerent?m nejsou k ni?emu) jdou – nejsou to ani peníze Jardy, jsou to jejich peníze. Taky mluvím do jedné kampan? a doporu?il jsem nastavit cenu za inzeráty v AdSense na minimum. A myslím, že nebudu sám.

  Pro? vlastn? neukážete sv?j graf výd?lk?? Docela by m? zajímal – poznalo by se, jestli ten, co radí ostatním, má v?bec do toho co mluvit.

 2. 2 Trupik: graf vydelku urcite ukazu ale zatim neni moc co ukazovat, web funguje asi 2 tydny, takze jeste chvili pockam a pak to sem urcite hodim…

 3. Nechápu ten všeobecný pesimismus z AdSense, asi je to n?jaká módní vlna nebo co. Pokud to n?komu nevyd?lává, tak je to asi proto, že má nízkou návšt?vnost, nebo špatn? umíst?nou a špatn? “barevnou” reklamu, nebo mu chodí na stránky lidé, kte?í prost? na tu reklamu nekliknou kdyby co bylo. Každopádn? za to nem?že Google. Já jsem s AdSense naprosto spokojen a navzdory všeobecnému kvákání davu mi p?íjmy rostou…

 4. Nemám vidinu milónového zisku. Chci alespoň stod dolar? ro?n? na zaplaecní hostingu. Víc od toho ne?ekám.

 5. V??ím si trochu víc jak numero, ale už te? je jisté, že jestli to s tím vydržím, tak všechno p?jde na náklady.

 6. 2 Hds: P?esn? tak.

  Abych p?idal svou trochu do mlýna, to jsou moje výsledky od 10.12.06 do 10.1.07:
  http://img181.imageshack.us/my.html?image=31dniuc6.png

  A toto kumulativní graf za stejné období:
  http://img101.imageshack.us/my.html?image=31dnikumulqa6.png

  Hosting a doménu mi to zaplatilo za první dva týdny, tak doufám, že se to bude jen zlepšovat.

 7. Vysv?tlím, kde je zakopaný pes. Je rozdíl mezi:
  - (A) blogem jakožto zábavou po práci
  - (B) blogem jakožto zdrojem výd?lku

  Cituji: “A není velké tajemství, že ?lov?k p?icházející z vyhledáva?e kliká na reklamu v mnohem v?tší mí?e než “stálý” ?tená?, který na blog chodí pravideln?.”

  Pro blogera je ?lov?k p?icházející z vyhledáva?e bu? potencionální nový ?tená?, nebo ten, co mu klikne na reklamu a zase zmizí. Pro m? osobn? je cenn?jší to první. Stejn? tak, jako že si bloguju o ?em chci, a nevolím témata s myšlenkou zisku. Daleko víc m? pak psaní baví a o to jde (vyd?lávám si jinak).

  M?j ?lánek není v žádném p?ípad? proti AdSense, jen varuje zavedené blogery typu A, aby ze sebe d?lali B jen s velkou rozvahou.

  Zdejší blog je (úsp?šným?) p?ípadem varianty B a ?lánky jsou zam??eny tém?? výhradn? na blogování typu B. Nakonec, sta?í si up?ímn? ?íct, jak by se uspesnyblog.info zm?nil, kdyby ti nyní Google zablokoval ú?et. Jsem p?esv?d?en, že diametráln?.

  ———-

  ješt? k zisk?m: když se te? podívám na Toplist, La Trine má n?jakých 2800 návšt?vník? denn?, což je hodn? nadstandard (a zisky úm?rn? odpovídají tvému odhadu). Ale je snad z?ejmé, že jsem psal o b?žných blozích, t?eba o mých oblíbených (typ A), a tam po dvou m?sících od nasazení AdSense m?sí?ní zisky kolem pár desítek dolar? prost? p?edpokládám. Rozsoudí nás ?as.

 8. 2 dgx: takhle jsi to mel vysvetltit primo v clanku – to posouva cely nazor nekam uplne jinam. je zrejme ze ucel tohoto weblogu je poskytovat vicemene odborne clanky o partnerskych programech, a to hlavne za ucelem pripadne zpenezeni casu straveneho psanim obsahu. necekam ze se zde bude vytvaret nejaka obrovska komunita, ale rad poradim lidem zacinajicim s adsense, jelikoz mam tech zkusenosti jiz trochu vice.

  co se tyce blogu pro zabavu – to splnuje muj druhy weblog “Game blog”, kde vlastne nejde vubec o nic a vydelky z AdSense jsou ciste bonusem za tech nekolik let psani. i proto tam necpu reklamu na nejaka prilis napadna mista ve velkem mnozstvi.

  kazdy si tak odnasime kousek pravdy, a jsem rad ze jsme si to tak trochu vyjasnili…

 9. Hezký ve?er,

  jsem rád, že kone?n? n?kde zazn?l rozumný odhad, kolik jde vyd?lat pomocí AdSense z blogu s cca. 2024 návšt?vami denn?. Podle tohoto ?lánku je to 10 USD za den.

  K dosažení pot?ebné návšt?vnosti bych t?eba na Sov? v síti musel investovat cca. hodinu denn? psaním ?lánk? a hlídáním diskusí, takže bych vyd?lal cca. 220 K?/za hodinu. To je mén? než polovina hodinové sazby zedníka (nic proti zedník?m) a skoro desetkrát mén?, než vyd?lám n?jakou jinou prací.

  Už chápete m?j pesimismus? Jen ješt? p?idám odkaz na to, kolik loni p?es AdSense vyd?lal sv?tový top-blogger Guy Kawasaki — http://www.longtail.com/the_long_tail/2007/01/dont_quit_your_.html (Kdo nechce klikat, bylo to 280 USD/m?síc p?i návšt?vnosti cca. 30 tisíc lidí/den.)

 10. 2 Marek Prokop: pokud jste schopny vydelat za hodinu pres 2 tisice korun, nevidim jediny duvod proc ztracet cas s AdSense. vetsina beznych smrtelniku ale na tuto castku pravdepodobne nedosahne ani nahodou a tak pro ne napsani toho jednoho clanku za den muze byt docela prijemne.

  Co se tyce pana Kawasakiho, je to znamy pripad poslednich dnu – pro neznale situace, jedna se opravdu o jednoho z nejctenejsich bloggeru. ovsem hacek je ponekud nekde jinde – Guy Kawasaki ma na svem blogu *naproste* minimum reklam, a kdyz uz na nejakou narazite, je to zasadne na spodnich, neviditelnych pozicich.

  Myslim ze jakykoliv prumerne zkuseny uzivatel AdSense by dokazal zvolit vhodnejsi a mnohem vynosnejsi reklamni pozice, na to nepotrebujete byt odbornik. Guy tak vlastne sedi na casovane bombe, a pri jenom nepatrne zmene umisteni reklam muze velice velice snadno vydelavat tisice dolaru mesicne, uz jenom kvuli tematum o kterych pise…

 11. Obavam se, ze se Marek ponekud spletl a misto hodinova sazba chtel napsat denni. Az u nas bude mit zednik 106 000 mesicne, tak se budeme mit opravdu dobre (-;

 12. Kdepak, Žirafko, nespletl jsem se. Opravdu jsem to myslel za hodinu. Pleteš se ty a plete se Hannes o kousek výš. Oba si pletete mzdu a výnos z podnikání. Jakmile si dáte na web AdSense, stáváte se firmou podnikající ve vydavatelství a reklam? a p?íjmy tedy musíte srovnávat s jakýmkoli jiným podnikáním.

  Z tohoto d?vodu je zcela bezp?edm?tné, jakou mám mzdu já, zedník nebo t?eba prodava?ka v supermarketu. D?ležité je, kolik tito lidé vyd?lají svou prací svému zam?stnavateli, a to i v p?ípad?, že zam?stnávají sami sebe.

 13. Nahodou jsem premyslela i o tom, jestli jsi to myslel takhle, jak pises a taky mi to nevychazelo. Je to proste suma, kterou das zednikovi hodinu? Neznam zednika, ktery by si bral vic jak 440. Nebo alespon znam dostatek sikovnych zedniku, kteri si vezmou PODSTATNE mene. Nebo je to jeste jinak? (Omlouvam se, pokud uz jsem prilis offtopic, ale odpoved by me zajimala)

 14. Mám n?kolik kamarád? zedník?, podnikající na ŽL (firmy si je najímají atd). Není pro n? problém vyd?lat 70 tisíc m?sí?n?, p?itom jde o oby?ejné zedníky, nemají žádnou vyšší specializaci. A p?itom mají u?Åˆák… To s prominutím nasere.

 15. to Vlado:
  To se ti “zedníci” ale živí zaléváním nepohodlných sv?dk? do betonu, ne? ;-)

 16. Tak jestli má zedník 70, tak kon?ím se školou a jdu k lopat?:-)

 17. To Pr?m?rný uživatel: Jako pomocník u zedníku jsem m?l p?ed cca 4 lety 120 K? ?istého na hodinu. takže za m?síc to hodilo n?jakých 24.000 K?. No a par?ak m?l tuším n?co kolem 300 K?. Což p?i 10 hod denn? je skoro t?ch 70.000

  Ono bu? ?lov?k pracuje nebo vyd?lává…

 18.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.